xxxx
Home / Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi / Yapım İşi İhalesi – Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi – AV grup işler – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Yapım İşi İhalesi – Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi – AV grup işler – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2019/MK-226

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/589034 İhale Kayıt Numaralı “İzmir 6 Bölge İdare Malı Asfalt İle Yollarda Yama Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzbeton-İzmir Büy. Bel. Bşk. ve A. E. Ü. ve D. T. S. K. T. V. S. A.Ş. tarafından yapılan 2018/589034 ihale kayıt numaralı “İzmir 6. Bölge İdare Malı Asfalt İle Yollarda Yama  Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak MSR İnş. İş Makinaları İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 30.01.2019 tarihli ve 2019/UY.I-150 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı MSR İnş. İş Makinaları İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.04.2019 tarihli E:2019/458, K:2019/1059 sayılı kararında “Uyuşmazlık konusu olayda; ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün “10.000 ton idare malı plent mix ile temel yapılması, 1000 m2 asfalt ve beton yol kesilmesi işleri” olduğu, başvuru konusu ihalede Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliği’nde yer alan AV grup işlerin benzer iş olarak ve inşaat mühendisliğine ilişkin mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesini gösterir belge olarak kabul edileceği, bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan Güvenyol İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiken T.C. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen, işin adının ”Cizre şubesi dahili yollarına sathi kaplama yapılması (idare malı bitüm ile) temel yapılması, (istenilen tipte) malzeme temini ve nakli ile idare malı bitümün TÜPRAŞ rafinerilerinden bölgemiz sabit asfalt tanklarına nakli yapılması yapım işi” olarak belirtilen alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde uygulanan yapı tekniği başlığı karşısında işin tanımının “Sathi kaplama yapılması, temel yapılması, malzeme temini ve nakli” şeklinde ifade edildiği, Güvenyol İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin alt yüklenici olarak gerçekleştirdiği işin belge tutarının 5.140.473,71.TL, güncellenmiş tutarının ise 9.792.408,24.TL olduğu, iş deneyim belgesine konu ihalenin birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemleri incelendiğinde “sepetli kamyon ile elenmiş çakıldan konkasörle kırılmış, elenmiş agrega hazırlanması, tek kat sathi kaplama yapılması idare malı bitüm ile), asfalt mıcırının yol depolama nakli, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile temel yapılması, mevcut agreganın iki kez yıkama makinesi ile yıkanması, temel malzemesinin nakli, asfalt mıcırının yıkama alanına nakli, elenmiş konkasörle kırılmış ve elenmiş malzeme temini, sabit asfalt tanklarına bitüm nakli, bitimün kantarda tartılması” iş kalemlerinin yer aldığı görülmektedir.

Bu durumda; mevzuatın yukarıda yer verilen düzenlemelerinden, isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi sunmaları gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartnamemde benzer iş olarak düzenlenen AV grup işler kapsamında olmadığı, salt üstyapı işlerini içerdiği, alt yapı işlerini kapsamadığı anlaşıldığından, iş deneyim belgesinin idari şartnamede aranılan şartları taşımadığı açık olup, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 30/01/2019 tarih ve 2019/UY.I-150 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 30.01.2019 tarihli ve 2019/UY.I-150 sayılı kararının iptaline,

2- 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamaması

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-969 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/340071 İhale Kayıt Numaralı “Pat Sahası Bakım ve …

Call Now ButtonBize ulaşın