xxxx
Home / KİK KARARLARI / PERSONEL TAŞIMA VE ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİ BENZER İŞTİR

PERSONEL TAŞIMA VE ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİ BENZER İŞTİR

Karar No              : 2014/UH.III-2909

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/43831 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet 16 Kişilik Minibüs İle Personel Nakliyesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü tarafından 27.05.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “1 Adet 16 Kişilik Minibüs İle Personel Nakliyesi” ihalesine ilişkin olarak Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic.Ltd.Şti.’nin 27.06.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.07.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.07.2014 tarih ve 22400 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2173 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhaleye teklif veren isteklilerden Tamer Tur firmasının iş deneyim belgesinin benzer iş tanımını karşılamadığı, ihalede aranan personel taşıma işlerine karşın anılan belgenin öğrenci taşımacılığına konu olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş “1 Adet 16 Kişilik Minibüs ile Personel Nakliyesi” olarak belirtilmiş olup, aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesi kapsamında ihalede “Kamu Sektörü veya Özel Sektörde her türlü personel taşıma işleri” nin benzer iş olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, Tamer-Tur Ltd. Şti. tarafından Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 21/06/2012 tarih ve 5244 sayı ile düzenlenen İş Bitirme Belgesi’nin sunulduğu, belgeye konu işin “İlköğretim Öğrenci Taşıması İşi” olduğu görülmüştür.

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterir belgelerin isteneceği hükme bağlanmış,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde ise benzer işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği tanımı yapılmıştır.

Yapılan incelemede şikayete konu edilen belgenin ilköğretim öğrencilerinin taşınmasını konu edinen bir hizmet alımına ilişkin olarak düzenlendiği, ihale konusu işin kapsamının 1 adet minibüs ile personel taşınması işinden ibaret olduğu ve ihalede benzer iş tanımının da bu doğrultuda düzenlendiği, mevzuatta öngörüldüğü şekliyle belgeye konu işin ihale konusu iş ile nitelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından örtüşür nitelikte olduğu anlaşıldığından idarece uygun olarak kabul edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, karsız yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın