xxxx
Home / BENZER İŞ / PERSONEL TAŞIMA VE EĞİTİM GEZİLERİNİN BENZER İŞ OLDUĞU

PERSONEL TAŞIMA VE EĞİTİM GEZİLERİNİN BENZER İŞ OLDUĞU

Karar No: 2009/UH.III-1917

Başvuruya Konu İhale:

2009/40888 İhale Kayıt Numaralı “Yurt İçi Personel Taşıma Hizmeti İçin Araç Kiralanması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2009 tarih ve III.H.13.44.0092/2009-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı tarafından 08.06.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yurt İçi Personel Taşıma Hizmeti İçin Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Olimpiyat Turizm Otomotiv Madencilik Gıda Kimyasal Maddeler Spor Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. nin 19.06.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.06.2009 tarih ve 15250 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.06.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

2) İhale uhdesinde kalan Şereflikoçhisar-Tuz Gölü Seyahat Turizm Ltd. Şti nin sunmuş olduğu özel sektörden alınmış iş deneyim belgesinin ihale şartnamesinde belirtilen benzer iş olan “Ticari Amaçla Otobüsle veya Midibüsle Şehirler Arası Yolcu Taşıma” tanımına uymadığı, söz konusu iş deneyim belgesinin organizasyon işlerine yönelik olduğu, ayrıca iş deneyim belgesine eklenmesi gereken SSK işyeri bildirgelerinin de ihale komisyonuna sunulmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilanında; “İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,” düzenlemesi,

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5.1 maddesinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 80 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verecektir.” düzenlemesi,

Yine ilahe ilanında ve idari Şartnamenin 7.6 ncı maddesinde benzer iş tanımı ile ilgili olarak ise; “Daha önceden yapılan ticari amaçla otobüsle veya midibüsle şehirlerarası yolcu taşıma işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Şereflikoçhisar-Tuz Gölü Seyahat Turizm Ltd. Şti. tarafından iş deneyim belgesi olarak; yüklenici firma olan Flap Kong. Top. Hizm. Otom. ve Tur. A.Ş ile firmaları aralarında düzenlemiş oldukları 15.09.2006 tarihli ve 725.000,00 TL bedelli alt yüklenicilik sözleşmesinin ve bu sözleşme kapsamında 18.10.2006 tarih ve 745.000,00 TL bedel üzerinden düzenlenen bir faturanın sunulmuş olduğu, düzenlenen alt yüklenici sözleşmesinde yapılacak işin konusunun Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Eğitim Gezileri kapsamında I-IV dönem gezileri için toplam 208 adet otobüsün kiralanması işi olduğu belirlenmiştir.

Mahiyeti itibariyle gerçekleştirilen işin personel çalıştırmaya dayalı bir iş olmadığı belirlendiğinden, iş deneyim belgesi olarak yüklenici ile alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin sunulmasının yeterli olduğu, ayrıca işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı, yapılan işin konusunun ise ihale konusu işte istenen benzer iş konusuna uygun olduğu belirlenmiştir.

Buna göre, Şereflikoçhisar-Tuz Gölü Seyahat Turizm Ltd. Şti. nin idari şartnamenin 7.5 ve 7.6 maddeleri kapsamında sunmuş olduğu iş deneyimi ile ilgili belgelerin uygun olduğu anlaşıldığından, bu konuda yapılan şikayetin yerinde olmadığı belirlenmiştir.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Eşit Muamele Yönünden Yapılan İncelemede;

Başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılma gerekçesi olan bilanço ve gelir tablolarının onayının uygun olmaması konusu ile aynı şekilde ihale dışı bırakılan Güven Çayır Tur. Ltd. Şti. – Çağdaş Güven Yer. Hiz. Tur. Sey. İhr. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin sunmuş olduğu söz konusu mali ve ekonomik yeterlikle ilgili bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde; ortaklardan her birinin ayrı ayrı bilanço ve gelir tablosu sundukları, pilot ortak olan Güven Çayır Tur. Ltd. Şti. tarafından 2008 ve 2009 yılı mali tablolarının sunulduğu, sunulan bu mali tablolarda ilgili vergi dairesinin onayının bulunduğu, buna karşılık diğer ortak olan Çağdaş Güven Yer. Hiz. Tur. Sey. İhr. Tic. Ltd. Şti. tarafından ise 2007 ve 2008 yılına ait mali tabloların sunulduğu, sunulan söz konusu tablolarda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kaşesi ve imzasının bulunduğu belirlenmiştir.

Bu çerçevede, anılan isteklinin sunduğu bilanço ve gelir tablosunun onayının uygun olmaması gerekçesi ile ihale dışı bırakılması yönünde alınan ihale kararının uygun olmadığı, anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi firmanın teklifi ile aynı gerekçe ile ihale dışı bırakılan Güven Çayır Tur. Ltd. Şti. – Çağdaş Güven Yer. Hiz. Tur. Sey. İhr. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

aşırı düşük teklif

Temel Ve Kazı İmalatlarının Yapılıp Yapılmadığı – İş Deneyim Belgesi

temel ve kazı imalatlarının yapılıp yapılmadığı – iş deneyim belgesi

Call Now ButtonBize ulaşın