xxxx
Home / BENZER İŞ / İş Deneyimini Tevsik Etmek Amacıyla Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Tanımına Uygun Olmadığı Ve Asgari İş Deneyim Tutarını Karşılamadığı İddiası

İş Deneyimini Tevsik Etmek Amacıyla Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Tanımına Uygun Olmadığı Ve Asgari İş Deneyim Tutarını Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1581

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/177038 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Karkamış Arazi Toplulaştırma ve Tigh Tamamlama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gaziantep Karkamış Arazi Toplulaştırma ve Tigh Tamamlama” ihalesine ilişkin olarak Beryar İnşaat San. ve Tic. A.Ş. – Msm Altyapı İnş. Enerji Pet. Mad. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 09.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.07.2021 tarih ve 33346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1257 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait belgeyle ihaleye katılan isteklilerin son bir yıldır yönetici olma şartını sağlamadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınır.

(8) “Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

…”  hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “…43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde AXX Grubunda;

(A) ALT YAPI İŞLERİ

XX. GRUP: TARIMSAL ALTYAPI İŞLERİ

1. AIX Grubu İşler

2. Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri

3. Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri

işleri yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…..7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

….

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AXX işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Harita Mühendisleri Odası veya İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı olmak üzere; Harita Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından, teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı ancak iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirileceği, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde ise işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerektiği, mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu ve bahse konu ihalede benzer işlerin (AXX) Tarımsal Altyapı İşleri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan A.Z.M. Har. Jeo. İnş. Tur. Med. Gıda San. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “11245-Y-KK-281-3” şeklinde beyanın,

“EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgenin Niteliği” kısmında “İş Yönetme” şeklinde, “İşin adı, tanımı (varsa) İhale Kayıt Numarası ve sözleşme kapsamında yapılan işler” kısmında “Kâğıt duvar yapılması işi” şeklinde, “Belgenin düzenleme tarihi/Sözleşme tarihi/İşin kabul tarihi” kısmında “06.05.2015, 18.02.2014, 25.02.2014” şeklinde ve  “Belge Tutarı ve benzer iş tutarı” kısmında “1.012,00 TRY” şeklinde beyanın,

 “Mezuniyet Belgesi” bölümünün “Mezuniyet Belgesine İlişkin Bilgiler” kısmında “208******54, 29.09.1970, 3753, İstanbul Dev. Müh. ve Mim. Akademisi, Harita-Kadastro Mühendisliği” şeklinde beyanın,

 “Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi” bölümünün “Belge Sahibi Ortağın Kesintisiz Ortaklık Süresi ve Ortaklık Oranı” kısmında ise “en az 5 yıl, %51” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan tarafından beyan edilen ve EKAP üzerinden teyit edilen alt yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde, idarenin “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü” olduğu, işin adının “Burdur Karamanlı Merkez Tefenni Merkez, Tefenni Seydiler ve Yuvalak Köyleri AT ve TİGH Projesi İKN:2010/116612” olduğu, alt yüklenicinin ticaret unvanının “Beyazgün İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olduğu, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “9.408,000 ha alanda parsel planlamasının yapılması, 500,000 km tarla içi yol yapımı, 43841,481 m3 yüklenmiş taşın tarla dışına taşınması, 10.136,430 ha alanda 1/5000’lik Fotogrametrik harita üretimi” olduğu, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin tarihinin “03.03.2011”, belge tutarının “9.200.000,00 TRY” olduğu, belgenin açıklama kısmında ise “407438 Ankara Ticaret sicil ve 16706333373 vergi numaralı Beyazgün İnş. San. ve Tic. AŞ. 137484  Ankara Ticaret sicil ve 0010790366 vergi numaralı A.Z.M. Har. Jeo. İnş. Tur. Med. Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye 13.06.2017 tarihinde bütün hisselerini birleşme/devretmiştir.” şeklinde bilgilere yer verildiği,

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünde yer alan bilgileri tevsiken idareye sunulan 06.05.2015 tarihli 9256-Y-DT-4-1 sayılı iş yönetme belgesi incelendiğinde ise, işverenin “Güzelyurt Belediyesi” olduğu, işin adının “Kâğıt duvar yapılması işi” olduğu, ilgilinin adı ve soyadının “Arif Bodur” olduğu, ilginin görev unvanının “Proje Müdürü” olduğu, sözleşmenin tarihinin “18.02.2014”, belge tutarının “1.012,00 TRY” olduğu,

Yine anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “Mezuniyet Belgesi” bölümünde yer alan bilgileri tevsiken idareye; İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi tarafından Arif Bodur’a ait 1969-1970 (29.09.1970) yılına ilişkin Harita ve Kadastro Mühendisliği diplomasının sunulduğu, söz konusu belgenin üzerinde “aslı gibidir.” şerhinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile yapılan tespit ve açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilen incelemede; ihale üzerinde bırakılan A.Z.M. Har. Jeo. İnş. Tur. Med. Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklif bedelinin 36.054.265,40 TL olduğu, bu nedenle asgari 28.843.412,32 TL iş deneyim tutarını sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, anılan istekli tarafından beyan edilen ve EKAP üzerinden teyit edilen alt yüklenici iş bitirme belgesi konu işin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olduğu, belge tutarının 9.200.000,00 TL olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi gereğince yapılan güncelleme neticesinde ulaşılan tutarın (32.552.716,76 TL) olduğu hususları göz önüne alındığında başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhale Komisyonunca Gerek Duyulduğu Takdirde Yurt İçerisinde Veya Yurt Dışında Demonstrasyon Yapılabileceği Yönünde Düzenleme Yapılabilir

İhale Komisyonunca Gerek Duyulduğu Takdirde Yurt İçerisinde Veya Yurt Dışında Demonstrasyon Yapılabileceği Yönünde Düzenleme Yapılabilir

Bize ulaşın