xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Komisyonunca Gerek Duyulduğu Takdirde Yurt İçerisinde Veya Yurt Dışında Demonstrasyon Yapılabileceği Yönünde Düzenleme Yapılabilir

İhale Komisyonunca Gerek Duyulduğu Takdirde Yurt İçerisinde Veya Yurt Dışında Demonstrasyon Yapılabileceği Yönünde Düzenleme Yapılabilir

Karar No              : 2021/UH.I-1599

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/256695 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyoterapi Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Radyoterapi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medko Makina İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi nin 11.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.06.2021 tarih ve 30129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1129 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Teknik Şartname’nin “I. Genel Tanım ve Özellikler” başlıklı maddesindeki “11.İhale komisyonu gerek duyduğu takdirde ihaleye katılan firmaların tümünden veya bir kaçından teklif ettikleri sistem için bir bütün olarak (tüm alt sistemler, ekipmanlar, yazılım sistemleri) yurt içerisinde veya yurt dışında demonstrasyon yapmalarını isteyebilir. İstendiği takdirde demonstrasyon masraflarını firma karşılayacaktır.” düzenlemesi uyarınca tüm alt sistemler, ekipmanlar ve yazılım sistemlerinin eksiksiz olarak demonstrasyon için hazırlanması ve hazır tutulmasının masrafa sebep olacağı, bilhassa demonstrasyon işleminin yurt dışında yapılmasının teklif bedelini etkileyeceği gibi, teklif verip vermeme kararına da tesir edeceği, idarece demonstrasyon istenip istenmediğinin açık bir şekilde belirlenmesinin fırsat eşitliği bakımından önemli ve gerekli olduğu,

3) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde “İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.” hükmü,

Teknik Şartname’nin “I. Genel Tanım ve Özellikler” başlıklı maddesinde “11. İhale komisyonu gerek duyduğu takdirde ihaleye katılan firmaların tümünden veya bir kaçından teklif ettikleri sistem için bir bütün olarak (tüm alt sistemler, ekipmanlar, yazılım sistemleri) yurt içerisinde veya yurt dışında demonstrasyon yapmalarını isteyebilir. İstendiği takdirde demonstrasyon masraflarını firma karşılayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İdarece ihale komisyonunca gerek duyduğu takdirde yurt içerisinde veya yurt dışında demonstrasyon yapılabileceği yönündeki düzenlemenin, ihtiyacın uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkesi çerçevesinde takdir yetkisi kapsamında kaldığı, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğünü haiz isteklilerin, ihale dokümanı düzenlemelerini göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlayacakları, kaldı ki Teknik Şartname’ye uygun cihaz teklif eden ve bu durumu ihale dokümanına uygun olarak tevsik eden isteklilerin cihazına ilişkin ihale komisyonunda bir tereddüt oluşmayacağından demonstrasyon yapılmasına gerek kalmayacağı, iddiaya konu düzenlemenin isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamasına engel nitelikte olmadığı, eşitlik ilkesine uyulması zorunluluğu gereği fırsat eşitliğini bozmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın