xxxx
Home / İtirazen Şikayet / İdareye Şikayet Başvurusu Yapılmadan Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilir Mi?

İdareye Şikayet Başvurusu Yapılmadan Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilir Mi?

Karar No:            2021/UH.I-1539

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/219752 İhale Kayıt Numaralı “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 53 Adet Araç ile 250 İş Günü Personel Servis” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 27.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 53 Adet Araç ile 250 İş Günü Personel Servis” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 05.08.2021 tarih ve 35263 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1298 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin beyan ettiği bilanço ve ciro yıllarının yanlış olduğu, gerekli oranları sağlamadığı,

2) İş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıtlı olmadığı, benzer iş tanımına aykırı olduğu, geçerlilik süresinin tamamlandığı, tutarının yeterli olmadığı, özel sektör tarafından tanzim edildiği,

3) Geçici teminat mektupları ile ilgili bilgilerin eksik girildiği, idarece teyidi mümkün olmayan belgeler olduğu, gerekli tutarı sağlamadığı,

4) Teknik Şartname’nin 4.19’uncu maddesinde istenilen 10 adet özmal araca ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosuna eksik girildiği, ruhsat bilgilerinin girilmediği, bazı ruhsat bilgilerindeki koltuk sayısı ile teknik şartnamede belirlenen koltuk sayısının uyumsuz olduğu, 10 adet özmal araca ilişkin belgelerin orijinallerinin idareye beyan edilmediği,

5) İdare tarafından teyit edilemeyen belgelerin idareye ibraz edilmesinin zorunlu olduğu ancak bu belgelerin tam olarak idareye sunulmadığı, sunulan belgelerin de belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(10) “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(2) 8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(3) İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde 11 inci maddedeki kararlardan biri alınarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

(4) İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmenin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.  

Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvuru dilekçesinin ekinde 16.07.2021 tarihli idareye yapılan şikâyet dilekçesine yer verildiği, bu dilekçedeki iddiaların Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddialarla aynı olduğu, ancak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında 16.07.2021 tarihli idareye yapılan şikâyet dilekçesinin yer almadığı görülmüştür.

Ayrıca idarece gönderilen dosyasının üst yazısında “2021/219752 ihale kayıt nolu TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü “53 adet araç ile 250 iş günü personel servis hizmet alımı” ihalesi hakkında ilgi yazınızda belirtilen Öz Üstün Trz. Taş. Oto. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin EKAP ve İdaremiz kayıtlarına alınan herhangi bir şikayet müracaatı söz konusu değildir..” ifadesine ve dosya içerisinde de bu durumu tevsik edici belgelere yer verildiği tespit edilmiş olup, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, Kuruma itirazen şikâyet dilekçesi ekinde sunulan ve idareye şikâyet dilekçesi olduğu başvuru sahibince belirtilen şekilde idareye herhangi bir şikayet başvurusu yapılmadığı tespit edilmiştir. 

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde, ihale dokümanının mevzuata uygun olmadığına yönelik olarak öncelikle mevzuatta öngörülen süreler içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği ancak başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurunda bulunulmadığı, bu nedenle itirazen şikâyet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı anlaşıldığından söz konusu başvurunun anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesinde hüküm altına alınan şekil unsurlarına aykırılık teşkil ettiği ve usulüne uygun olarak idareye şikâyet başvurusu yapılmadan Kuruma yapılan başvuru hakkında esasın incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Bu hususun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikâyet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulur. Bu şikâyet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İş Deneyimini Tevsik Etmek Amacıyla Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Tanımına Uygun Olmadığı Ve Asgari İş Deneyim Tutarını Karşılamadığı İddiası

İş Deneyimini Tevsik Etmek Amacıyla Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Tanımına Uygun Olmadığı Ve Asgari İş Deneyim Tutarını Karşılamadığı İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın