xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İtirazen Şikayet Başvurusunun Sistemsel Hata Nedeniyle Süresinde Yapılamadığı İddiası

İtirazen Şikayet Başvurusunun Sistemsel Hata Nedeniyle Süresinde Yapılamadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.IV-1702

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/382761 İhale Kayıt Numaralı Ankara İli,  Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1’inci Kısım 4, 5 ve 6’ncı Etaplar Kapsamında Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 06.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ankara İli,  Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1’inci Kısım 4, 5 ve 6’ncı Etaplar Kapsamında Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.09.2021 tarih ve 40230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1443 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ortakları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca benzer iş tanımına da uymadığı,

2) İş hacmini gösteren belgelerin İdari Şartname’de yer alan yeterlik kriterlerini karşılamadığı,

3) Bilanço ve eş değer belgeler kapsamında sunulan belgelerin İdari Şartname’de yer alan yeterlik kriterlerini karşılamadığı,

4) Banka referans mektuplarının İdari Şartname’de yer alan yeterlik kriterlerini karşılamadığı,

5) Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine Ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin ortaklığı oluşturan şirketlerin güncel durumunu göstermediği,

6) Sunulmayacak belgeler tablosunun standart forma uygun bir şekilde doldurulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55’inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmü,

Bahse konu Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

 (4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede 31.08.2021 tarihli itirazen şikayet dilekçesinin 02.09.2021 tarihinde 40230 kayıt numaralı dilekçe ile birlikte Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu dilekçeler ile birlikte 03.09.2021 tarihli ve 2021/40437 kayıt numaralı bir adet dilekçenin de Kuruma sunulduğu tespit edilmiştir.

02.09.2021 tarihli ve 2021/40230 kayıt numaralı dilekçe ile 03.09.2021 tarihli ve 2021/40437 kayıt numaralı dilekçede, itirazen şikayet başvuru süresinin son günü olan 31.08.2021 tarihinde elektronik itirazen şikayet başvurusu girişiminde bulunulduğu, EKAP tarafından yapılan yönlendirmeler çerçevesinde başvurunun yapıldığı, ancak ertesi gün itirazen şikayet modülü üzerinden yapılan sorgulama ile söz konusu başvurunun Kurum kayıtlarına girmediğinin anlaşıldığı, bu nedenle itirazen şikayet başvurusunun süresinde yapılamadığı, fakat bu durumun kendi kusurlarından değil sistemsel bir sorundan kaynaklandığı iddia edilmiştir.

Bu kapsamda başvuru sahibinin bir hak kaybına uğrayıp uğramadığının anlaşılması amacıyla Elektronik İhale Daire Başkanlığına 08.09.2021 tarihli ve E.2021/15346 sayılı yazı yazılmıştır.

Söz konusu bilgi talebimiz ilgili Daire Başkanlığı tarafından 09.09.2021 tarihli ve E.2021/15432 sayılı yazı ile karşılanmış ve bu yazıda “…Yapılan incelemede Ali Acar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 31.08.2021 tarihinde Ekap üzerinden idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan tarihte Ekap üzerinden Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı, 01.09.2021 tarihinde saat 16:41’de ise Ekap üzerinden e-itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, söz konusu tarihte ve saatlerde elektronik imza hizmet sağlayıcısı geçişi sebebiyle bazı kullanıcıların imzalama aşamasında sorun yaşadığı, 02.09.2021 saat 09:00 itibariyle imzalamada yaşanılan söz konusu sorunun çözüldüğü anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan 31.08.2021 tarihinde sistem hatası yüzünden itirazen şikayet başvurusunun Kuruma iletilmediği ve sistemin itirazen şikayet başvurusu yerine idareye şikayet başvurusuna yönlendirdiği iddialarındaki durumun başvuru sahibinin kullanıcı hatasından kaynaklandığı ve anılan tarihteki söz konusu işlemde sistemsel bir hatanın bulunmadığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

İtirazen şikayete konu edilen ihalenin 06.08.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararının da 09.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden ilgiliye tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından kesinleşen ihale kararına karşı 19.08.2021 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece aynı gün içinde karar alınarak başvurunun reddine karar verildiği ve idarece alınan kararın 19.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu yazıda idarece alınan kararın bildirimi tarihinden itibaren 10 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurunda bulunulabileceği de belirtilmiştir.

Bu durumda başvuru sahibi tarafından idarenin cevabi yazısının kendisine tebliğ edilmesini (19.08.2021 tarihi) izleyen 10 (on) gün içinde olmak üzere en geç 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Her ne kadar itirazen şikayet başvuru süresinin son günü olan 31.08.2021 tarihinde elektronik olarak itirazen şikayet başvurusu girişiminde bulunulmuşsa da, bunun gerçekleşmediği, Elektronik İhale Daire Başkanlığı’nın 09.09.2021 tarihli ve E.2021/15432 sayılı yazsında yer alan ifadelerden itirazen şikayet başvurusu yapılamamasının başvuru sahibinin kullanıcı hatasından kaynaklandığı ve 31.08.2021 tarihinde sistemsel bir hatanın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar usulüne uygun bir şekilde Kuruma itirazen şikayet dilekçesinin sunulmadığı anlaşıldığından başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Ayrıca itirazen şikayet dilekçesi ekinde başvuru sahibi ortak girişimin ortakları adına düzenlenmiş iki adet imza sirkülerinin bulunduğu, fakat söz konusu belgelerin aslının ya da noter onaylı örneğinin değil renkli fotokopisinin sunulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde başvuru sahibi tarafından başvuru süresi sona erdikten sonra itirazen şikayet başvurusu yapıldığından şekil eksikliği için eksiklik yayımlanma süresi kalmamış olup bu çerçevede Kurum internet adresi üzerinde eksiklik yayımlanmamıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın