Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İtirazen Şikayet Başvurusunun Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Kişi Tarafından İmzalanması Ve Eksikliklerin Süresinde Giderilmemesi

İtirazen Şikayet Başvurusunun Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Kişi Tarafından İmzalanması Ve Eksikliklerin Süresinde Giderilmemesi

Karar No              : 2021/UH.IV-1705

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/423722 İhale Kayıt Numaralı “Kepez İlçesi 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşıma İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kepez İlçesi 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.09.2021 tarih ve 41690 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1501 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin Tip İdari Şartname’nin dipnotunda yer alan düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, fiyat farkı verileceğine yönelik herhangi düzenleme bulunmadığı, mevcut düzenlemelerin belirsizlik oluşturduğu,

2) Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemelerin Tip Sözleşme Tasarısı’nın dipnotunda yer alan düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

3) Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde yer alan düzenlemelerin Tip Sözleşme Tasarısı’nın dipnotunda yer alan düzenlemelere ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

4) İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde ve İhale İlanı’nın 4.3.1’inci maddelerinde teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulacağının belirtildiği, daha sonrasında zeyilname yapılarak bu oranın % 25 olarak yeniden belirlendiği, bu konunun ihale ilanına da yansıması sebebi ile düzeltme ilanı yapılması gerektiği, fakat düzeltme ilanı yapılmadığı için iş deneyim belgesi tutarına yönelik mevcut düzenlemelerin belirsizlik oluşturduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde yer alması gereken diğer bilgiler ile bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelere, bunların sunuluş şekli ile bu başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur. E-itirazen şikayet ile yapılan başvurularda, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerine ilişkin bilgiler aranmaz…” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, itirazen şikayet dilekçesinin Habibe Şeker tarafından imzalandığı, söz konusu dilekçe ekinde anılan kişiye ait imza beyannamesinin sunulduğu tespit edilmiştir. Fakat Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yapılan kontrolde 09.09.2021 tarihli ve 10405 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerden Habibe Şeker’in şirketi temsil yetkisinin sona erdiği, Kadir Kaya’nın tek başına şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinin 10.09.2021 tarihinde 41690 kayıt numarası ile Kurum kayıtlarına girdiği, fakat 10.09.2021 tarihi itibariyle Habibe Şeker’in şirketi temsil yetkisini haiz olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla itirazen şikâyet başvurusunun yetkili olmayan kişi tarafından imzalandığı ve başvuru dilekçesine, şirketi temsile yetkili kişiye ait olarak düzenlenmiş imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı da tespit edilmiştir.

Söz konusu eksiklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 23.08.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 01.09.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 13.09.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın