Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İş Deneyim Belgesinde Belgeye Konu İşin Esaslı Unsurunun Yeniden Belirlenmesi Benzer İş Niteliğinde Değerlendirilir Mi?

İş Deneyim Belgesinde Belgeye Konu İşin Esaslı Unsurunun Yeniden Belirlenmesi Benzer İş Niteliğinde Değerlendirilir Mi?

Karar No              : 2021/MK-385

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/20784 İhale Kayıt Numaralı “Önsen Yolu Ve Köprüsü” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2021/20784 ihale kayıt numaralı “Önsen Yolu ve Köprüsü” ihalesine ilişkin olarak, Metre Enerji Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-756 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Metre Enerji Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından  açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 27.05.2021 tarihli E:2021/900, K:2021/1026 sayılı kararında “…Davacının dava dilekçesi ve itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü 1. iddiası yönünden;

Uyuşmazlıkta; A-I. GRUP Karayolları İşlerinin (Köprü ve Viyadük İşleri), dava konusu ihaleye ait idari şartnamede benzer iş olarak kabul edildiği, davacı şirketin sunduğu iş deneyim belgesinin KBB Dilovası İlçesi Batı Kavşağı Kavşak Kolları Yapım İşi ihalesine ilişkin 02.09.2019 tarih ve “2018/39714-2562214-2-1” sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, söz konusu belgede, uygulanan yapı tekniğinin “Yol ve sanat yapıları (yarma, dolgu, alt temel, bitümlü sıcak karışımlar, toprakarme duvar, betonarme duvar, menfez, tretuvar), betonarme köprü, fore kazık, taş kolon, otokorkuluk Belgeye konu işin esaslı unsuru (A) V. Grup: Karayolu İşleri (Aityapı+Üstyapı)”, sözleşme tarihinin “21.03.2018”, geçici kabul tarihinin “26.02.2019” ve belge tutarının “17.529.406,83-TL” olarak belirtildiği, davacının, söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesini düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından belgeye konu işin esaslı unsurunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde 19.06.2018 tarihinde yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddiası üzerine, 23.03.2021 tarihli ve 5334 sayılı Kurum yazısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde 19.06.2018 tarihinde yapılan değişiklikler bağlamında, söz konusu belgeye konu işin esaslı unsurunun “(A) V.Grup: Karayolu İşleri” mi yoksa “(A) I.Grup: Köprü ve Viyadük işleri” mi olduğu hususunda bilgi talep edildiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 30.03.2021 tarih ve 00001466791 sayılı cevap yazısı ile; “Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı; “(A) I.Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” %42 oranında “(A) V.Grup: Karayolu İşleri” oranı %58 oranında hesaplandığı, söz konusu yapım işinin amacı itibariyle mevcut yolların köprülü kavşak imalatları ile birbirine bağlanmasını sağlayan 3 adet köprü inşaatını kapsadığı, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde 19.06.2018 tarihinde yapılan değişiklikler esas alındığında, 10.03.2021 tarihli firma dilekçesine istinaden iş deneyim belgesinin yeniden düzenlendiği ve iş deneyim belgesinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun “(A) I.Grup: Köprü ve Viyadük İşleri” olarak belirlendiği, buna rağmen davalı idarece, ihale sırasında geçerli iş deneyim belgesi sunulmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüş olup, davacının sunduğu iş deneyim belgesinin, KBB Dilovası İlçesi Batı Kavşağı Kavşak Kolları Yapım İşine ilişkin olduğu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yazısı da dikkate alınarak, dava konusu Önsen Yolu ve Köprüsü ihalesi ile benzer iş niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, davacının 1. iddiasının reddi yönünden dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-756 sayılı kararının 1’nci iddia ile ilgili hukuki değerlendirmelerinin iptaline, Metre Enerji Taahhüt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğunun belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın