Basın duyuruları
xxxx
Home / AMORTİSMAN / Aşırı Düşük Açıklamasında Araçların Amortisman Giderlerinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Tevsik Edilmesi Gerektiği

Aşırı Düşük Açıklamasında Araçların Amortisman Giderlerinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Tevsik Edilmesi Gerektiği

Karar No              : 2019/UH.I-405

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/631902 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay T Tipi Kapalı Kampüs Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 07.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Hatay Ses Öztur Turizm Nakliyat Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Giyim ve İthalat İhracat Ltd. Şti.nin 05.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2019 tarih ve 7291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/205 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

  1. h) Araçlarla ilgili yıllık amortisman giderleri ile ilgili 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü ve 315’inci maddeleri ile 333 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen amortisman listesine uygun açıklama yapılmadığı,

  1. h) İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde ve Teknik Şartname’nin 5.10’uncu maddesinde ihale konusu işte kullanılacak 6 adet araçtan en az 3 tanesinin firmaların kendi malı olması gerektiği belirtilmiştir.

İsteklinin açıklaması kapsamında Reyhanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 15.01.2019 tarihli araç bilgileri sorgulama belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca istekli tarafından amortismana ilişkin giderin tevsiki için serbest muhasebeci mali müşavir tarafından kaşelenip imzalanmış “Amortisman ve yeniden değerlendirme listesi” başlıklı belgenin sunulduğu ve sunulan belgeden 6 aracın da isteklinin kendi malı olduğunun anlaşıldığı, ilgili belgede amortisman oranının %20 olarak belirtildiği, istekli tarafından yapılan hesaplamada ise aktif demirbaş kayıt bedelinin %20’si dikkate alınarak 1 yıllık amortisman giderinin hesaplandığı, daha sonra kıst hesaplama yapılarak 10 aylık amortisman giderinin hesaplandığı tespit edilmiştir. İşin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu, ancak yapılan açıklamada işin süresi dikkate alındığında araçların amortisman giderlerinin işin süresini kapsayacak şekilde tevsik edilmesi gerektiğinden 10 ay üzerinden hesaplanmasının uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Call Now ButtonBize ulaşın