xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Ayni Yemek Bedeli İçin Sunulan Şirketin Yemek Hizmetinde Bulunmaya Yetkili Olmadığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Ayni Yemek Bedeli İçin Sunulan Şirketin Yemek Hizmetinde Bulunmaya Yetkili Olmadığı

Karar No              : 2019/MK-114

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/169907 İhale Kayıt Numaralı “164 Kişilik Bilgi İşlem Personel Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/169907 ihale kayıt numaralı “164 Kişilik Bilgi İşlem Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kafkas Mücevherat Turizm İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.04.2012 tarihli ve 2012/UH.I-1928 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Kafkas Mücevharat Turz. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesince 25.12.2012 tarihli ve E:2012/842, K:2012/1965 sayılı “davanın reddi” kararı alınmış, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.01.2019 tarihli E:2013/1904, K:2019/72 sayılı kararında “…Er-Ma şirketi tarafından 16.01.2012 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 02.02.2012 tarih ve 2012/UH.I-758 sayılı Kurul kararında, davacı şirketin 07.03.2012 tarihli itirazen şikayet başvuru dilekçesinde ileri sürmüş olduğu ilk üç iddia yönünden değerlendirme yapıldığı, iddialarla ilgili olarak Kurul kararında yapılan değerlendirmelerde hukuka aykırılık bulunmadığı, fakat Er-Ma’nın aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan ayni yemek bedeli için Durmazlar Gıda Ltd. Şti.nin yemek hizmetinde bulunmaya yetkili olmadığı, söz konusu firmanın herhangi bir mamul yemek alış ve satışının bulunmadığına ilişkin tereddütlerin oluştuğuna ilişkin dördüncü iddia yönünden Kurul tarafından bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.

Bu itibarla, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusundaki dördüncü iddiasının esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır.” gerekçesiyle Mahkemenin davacının Durmazlar Gıda Ltd. Şti. ile ilgili iddiasına yönelik davanın reddi kararının bozulmasına ve bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davaya konu 30.04.2012 tarihli ve 2012/UH.I-1928 sayılı Kurul kararı ile anılan Danıştay kararı birlikte incelendiğinde, esasa geçilmesine karar verilen Durmazlar Gıda Ltd. Şti.nin yemek hizmetinde bulunmaya yetkili olmadığı ve söz konusu firmanın herhangi bir mamul yemek alış ve satışının bulunmadığına ilişkin iddia Danıştay’ın kararında dördüncü iddia olarak belirtilmiş olsa da davaya konu Kurul kararında anılan iddia beşinci sırada yer almaktadır. Her ne kadar anılan Danıştay kararının sonuç kısmında dördüncü iddianın esastan incelenmesi gerektiği belirtilmiş olsa da, kararın içeriğinde tereddüde yer vermeyecek şekilde 30.04.2012 tarihli ve 2012/UH.I-1928 sayılı Kurul kararında yer alan beşinci iddianın işaret edildiği açık olarak anlaşılmaktadır.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 30.04.2012 tarihli ve 2012/UH.I-1928 sayılı kararının beşinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin beşinci iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Call Now ButtonBize ulaşın