Basın duyuruları
xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / Sunulması Gerekli Olmayan Belgeler Gerekçe Gösterilerek Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı

Sunulması Gerekli Olmayan Belgeler Gerekçe Gösterilerek Değerlendirme Dışı Bırakılamayacağı

Karar No              : 2019/MK-58

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/425754 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Öğretim Yılında Taşıma Kapsamındaki Ortaöğretim Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Öğle Yemeği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/425754 ihale kayıt numaralı “2018-2019 Öğretim Yılında Taşıma Kapsamındaki Ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak, 4 Eylül Tabl. ve Yem. Gıda Eğt. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 01.11.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1912 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine“ karar verilmiştir.

Davacı Niyazi Sevim tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda alınan Ankara 6. İdare Mahkemesinin 09.01.2019 tarihli ve E:2018/2406, K:2019/43 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Sevim Destek Hizmetleri – Niyazi Sevim tarafından teklif zarfında, Etçiler Tur. İnş. Oto. Hayv. Gıda Tar. Nak. Tic. San. Ltd. Şti. ile 31.08.2018 tarihinde imzalanmış yüklenici tarafından kendi mutfağı kullanılarak 03.09.2018-18.09.2018 tarihleri arasında sözleşmede belirlenmiş sayıda yemek yapılması, yemeklerin ilgili yerlere götürülmesi, dağıtılması hizmetleri ile sonrası hizmetlerin (temizlik yapılması, bulaşık yıkanması) gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşmenin, bu sözleşmeye ilişkin binde 9,48 oranındaki damga vergisinin Bünyan Vergi Dairesi’ne ödendiğine dair 19.09.2018 tarihli tahakkuk fişinin ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenmiş meslek mensubu onaylı 18.09.2018 tarihli fatura örneğinin sunulduğu, söz konusu sözleşmenin 4/1. maddesinde, sözleşmeye konu iş için toplamda beş adet personel çalıştırılacağının ve buna ilişkin SGK’ya ayrı bir dosya açtırılıp bildirimde bulunulacağının hüküm altına alındığı, bu kapsamda yine isteklinin teklif zarfında Niyazi Sevim adına düzenlenmiş 2018 yılının dokuzuncu ayına ait sigortalı hizmet listesi ve 3 adet tahakkuk fişi ile Etçiler Tur. İnş. Oto. Hayv. Gıda Tar. Nak. Tic. San. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş 03.09.2018 işe giriş, 17.09.2018 işten çıkış tarihli beş personelin listelendiği Eylül 2018 Ücret Bordrosu ve Puantaj Cetveli başlıklı belgenin sunulduğu, çalıştırılan personele ilişkin bahse konu belgeler incelendiğinde, Niyazi Sevim adına olan sigortalı hizmet listesi ve tahakkuk fişlerinde adres ve sicil numarası olarak sırayla “Gevher Nesibe Mh., Gök Geçidi Sk., Dış Kapı No:12, İç Kapı No:19, Kocasinan/Kayseri” ve “456210101113405303814-04/000” bilgilerinin bulunduğu, Etçiler Tur. İnş. Oto. Hayv. Gıda Tar. Nak. Tic. San. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş Eylül 2018 Ücret Bordrosu ve Puantaj Cetveli başlıklı belgede ise “Merkez Adres: Dervişağa Mh. Kahveci Sk. No:1/B Bünyan/Kayseri”, “Şube Adres: Gevhernesibe Mh. Gök Geçidi Sk. No:12/19 Kocasinan/Kayseri”, “SGK İşyeri No: 45621010111340530381404000”, “Vergi No: 7650457115” bilgilerinin yer aldığı, iş deneyimine konu sözleşmede Sevim Destek Hizmetleri – Niyazi Sevim’in adres bilgisinin “Dervişağa Mah. Kahveci Sok. No:1/B Bünyan/Kayseri”, Etçiler Tur. İnş. Oto. Hayv. Gıda Tar. Nak. Tic. San. Ltd. Şti.nin adres bilgisinin “Gevher Nesibe Mah. Gök Geçidi Sok. No:12/19 Mestaş Tegin Plaza Kocasinan/Kayseri” şeklinde olduğu, Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden de (14.08.2017 tarihli ve 9388 sayılı Gazete’nin 807’nci sayfası ile 21.07.2017 tarihli ve 9372 sayılı Gazete’nin 643’üncü sayfası) adres bilgilerinin teyit edilebileceği, Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgiler çerçevesinde Etçiler Tur. İnş. Oto. Hayv. Gıda Tar. Nak. Tic. San. Ltd. Şti.nin kuruluşunda şirketin ortakları Niyazi Sevim ve Mustafa Sevim olmakla birlikte (23.09.2011 tarihli ve 7906 sayılı Gazete’nin 162’nci sayfası), sermaye yapısının görülebildiği en son Ticaret Sicili Gazetesi ilanına göre Niyazi Sevim’in şirket ortaklığının sona erdiği (02.07.2015 tarihli ve 8854 sayılı Gazete’nin 116’ncı sayfası), iş deneyimi olarak sunulan sözleşmede yüklenici Niyazi Sevim tarafından kendi mutfağı kullanılarak işin gerçekleştirileceğinin belirtildiği, ancak çalıştırılan personele ilişkin olarak sunulan belgelerden ilgili personelin Niyazi Sevim’in adresinde değil sözleşmenin diğer tarafı Etçiler Tur. İnş. Oto. Hayv. Gıda Tar. Nak. Tic. San. Ltd. Şti.nin faaliyet gösterdiği “Gevher Nesibe Mh., Gök Geçidi Sk., No:12/19, Kocasinan/Kayseri” adresinde çalıştığının anlaşıldığı, dolayısıyla çalıştırılan personele ilişkin belgelerin sunulan sözleşmeyle uyumlu olmadığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan davacının iş deneyiminin uygun olmadığı sonucuna varılarak dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, çalıştırılan personele ilişkin belgelerin sunulan sözleşmeyle uyumlu olmadığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan davacının iş deneyiminin uygun olmadığı sonucuna varılmış ise de, söz konusu işe ilişkin taraflar arasında imzalanan sözleşmede, bu işe hasredilmiş tam zamanlı işçi istihdamının zorunlu olmadığı, dolayısıyla bu sözleşme kapsamında SGK kaydı zorunluluğunun bulunmadığı, davacı tarafından sunulan sözleşme örneği ile noter onaylı fatura örneklerinin sunulmasının Yönetmeliğin 47. maddesi gereğince iş deneyimini tevsiken yeterli olduğu, bunun dışında başkaca bir belge sunulmasının gerekli olmadığı, dolayısıyla sunulması gerekli olmayan belgelerin mevcudiyetinden bahisle iş deneyimi sözleşmesi uyumsuzluğunun oluştuğu belirtilerek tesis edilen dava konusu Kurul Kararı’nda hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim Danıştay 13. Dairesi’nin E:2016/4577, K:2017/614 sayılı kararı bu doğrultudadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 01.11.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1912 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi Karar No              : 2020/UH.IV-1337 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/293349 İhale …

Call Now ButtonBize ulaşın