Basın duyuruları
xxxx
Home / İtirazen Şikayet / İdarenin Başvuru Yollarını Kararında Göstermemiş Olması – Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması

İdarenin Başvuru Yollarını Kararında Göstermemiş Olması – Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması

Karar No              : 2019/MK-57

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/147754 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızca Ramazan Ayında 15 İlçede Vatandaşlarımıza Dağıtılmak Üzere 50000 Kişilik İftar Yemeği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2017/147754 ihale kayıt numaralı “Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızca Ramazan Ayında 15 İlçede Vatandaşlarımıza Dağıtılmak Üzere 50000 Kişilik İftar Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Halil Gümüştekin itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.05.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-1481 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Halil Gümüştekin tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi‘nin 12.10.2017 tarih ve E:2017/2779, K:2017/2731 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 22.10.2018 tarih ve E:2018/289, K:2018/2931 sayılı kararında, “ … Davacının itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

Kamu ihalelerine yönelik şikâyet başvuru süresinin, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı, ihale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem veya eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ise ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.

Bu itibarla, birinci iddiaya ilişkin olarak şikâyet başvuru süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih olan 04/05/2017 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği, dolayısıyla birinci iddia hakkında yasal süresi içinde şikâyet başvurusu yapıldığı gözetilmeksizin, başvurunun süre yönünden reddine yönelik dava konusu işleminin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır

İdari işlemlere karşı başvuru yollarının ayrıntılı düzenlemelerde yer alması, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilebilmesi nedeniyle işlemlere karşı hangi idari birime, hangi sürede başvurulacağının idarelerce işlemde belirtilmesinin hukuk güvenliği ilkesinin gereği olduğu, anılan Anayasa hükmü ile, idareye, işlemlerinde ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiği, bu itibarla, ihaleyi yapan idarece Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak hangi mercilere başvurulabileceği ve sürelerinin belirtilmesi gerektiği hâlde, idarenin bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğinden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…

Davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;…

Davacı tarafından, 30.05.2017 tarihinde davalı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvuru dilekçesi ekinde yer alan vekaletnameye baro pulu yapıştırılmadığı ve başvuranlar tarafından yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususu tespit edildiğinden, bu hâliyle yapılan başvurunun şekil yönünden eksik bir başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, davalı idarenin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hükme göre, davacıların başvurusundaki söz konusu şekil eksikliğini Kurum’un internet sayfasında ilan etme yükümlülüğü bulunmakta iken, anılan eksiklik Kurum’un internet sayfasında ilan edilmeden, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil ve süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 31.05.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-1481 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan düzenleme uyarınca başvurudaki şekil eksikliklerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın