xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Teknik Şartnamenin Rekabeti Engeller Nitelikte Özellik Öngörmesi

Teknik Şartnamenin Rekabeti Engeller Nitelikte Özellik Öngörmesi

İçerikte neler var?

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Mal Alım İhalesi

  • Teknik Şartnamede Belirtilen Cihazda Rekabeti Engeller Nitelikte Özellikler Öngörülmesi

Karar No              : 2019/UM.II-261

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/504092 İhale Kayıt Numaralı “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Yerden Statifli Çift Dedektörlü Digital Radyografi Görüntüleme Sistemi ve Sabit Röntgen İçin Dijital Flat Panel Dedektör” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çukurova Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 05.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Yerden Statifli Çift Dedektörlü Digital Radyografi Görüntüleme Sistemi ve Sabit Röntgen İçin Dijital Flat Panel Dedektör” ihalesine ilişkin olarak Fujıfılm Dış Ticaret Anonim Şirketinin 22.10.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.10.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.10.2018 tarih ve 53260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.10.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1641 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Teknik Şartname’nin Yerden Statifli Çift Dedektörlü Digital Radyografi Görüntüleme Sistemine ilişkin kısmı 2.2.6’ncı maddesinde “en az” ibaresinin yer almaması sebebiyle DQE değeri daha üstün cihazların teklif edilmesinin engellendiği, DQE değerlerinin lp/mm değerleri ile hesaplandığı ve hesaplama neticesinde % olarak bir değerin elde edildiği, %70’lik değerin hangi hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplandığının da açıklanmadığı, söz konusu düzenlemenin bu haliyle rekabeti engeller nitelikte olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

“Yerden Statifli Çift Dedektörlü Digital Radyografi Görüntüleme Sistemi” başlıklı 2’nci kısmına ait Teknik Şartnamenin “Teknik Özellikler” başlıklı 2.2.6’ncı maddesinde “Detektörün DQE değeri % 70 olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde, alınacak malın teknik kriterleri ve özelliklerinin, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenleneceği, teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlamasının zorunlu olduğu, teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibince iddia konusu edilen hususların teknik kriterlere yönelik olması ve bu kriterlerin itirazen şikayete konu “Yerden Statifli Çift Dedektörlü Digital Radyografi Görüntüleme Sistemi” başlıklı 2’nci kısmına ait Teknik Şartname’nin “Teknik Özellikler” başlıklı 2.2.6’ncı maddesinin ihalede rekabeti engeller nitelikte olduğunun iddia konusu olması sebebiyle teknik inceleme gerektirdiğinden, 18.01.2019 tarihli ve E.2019/1490 sayılı yazımız ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir.

Akademik kuruluş tarafından hazırlanan, 05.02.2019 tarih ve 2019/5485 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan teknik görüş raporunda, iddia konusu Teknik Şartname düzenlemelerinin belli bir firma ürünlerine yönelik olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ve söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılımı engelleyip engellemediği hususunun incelendiği ve değerlendirmelerin maddeler halinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Şikayete konu edilen düzenlemeler bakımından anılan teknik görüş yazısında naklen

Teknik Şartnamenin “Teknik Özellikler” başlıklı 2.2.6’ncı maddesi

İlgili firmanın teknik şartnamenin 2.2.6. maddesinde DQE değerinin yanında ‘en az’ ifadesinin yer almamasına yönelik itirazında haklılık payı bulunmaktadır. İlgili maddede ‘Dedektörün DQE değeri %70 olmalıdır’ ibaresi yer almaktadır. Dijital röntgen cihazlarının dedektörlerinin DQE (Dedektör quantum efficiency) değerini teknik şartnamede belirtildiği gibi tek bir rakamsal seviyede sınırlama (%70) rekabeti engelleyici bir durumdur. Bu durumda bir başka firmanın DQE değeri %70’den fazla (örneğin %75) olursa – ki bu durum dedektörün görüntü elde etme kapasitesinin daha iyi olduğunun göstergesidir – bu şartnameye göre ihaleye giremeyecektir. Kaldı ki bazı dijital röntgen cihazlarının DQE değerleri %80’e ulaşmaktadır. Dijital dedektörlerin görüntü kalite parametrelerinde ‘en az 60% ya da 70% gibi’ alt sınır belirlenebilir. Ancak dedektörün görüntü kalitesi parametrelerinden en önemlilerinden olan DQE değerini üstelik daha yüksek değerler mümkünken daha az bir değerde sabitlemek alınacak cihazın kalitesini arttıracak bir durum olmadığı gibi rekabeti de engeller. Ayrıca ilgili firmanın itiraz dilekçesinde belirtildiği gibi şartnamede belirtilen DQE değerinin hangi hesaplama yöntemine göre elde edildiği belli değildir. Bu maddede .belirlenen özellik idarenin ihtiyacı açısından verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik değildir.

Açıklama ve görüşlerine yer verilmiştir.

Yukarı yer verilen mevzuat hükümleri ve teknik görüş çerçevesinde “Yerden Statifli Çift Dedektörlü Digital Radyografi Görüntüleme Sistemi” başlıklı 2’nci kısmına ait Teknik Şartname’nin “Teknik Özellikler” başlıklı 2.2.6’ncı maddesi düzenlemesinde yer alan DQE değerinin ölçü birimi olduğu ve iddia konusu düzenleme içeriğinde DQE ölçü birimiyle ifade edilen değerin daha yüksek değerler mümkünken daha az bir değerde sabitlemek ihtiyaca yönelik cihazın kalitesini arttıracak bir durum olmadığı gibi ihaleye katılımı ve rekabeti de kısıtlar nitelikte olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin Yerden Statifli Çift Dedektörlü Digital Radyografi Görüntüleme Sistemi” başlıklı 2’nci kısmının iptali gerekmektedir.

 

Check Also

İhalede Araçlarla İlgili Bilgileri Beyan Etmeyen Veya EksikHatalı Beyanda Bulunma

İhalede Araçlarla İlgili Eksik ve Hatalı Beyanda Bulunma

İhalede Araçlarla İlgili Bilgileri Beyan Etmeyen Veya Eksik/Hatalı Beyanda Bulunan İsteklilerin Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılır

Call Now ButtonBize ulaşın