Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Hangi Maliyet Bileşenlerinin Açıklanmasının İstenildiğinin Net Olarak Belirtilmemesi

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Hangi Maliyet Bileşenlerinin Açıklanmasının İstenildiğinin Net Olarak Belirtilmemesi

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Açıklayıcı Olmaması
  • Maliyet Bileşenlerinin Açıkça Yazılmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.II-266

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/567966 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Elektromekanik Tesislerin Bakım, Onarım ve İşletmesinin Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 10.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Elektromekanik Tesislerin Bakım, Onarım ve İşletmesinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Metrani Entegre Hizmet Yönetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 08.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.01.2019 tarih ve 3758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/120 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan Biltek Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının aşağıda anılan nedenlerle Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

2) Açıklamanın ihale süresi boyunca kullanılacak malzemelerin tamamını kapsamadığı,

– Teknik Şartname’de belirtilen işin ifasında önemli havuz otomasyon yazılım programı ve diğer önemli giderler için herhangi bir açıklama sunulmadığı,

– Teknik Şartname’nin 11’inci maddesinde istenen araca ilişkin ilk yardım seti, bakım, amortisman, kasko, sigorta, lastik, MTV, yakıt giderine ilişkin ayrı ayrı bir belgelendirmenin de yapılmadığı,

– Teknik Şartname’de yer alan “…Yüklenici bu işte çalıştırmak üzere görevlendirerek idareye bildirdiği personellerin her birine ayrı ayrı ferdi kaza sigortası yaptırmak ve bu belgelerin birer örneğini idareye ibraz etmek, yine her hakediş döneminde birer nüshasını hakediş ekine koymak zorundadır…” düzenlemesine ilişkin olarak açıklamada herhangi bir belge sunulmadığı,

– Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesinde ve ilgili maddelerde belirtilen havuzların içinde bulunan birçok malzemenin ve havuz kimyasallarının teknik özellikleri ile istenen cins ve miktara yer verilmediği ve miktar hesabında yanlışlıklar yapıldığı, diğer malzemelerin de Teknik Şartname’ye göre incelendiğinde uygun olmadığı, malzemelerin miktar ve fiyatlarının eksik ve yanlış girildiği, birim fiyat teklif cetvelinde çarpma ve toplamaların hatalı yapıldığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1, 2 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

10.12.2018 tarihinde yapılan ihalenin şikayete konu 3’üncü kısmı olan “Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçelerinde Bulunan Süs Havuzlarının İşletilmesi Bakım ve Onarımlarının Yapılması İle Hizmete Hazır Halde Tutulması” işine 2 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından yapılan sınır değer hesabı sonucunda sınır değerin 408.042,71 TL olarak belirlendiği, sadece ihale üzerinde bırakılan istekli Biltek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sınır değer altında olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 33’üncü maddesindeki düzenleme gereğince aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmak üzere idarece 17.12.2018 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden gönderilen söz konusu aşırı düşük teklif açıklama yazısı incelendiğinde, aşağıda verilen birim fiyat teklif cetveli  iş kalemlerinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği anlaşılmıştır:

Söz konusu yazı üzerine anılan istekli tarafından 20.12.2018 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulduğu, 27.12.2018 tarihli komisyon kararı ile ihalenin 3’üncü kısmının Biltek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, aynı zamanda başvuru sahibi olan Metrani Entegre Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu açıklamalarda idarece açıklama istenilen iş kalemlerinin tüm maliyet bileşenlerinin açıklanmadığı ve sunulan açıklamalardaki tevsik yöntemlerinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

İdarece teklifte önemli bileşen olarak belirlenen iş kalemlerinden 1, 2 ve 6 no’lu iş kalemleri incelendiğinde, personel, vakumlu filtreli elektrikli havuz temizleme süpürgesi, elektrikli mobil filtrasyon cihazı, yüzey havuzu kepçesi, çizme, havuz tabelaları, kullanılacak araca ilişkin sigorta, araç giydirme maliyeti, araç bakım-onarım gideri, sürücü gideri, yakıt gideri, araç takip cihazı gibi maliyet kalemlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise işletmesi yapılacak havuzlar için personel gideri ile ilgili olarak 3 temizlik elemanı ve 1 elektrik teknikeri/teknisyeni olmak üzere 4 personel için, temel malzeme ve ekipman gideri ile ilgili olarak “Basınçlı Yıkama Makinesi”, “Vakumlu Filtreli Elektrikli Havuz Temizleme Süpürgesi”, “Elektrikli Mobil Filtrasyon Cihazı” ve “Yüzey Havuzu Kepçesi” için, son olarak ihale süresi boyunca sağlanması zorunlu araç için de açıklama sunulduğu görülmüştür.

Ancak söz konusu ihaleye ait Teknik Şartname kapsamında anılan iş kalemleri içerisinde olduğu halde Biltek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklama kapsamında yer verilmeyen maliyet kalemlerinin de bulunduğu, örneğin: ihale süresi boyunca idareye tahsis edilecek “Denetim Görevlisi Panelvan Aracı”na ilişkin Teknik Şartname’de trafik, bakım onarım, sürücü, yakıt, araç takip cihazı gibi maliyet kalemlerinin yer almasına rağmen, idare tarafından hangi maliyet kalemlerinin açıklanmasının istendiğinin belirtilmediği, istekli tarafından ise konuya ilişkin sunulan tek fiyat teklifi içeriğindeki “…yakıt hariç tüm masraflar (bakım,arıza onarım, kaza giderleri, lastik, vergiler, kasko, trafik sigortası, temizlik vb.) yükleniciye ait olacaktır. Teknik Şartname’deki diğer tüm unsurlar teklifimize dahildir.” ifadeleri ile açıklamanın yapıldığı görülmüştür.

Anılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen “…Havuzların İşletilmesinin Yapılması” iş kalemleri kapsamında teklifi sınır değer altında olan istekliden açıklama talep edilen iş kalemlerine ilişkin olarak tam olarak hangi maliyet bileşenlerinin açıklanması gerektiğinin net olarak belirlenmediği, bu durumun açıklama sunan istekli açısından tereddüt oluşturduğu ve isteklinin kendi belirlediği maliyet kalemlerine açıklama sunması sonucunu doğurduğu tespit edilmiş olup, idarece tesis edilen işlemin Tebliğ’in 79’uncu maddesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

                Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması içeriğindeki “…havuzların işletilmesinin yapılması” iş kalemleri içerisinde yer alan maliyet bileşenlerinden hangilerine ilişkin açıklama sunulacağının net olarak belirlenerek söz konusu işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın