Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Tekrar Eden Nitelikteki Yemek Hizmeti Gibi Süreklilik Arz Eden Hizmet İşlerinde Kısmi Kabul Yapılamayacağı

Tekrar Eden Nitelikteki Yemek Hizmeti Gibi Süreklilik Arz Eden Hizmet İşlerinde Kısmi Kabul Yapılamayacağı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar No              : 2019/UH.II-176

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/564247 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 10.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Sekaş Gıda Tur. Nak. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2018 tarih ve 62509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1880 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Tanem İnşaat Malz. Emlak Nakl. ve Harf. Yemek Hizmetleri Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereğince sunduğu iş bitirme belgesine konu hizmetin 02.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsadığı, devam eden ve henüz kesin kabulü yapılmamış işe ait olarak düzenlenen söz konusu belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’inci maddesinin “(6) Kısmi kabul yapılan işlerde, işin tamamı bitirilmeden yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez.” hükmüne aykırı olduğu, söz konusu belge üzerinde “geçici kabulü yapılan” şeklinde bir ifade olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin sunmuş olduğu belgenin mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş geçersiz bir belge olduğu iddialarına yer verilmiştir.

KARAR

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
  1. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “…(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

(6) Kısmi kabul yapılan işlerde, işin tamamı bitirilmeden yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez.

…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
  1. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Tanem İnşaat Malz. Emlak Nakl. ve Harf. Yemek Hizmetleri Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereğince Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 07.11.2018 tarihinde düzenlenmiş, “Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Bağlı Geri Gönderme Merkezine 273.750 Öğün Yemek Alımı” işine ait 2017/608583-2463435-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi sunduğu, belgede; işin ilk sözleşme bedelinin 1.514.750,00 TL, gerçekleştirilen iş tutarının 1.511.934,90 TL, işin sözleşme tarihinin 02.01.2018, kabul tarihinin 07.11.2018 ve belge tutarının 1.511.934,90 TL olduğu görülmüştür. Söz konusu belgenin “Açıklama” bölümünde “İşin %80’inden fazlası tamamlanmış olup geçici kabul yapılmıştır.” ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak ihaleyi yapan idarenin belgeyi düzenleyen idareden bilgi ve belge istediği, belgeyi düzenleyen Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 20.12.2018 tarihli ve E.16811 sayılı yazı ekinde anılan belgenin ıslak imzalı bir örneğini gönderdiği görülmüştür.

Bahsi geçen 07.11.2018 tarihli ve 2017/608583-2463435-1-1 sayılı iş bitirme belgesine ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulamada, söz konusu iş bitirme belgesine ait 08.01.2019 tarihli ve 2017/608583-2463435-1-2 sayılı güncel versiyonun oluşturulduğu, anılan ikinci versiyon üzerinde, iş deneyim belgesinin ilk versiyonu ile aynı olarak, kabul tarihinin 07.11.2018, işin ilk sözleşme bedelinin 1.514.750,00 TL, gerçekleştirilen iş tutarının 1.511.934,90 TL, belge tutarının 1.511.934,90 TL olduğu görülmüştür. Yapılan incelemede, ikinci versiyonda “Açıklama” kısmının “İş tamamlanmıştır. Eksik kalan günler için iş artışı yapılmıştır.” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nden sürekli tekrar eden nitelikteki yemek hizmeti gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, söz konusu hizmet işlerinde “geçici kabul” uygulamasının olmadığı, işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde yüklenici tarafından tamamlanması koşuluyla kabul işleminin yapılabileceği, kabul işlemleri tamamlanmış hizmet işi için iş deneyim belgesi düzenlenebileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede yapılan inceleme sonucunda, söz konusu yüklenici iş bitirme belgesinde “İşin %80’inden fazlası tamamlanmış olup geçici kabul yapılmıştır.” şeklinde bir açıklama yer almakla birlikte, bu ifadenin belgedeki bilgilerin doğruluğu hususunda tereddüt doğuracak bir durum oluşturmadığı, sunulan belge üzerinde kabul tarihinin 07.11.2018 olarak görüldüğü, EKAP üzerinden ulaşılan ikinci versiyonun da kabul tarihinin 07.11.2018 olduğu ve her iki versiyonda da gerçekleştirilen iş tutarlarının aynı olduğu (1.511.934,90 TL) dikkate alındığında iş deneyimine konu işin belge düzenleme tarihi itibariyle kabul işlemlerinin tamamlandığı, bu itibarla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinin mevzuata uygun bir belge olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın