Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / Yaklaşık Maliyet ve Sınır Değere İlişkin Şikayetin 10 Gün İçinde İdareye Yapılması

Yaklaşık Maliyet ve Sınır Değere İlişkin Şikayetin 10 Gün İçinde İdareye Yapılması

İndir Yazdır
KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No 2019/003
Gündem No 8
Karar Tarihi 09.01.2019
Karar No 2019/UH.IV-27

BAŞVURU SAHİBİ:

D N D Turizm Taşımacılık A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/317754 İhale Kayıt Numaralı “Şoförlü Araç Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 03.09.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şoförlü Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.12.2018 tarih ve 62569 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1881 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı konulu şikayet yapıldığı, idarenin haksız olarak şikayeti reddettiği, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin detaylarının ve nasıl hazırlandığının bilinemediği, idarenin işlemiyle 457.531,20 TL kamu zararına sebep olunduğu,

 

Kurul kararında aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan belgelerin sıhhati incelenmiş olsa da, bu işlemin dayanağı olan sınır değerin de incelenmesi gerektiği ancak incelenmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.”hükmüne,

 

 

 

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde, “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

 

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında, “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde, “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 (3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar. ” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, Kamu İhale Kurulunca alınan 13.11.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1950 sayılı düzeltici işlem kararı sonucunda başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmaması nedeniyle reddedildiği, başvuru sahibinin 27.12.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ise esas olarak idarece yaklaşık maliyetin ve sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplanmamasına yönelik iddialara yer verildiği, bu yönüyle şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihin esasen ihale tarihi olan 03.09.2018 olduğu, anılan mevzuat uyarınca bu tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği, diğer taraftan şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak, başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilen 05.09.2018 tarihi dikkate alınsa dahi yine bu tarihi izleyen 10 gün içinde idareye başvurulması gerektiği, ancak anılan hususa ilişkin idareye şikayet başvurusunun 12.12.2018 tarihinde yapıldığı anlaşıldığından, idareye şikâyet başvurusunun süre yönünden uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın