Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İdareye Geçerli Şikayet Başvurusu Yapılmadan İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılamayacağı

İdareye Geçerli Şikayet Başvurusu Yapılmadan İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılamayacağı

İndir Yazdır
KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No 2019/003
Gündem No 7
Karar Tarihi 09.01.2019
Karar No 2019/UH.IV-26

BAŞVURU SAHİBİ:

Yılmazer Öğrenci Servisleri Taşımacılık Turizm Otom. İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/614513 İhale Kayıt Numaralı “Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşımalı Kapsamına Alınan Suriyeli Öğrencilerin Evlerinden Eğitim Gördükleri Okullara Ücretsiz Taşınmaları İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.11.2018 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşımalı Kapsamına Alınan Suriyeli Öğrencilerin Evlerinden Eğitim Gördükleri Okullara Ücretsiz Taşınmaları İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.12.2018 tarih ve 62737 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1886 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, idarenin kendilerinden aşırı düşük teklif açıklaması istediği ve 3 işgünü süre verildiği, her bir kısım için ayrı ayrı aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, idarece açıklama uygun görülmeyince 10.12.2018 tarihinde bilgi amaçlı dilekçe ile gerekçelerin sorulduğu, ancak buna yönelik bilgi verilmeyeceği anlaşılınca 12.12.2018 de idareye şikayet başvurusu yapıldığı, idarece bir karar alınmadığı ve cevap yazısı gönderilmediği, ihalenin 2, 3 ve 4’üncü kısımları için sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem tesisi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

 

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

 

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin dilekçesinde 10.12.2018 tarihinde idareden teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesini talep ettiğini ve idareye 12.12.2018 tarihinde şikâyet başvurusu yaptığını belirttiği; ancak Kuruma yaptığı başvuru ekinde 10.12.2018 tarihli ve 19.12.2018 tarihli dilekçeleri sunduğu, idareye şikâyet dilekçesinin ise sunulmadığı anlaşılmış olup, eksikliğin giderilebilmesi için http://www.ihale.gov.tr adresinde yayımlandığı, ancak söz konusu eksikliğin başvuru süresinin son günü olan 03.01.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın