xxxx
Home / FİYAT TEKLİFİ / Yapım İşi İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılmaya Etkisi

Yapım İşi İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılmaya Etkisi

Karar No              : 2020/MK-67

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/340864 İhale Kayıt Numaralı “İnebolu-Çatalzeytin, Abana-Bozkurt, Kastamonu-İhsangazi, (Kastamonu-Karabük)Ayr.-Boyalı-(Kurşunlu-Atkaracalar)Ayr. Yollarındaki Heyelanların Islahı Ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu Heyelan Önleme, Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/340864 ihale kayıt numaralı “İnebolu – Çatalzeytin, Abana – Bozkurt, Kastamonu – İhsangazi, (Kastamonu – Karabük) Ayr. – Boyalı – (Kurşunlu – Atkaracalar) Ayr. Yollarındaki Heyelanların Islahı ve Devrekani – Çatalzeytin Yolu Heyelan Önleme, Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Evsa Taah. İnş. Pro. Müh. Müş. Ene. Tur. San. Tic. A.Ş. – Arpacı İnş. Nak. Tur. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti – Mütevelli Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.12.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1597 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Kayahan İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 18.02.2020 tarihli E:2019/2303, K:2020/460 sayılı kararında “… Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını üçüncü kişilerden aldıkları fiyat teklifleri ile yapabilmelerinin mümkün olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması çerçevesinde sunulan belgelerin ihale mevzuatına uygunluk açısından incelenebileceği, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin yapım işinin gerçekleştirileceği mahalden alınmasını zorunlu kılan veya ihale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılacak malzemenin mutlaka aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi alınan firmalardan temin edilmesini gerektiren bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, ihale konusu işin gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılacak malzemenin temin şekline ilişkin olarak isteklilerin yapacakları açıklamaların isteğe bağlı açıklama niteliğinde olacağı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı şirket tarafından, “C 30/37 Hazır Beton Harcı gri renkte, normal hazır beton harçları” analiz girdileri için öngörülen gideri tevsik etmek üzere AHZ İnşaat Madencilik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alınmış fiyat teklifinde, beton harçlarının m³ fiyatı için gerekli her türlü gider ve maliyet dâhil fiyatının öngörüldüğü, ayrıca fiyat teklifinde, “KDV hariç işyeri teslim fiyatımızdır” ifadesine yer verildiği, fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 06/09/2019 tarih ve 2019/01 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yazılarak kaşelenip imzalandığı görülmektedir.

İhaleyi yapan idare tarafından, davacı şirketten “C30/37 Hazır Beton Harcı gri renkte, normal hazır beton harçları” girdisi ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenirken, söz konusu beton harcının temininin ne suretle (yerinde üretilerek mi? nakliye ile mi?) yapılacağının açıklanmasının beklenmediği ve temin yöntemine bağlı olarak herhangi bir hususun açıklanmasının istenmediği, isteklilerden kendilerinden istenmeyen hususlarda yapacakları açıklamaların takdiren yapılmış bir açıklama olacağı, davacı şirketin beton harcının proje mahallinde üretilerek teslim edileceği yönündeki açıklamasının, gerek kendisinden bu hususta açıklama istenilmemiş olması gerekse söz konusu açıklamanın fiyat teklifi içeriğinde değil fiyat teklifinin üst yazısında yer alması sebebiyle takdiren yapılmış bir açıklama niteliği taşıdığı anlaşıldığından, bu açıklama gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilemeyeceği açıktır.

Bu  durumda, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu beton harcına ilişkin AHZ İnşaat Madencilik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den alınan fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir(SMMM) tarafından onaylandığı, davacı tarafından ihale konusu iş yerine getirilirken mutlaka beton üretim tesisi kurulmasının gerekmeyeceği, başka suretle beton harcı temin edilmesinin önünde hukukî bir engel bulunmadığı, davacı şirketin fiyat teklifi ekinde sunduğu 06/09/2019 tarihli üst yazıda takdiren yaptığı açıklamanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğuracak nitelikte olmadığı ve İdari Şartnamede de betonun santralde üretilmesi durumunda teklif birim fiyatın aynen geçerli olup beton santralinin yerinin yüklenici tarafından temin edileceğinin belirtildiği, aksine bir düzenlemenin mevcut olmadığı hususları dikkate alındığında, 04/12/2019 tarih ve 2019/UY.II-1597 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının 1. başlığın “ö” bendindeki iddia yönünden davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.12.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1597 sayılı kararının 1’inci iddiasının (ö) bendine ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Yapım Aşırı Düşük Açıklamasında İş Kalemlerine İlişkin Verilen Birim Fiyatların Kamu Kurumu Birim Fiyatlarına Uygun Olması – Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-493 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/207807 İhale Kayıt Numaralı “Karabük İli Safranbolu İlçesi …

Call Now ButtonBize ulaşın