Basın duyuruları
xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Sunulan Açıklamalar Üzerinden Bir İncelemenin Fiilen İmkan Dahilinde Olmaması

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Sunulan Açıklamalar Üzerinden Bir İncelemenin Fiilen İmkan Dahilinde Olmaması

Karar No              : 2019/UH.II-391

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/591260 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek”  İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek” ihalesine ilişkin olarak SD Oto Kir. Sos. Hiz. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 25.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.02.2019 tarih ve 5745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/168 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerin sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı; şöyle ki:

  1. a) Açıklamaların resmi kurum fiyatlarına göre yapılmadığı, ana çiğ girdilerinin (ayçiçek yağı, margarin, yumurta, çay vb.) tevsikinin proforma fatura ile yapıldığı, hal fiyatlarının kullanılmadığı, bazı çiğ girdiler (ayçiçek yağı, margarin, yumurta, çay vb.) için kullanılan ticaret borsası veya toptancı hal fiyatlarının ise ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belgeler olmadığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal fiyatlarının ilan ile ihale tarihi arasında olmadığı ve aylık bültenlerde yer alan en düşük fiyatların kullanılmadığı,
  2. b) Ekmek girdisi için Halk Ekmek, süt ve süt ürünleri için Atatürk Orman Çiftliği, et ve et ürünleri için Et Balık Kurumu, çay için Çay Kurumu fiyatları kullanılmayarak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile tevsik edilmeye çalışıldığı,
  3. c) Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında kullanılan ölçü birimleri ile Şartname’deki ölçü birimlerinin farklı olduğu, bu yol ile açıklama yapan istekliler lehine fiyat avantajı yaratıldığı,
  4. d) Yaş sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili açıklamaların, borsa fiyatlarının ortalaması üzerinden yapılmadığı, en düşük fiyatlar üzerinden açıklandığı,
  5. e) Sözleşme ve genel giderler için açıklamalarda bulunulmadığı,
  6. f) Aşırı düşük teklif açıklamalarında yuvarlama hatası ve aritmetik hata yapıldığı,
  7. g) Açıklamalarda malzeme özelliklerinin dikkate alınmadığı, poşet ayran, poşet süt gibi süt ve süt ürünlerinin tam yağlı olması gerekirken bu özellikler dikkate alınmadan açıklama yapıldığı, beyaz peynir yağlı tuzlu olması gerekirken yarım yağlı beyaz peynir üzerinden açıklama yapıldığı, zeytinyağının riviera olması gerekirken bu özellik dikkate alınmadan açıklama yapıldığı, dana etinin kemiksiz but eti/5’li set olarak açıklanmadığı, ayrıca dana eti miktarları açısından eksik veya yanlış gramajlar üzerinden açıklama yapıldığı, fire hesaplamalarının yanlış yapıldığı, balık ürününün “taze balık (temizlenmiş)” olarak açıklanmadığı, kuzu eti açısından ise “kemikli but” olarak açıklanmadığı, yalnızca kuzu eti olarak açıklandığı, karkas kuzu eti kullanılarak ciddi fiyat avantajı sağladığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde 3 kısım halinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek işine ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek
  2. b) Miktarı ve türü:

Gümüşhane Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 124.547 öğün, Gümüşhane Kadın Konukevi Müdürlüğü 23.108 öğün, Gümüşhane 80. Yıl Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 3.690 öğün olmak üzere toplam 151.345 adet/öğün mamul yemek alımı.

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı maddesinde “Bu işin konusu; yüklenici firma veya kuruluş mutfaklarında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’de yer alan “A-Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları” maddesinde “24.090 adet sabah kahvaltısı, 31.230  adet öğle yemeği, 24.717 adet akşam yemeği, 21.535  adet ara öğün ve 708  adet özel gün menüsü olmak üzere  mamul yemek alımı, pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

İdare tarafından hazırlanacak aylık yemek listeleri; yukarıda belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır. Kahvaltı, yemek ve ara öğünler aşağıda ifade edildiği şekilde olacaktır.

6- Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasının daha nesnel koşullar altında yapılmasının sağlanması amacıyla, Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan ve 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişikliklere göre, malzemeli yemek alımı ihalelerinde idarelerin iki haftalık menü düzenlemesi yapmaları zorunlu hale getirilmiş olup örnek haftalık menüler aşağıda yer almaktadır.

Uyuşmazlığa konu ihalenin 20.12.2018 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye 8 isteklinin katıldığı, idare tarafından sınır değerin 788.453,44 ? olarak hesaplandığı ve anılan tutarın altında geçerli teklif sunmuş olan 4 istekliye 24.12.2018 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının tebliğ edildiği, söz konusu yazılarda “İl Müdürlüğümüzün 2018/591260 kayıt numaralı mamul yemek hizmet alım ihalesine verdiğiniz teklif sınır değerin altında olduğundan, Hizmet Alım İhaleleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince teklifinizin tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde cevaplanmak üzere aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, dört isteklinin ikisi tarafından süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı, diğer iki istekli tarafından sunulan açıklamaların ise idare tarafından uygun görülerek 17.01.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile inceleme konusu ihalenin şikayete konu “Gümüşhane Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü” isimli birinci kısmının Hane Kurumsal Yemek San. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Şeker Yemek ve Tem. Hiz. Pet. İnş. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale komisyonu tarafından alınan 17.01.2019 tarihli kararda “2. Oturumda yapılan belge incelemelerinde teklif kapsamında sunulması gereken belgeler eksik olduğu için Zigana Personel Ltd. Şti.nin, Araz Gıda Ltd. Şti.nin, Köksal KAYA’nın, Demirtaş Sosyal Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakılmasına, teklifleri sınır değerin altında kalan Hurma Yemekhane Ltd. Şti.nin, Şeker Yemek Ltd. Şti.nin, Magnum Catering Ltd. Şti.nin ve Hane Kurumsal A.Ş.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına, belgeleri uygun olan diğer isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir. Aşırı düşük teklif sorgulamasına Hane Kurumsal A.Ş. ile Şeker Yemek Ltd. Şti. süresi içinde cevap vermiştir. Magnum Catering Ltd. Şti. ile Hurma Yemekhane Ltd. Şti. cevap vermediğinden teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Yapılan incelemede Hane Kurumsal A.Ş.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın uygun olduğu tespit edilmiştir. İhalenin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kısmının Hane Kurumsal A.Ş.nin uhdesinde bırakılmasına, Kadın Konukevi kısmının Aşçıoğlu Yemek Ltd. Şti.nin uhdesinde bırakılmasına, 80. Yıl Çocuk Evleri Sitesi kısmının geçerli teklif olmadığı için iptal edilmesine ve kararın ihale yetkilisinin onayına sunulmasına komisyonumuzca

Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından ihalenin birinci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olarak belirlenen isteklilerin sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendi uhdesinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

Ancak; istekli tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde, herhangi bir örnek menü üzerinden, yemek maliyet hesaplamasına, öğün maliyetlerine, işçilik giderlerinin öğünlere yansıtılmasına ilişkin herhangi bir bilgiye, toplam teklif tutarını oluşturan birim fiyatlara nasıl ulaşıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye açıklamalar kapsamında yer verilmediği, istekli tarafından sunulan ve 98 girdiden oluşan ana girdi listesinin ne şekilde oluşturulduğu, öğün maliyetlerinin ve dolayısıyla birim fiyatlarının nasıl hesaplandığı, girdi gramajlarının yemek maliyetlerine doğru yansıtılıp yansıtılmadığı, fire hesaplamalarının yapılıp yapılmadığı, ölçü birimlerinin dokümana uygun kullanılıp kullanılmadığı ve hesaplamalarda aritmetik hata yapılıp yapılmadığı konularında sunulan açıklamalar üzerinden bir incelemenin fiilen imkan dahilinde olmadığı, dolayısıyla istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sayılan konularda açıklamanın yapılmamış olduğu anlaşılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

AŞIRI DÜŞÜK

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Kurumun İhale Komisyonlarının Yerine Geçip, Re’sen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde İşlemleri Baştan Sona Yeniden İnceleme Yetkisi Bulunmadığı

Karar No              : 2016/UH.II-2579 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/363622 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Eğitim ve Araştırma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HEMEN ARA