xxxx
Home / İŞ DENEYİM / Yurtdışında Tamamlanan İşe İlişkin İş Deneyim Belgesinin Onaysız Olması

Yurtdışında Tamamlanan İşe İlişkin İş Deneyim Belgesinin Onaysız Olması

Karar No              : 2019/MK-55

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/102816 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Foça İlçesi Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan 2018/102816 ihale kayıt numaralı “İzmir İli Foça İlçesi Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İzkaya İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.07.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1312 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı İzkaya İnş. Taah. Nak. San. Tic. A.Ş tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 08.01.2019 tarihli E:2018/1581, K:2019/11 sayılı kararında “..Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Rusya’da tamamlanan işe ilişkin iş deneyim belgesinin, belgede bulunan imzanın, imzalayan kişinin sıfatının ve mührünün veya damganın doğruluğuna ilişkin apostil tasdik şerhi taşıdığı ve Rusya’nın Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf olması dolayısıyla iş deneyim belgesinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun veya T.C Dışişleri Bakanlığı’nın tasdikinden muaf olduğu, ayrıca Rusya’da Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunduğundan iş deneyim belgesinin Rusya Dışişleri Bakanlığı, T.C Konsolosluğu veya Rusya’nın Türkiye’deki temsilciliği ve T.C Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesine gerek olmadığı; öte yandan Moskova Büyükelçiliğinden gelen yazıda bulunan belge içerisinde sahtelik belirtileri bulunduğu ve bilgilerin şüphe uyandırdığı iddialarının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Bakanlıklarla koordineli olarak hareket etmek suretiyle araştırılarak  ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde tespit edilerek işlem tesisi yoluna gidilmediği, somutlaştırılmamış ve teyide muhtaç bilgiler ışığında işlem tesis edildiği, bu durumun ihalelerde isteklilerin hukuki güvenliklerini azaltacağı ve Anayasal güvence altında bulunan çalışma hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuracağı açık olduğundan, kesinlikten uzak ve yetersiz iddiaların yer aldığı bilgi yazısına istinaden davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Diğer yandan belirtmek gerekir ki ihaleyi yapan idare tarafından yapılacak araştırmalar sonrasında iş deneyim belgesine ilişkin mezkur iddiaların somutlaştırılması durumunda davacılar hakkında tekrardan işlem tesis edilebileceği de kuşkusuzdur…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.07.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1312 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine ilişkin olarak ilgili Bakanlıklarla koordineli hareket etmek suretiyle araştırma yapılması ve yapılan araştırma sonucuna göre değerlendirme yapılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Benzer Olmayan İş Deneyim – İdare Mahkemesi Kararı

Benzer Olmayan İş Deneyim - İdare Mahkemesi Kararı

Call Now ButtonBize ulaşın