Basın duyuruları
xxxx
Home / ALT YÜKLENİCİ / Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi – Harita Proje İşi – Benzer İş- Değerlendirme Dışı Bırakılma

Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi – Harita Proje İşi – Benzer İş- Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              :              2010/UH.I-921

Başvuruya konu ihale:

 2010/2418 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya (Merkez) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2010 tarih ve I.H.06.66.0253/2010-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İller Bankası Genel Müdürlüğü Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 08.02.2010 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Kütahya/Merkez Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi” ihalesine ilişkin olarak Alya Proje Harita Mühendislik Müşavirlik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.03.2010 tarih ve 5118 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İş deneyimlerini tevsik etmek amacıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita işinin alt yüklenici sıfatıyla gerçekleştirildiği yönünde sunulan belgelerin, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmede belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda firmalarının yeterli bulunmadığı, aynı iş deneyim belgesinin geçerli olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde 10.08.2009 tarih ve 2009/UH.I-2049 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının bulunduğu,

2) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda başvurularının yeterli bulunmamasının bir diğer gerekçesinin, sundukları iş deneyim belgesinin ihale dokümanında öngörülen benzer iş tanımına uygun olmadığı hususu olduğunun belirtildiği, ihale ilanında benzer iş tanımının 1/1000 ölçekli sayısal fotogrametrik haritaların üretilmesi olarak düzenlendiği, 1/1000 ile 1/5000 ölçekli haritaların aynı yöntemle yapıldığı, kullanılan teçhizat, ekipman, personel, yazılım ve organizasyonun aynı olduğu bu nedenle yapılan düzenlemenin yerinde olmadığı yönündeki şikayetleri üzerine, idarece zeyilname hazırlanarak benzer iş tanımının 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik haritaların üretilmesi olarak değiştirildiği, 1/5000 ölçekli harita üretimini içeren iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olmadığı yönündeki değerlendirmenin mevzuata uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihalenin ön yeterlik ilanında işin adının; “Kütahya/Merkez Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita İşi;; Niteliği, Türü ve Miktarının ise; “1/1000, 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi Ve 1/1000 Ölçekli Ortofoto Üretimi, 468 Pafta+936 Resim + 175 km2 Harita Sahası” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Ön yeterlik şartnamesinin iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin 8.2.2 nci ve ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin 8.3 üncü maddelerinde;

“8.2.2. Aday ve isteklilerden; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,
  2. b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80”i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,
  3. c) Devam eden yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması ve ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80”ine ulaşması şartıyla; kusursuz olarak gerçekleştirilen, ya da ilk sözleşme bedelinin en az % 80”i oranında denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,
  4. d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80”inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili danışmalık hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin sunulması zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80”ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile son başvuru veya ihale tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; ihalenin ön yeterlik aşamasında, 520.000,00 TL parasal tutardan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması ön yeterlik asgari şartı olarak istenir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70”ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10”unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30”undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80”inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80”inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

8.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 31.01.1988 tarihinde yayınlanan “Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği” 15.07.2005 tarihinde yayınlanan “Büyük Ölçekli Haritala ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” hükümlerine göre ED-50 veya ITRF-96 koordinat sistemlerine dayalı olarak üretilen ve 3194 sayılı Kanuna göre onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik halihazır haritalar.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Başvuru sahibince iş deneyimine ilişkin yeterliğin tevsiki amacıyla, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi” ile yüklenici “Anakent Planlama Seh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.” arasında imzalanmış olan, “Kocaeli il sınırları içinde 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto üretimi” işine ait; hizmet işleri kabul tutanağının, yüklenici “Anakent Planlama Seh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.” ile “Kuyrukçuoğlu Müh. Har. İnş. Taa. Tic. Ltd. Şti.” (Ticaret unvanı 27.06.2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile Alya Proje Harita Mühendislik Müşavirlik Taah. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirilmiştir.) arasında yapılan 05.05.2005 tarih ve 1.044.000,00 TL bedelli alt yüklenicilik sözleşmesinin, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak fatura örneklerinin, işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin ve “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı” tarafından “Kuyrukçuoğlu Müh. Har. İnş. Taa. Tic. Ltd. Şti.’nin”, yukarıda adı geçen işin, firmalarınca alt yüklenici olarak gerçekleştirildiğinin tespitine yönelik 11.04.2007 tarihli dilekçesine cevaben kaleme alınmış ve “ ilgi dilekçeniz ekinde sunulmuş olan sözleşme, SSK prim makbuzları ve faturalar Belediyemizce incelenmiş olup söz konusu işin firmanız tarafından taşeron olarak yapıldığı anlaşılmıştır.” ifadesinin yer aldığı yazının sunulduğu tespit edilmiştir.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimi” başlıklı beşinci bölümünün, “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

  1. a) Kabulü yapılmış işlerde, bitirilen iş tutarının sözleşme bedeli oranına bakılmaksızın “yüklenici iş bitirme belgesi”,
  2. b) İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmı kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,
  3. c) Ön veya kesin projeye dayanılarak ihale edilen yapım işlerinde, yüklenici ile imzaladığı sözleşme çerçevesinde alt yüklenici sıfatıyla ihale konusu işin uygulama projesini yapan danışmanlık hizmet sunucuları için, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirilmesi ve uygulama projesinin de belgeyi düzenlemeye yetkili iş sahibi kurum veya kuruluş tarafından onaylanması kaydıyla, yapım işinin geçici kabulünün yapılması beklenmeksizin, “alt yüklenici iş bitirme belgesi… düzenlenir.” hükmü,

“Belge için başvuru” başlıklı 44 üncü maddesinde;

(2) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak, fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur.” hükmü,

“Alt yüklenicilerin iş deneyimi” başlıklı geçici 4 üncü maddesinde ise; “İlanı veya duyurusu 1/1/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri tarafından gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” yerine bu belgenin düzenlenmesine esas alınan belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması halinde, bu belgeler iş deneyiminin değerlendirilmesinde dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

İdarenin, başvuru sahibinin sunmuş olduğu alt yüklenicilik sözleşmesine ilişkin iş deneyimine konu hizmet sahibi idarenin, bu sözleşmeyi uygun bulduğuna dair bir onayının bulunmadığı gerekçesiyle, ilgiliyi değerlendirmeye almaması yolundaki işlemi yerinde görülmemiştir. Zira bu onayın yüklenici ile yükleten arasındaki alt yüklenicilik sözleşmesi açısından geçerlilik şartı niteliği taşımadığı, ilgili idarenin 30.01.2007 tarihinde işin geçici kabulünü yaptığı ve başvuru sahibinin dilekçesine cevaben işin başvuru sahibi tarafından alt yüklenici olarak gerçekleştirildiğinin belirtildiği, tüm bu işlemlerin, ilgilinin işi alt yüklenici olarak gerçekleştirmesine icazet verildiği anlamına geldiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte, yukarıda zikredilen Yönetmelik hükümlerinden, tek bir sözleşmeye dayalı olarak işin gerçekleştirilmesi şartıyla, alt yükleniciler tarafından, ilanı veya duyurusu 1/1/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde alt yüklenici iş bitirme belgesi yerine, bu belgenin düzenlenmesine esas alınan, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin, bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulabileceği ancak inceleme konusu ihale ilanının 20.01.2010 tarihinde yayımlanmış olduğu göz önüne alındığında, yukarıda zikredilen geçici 4 üncü maddenin başvuruya konu ihalede uygulanma kabiliyetinin bulunmadığı, alt yüklenici olarak bir işi gerçekleştirmiş olan istekli veya adayların ilanı veya duyurusu 01.01.2010 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, iş deneyimlerini tevsik etmek üzere “alt yüklenici iş bitirme belgesi” sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin ön yeterlik başvurusu kapsamında sunmuş olduğu belgeler arasında, iş deneyimine konu edilen işe ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgesi yer almadığından, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde belirttiği, inceleme konusu ihalede sunulmuş olan belgelerin aynılarının bir başka ihalede iş deneyiminin değerlendirilmesi açısından yeterli bulunduğu yönündeki iddiasının incelenmesi sonucunda, 10.08.2009 tarih ve 2009/UH.I-2049 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında incelenen ihale ilanının 01.01.2010 tarihinden önce yayımlanmış olduğu ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin Kurul kararına konu ihale açısından uygulanma kabiliyetinin bulunduğu, bu nedenle söz konusu Kurul kararının inceleme konusu ihale açısından referans niteliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

İş Deneyim Belgesinin Sunuluş Şekli Kapsamında EKAP’a Kayıt Zorunluluğu

Karar No              : 2019/MK-117 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/69817 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Keles) Ayr …

Call Now ButtonBize ulaşın