Basın duyuruları
xxxx
Home / TEKNİK ŞARTNAME / Değerlendirme Dışı Bırakılma – Malzemelerin Teknik Şartnameyi Karşılamaması

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Malzemelerin Teknik Şartnameyi Karşılamaması

Karar No              : 2019/UM.I-345

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/204187 İhale Kayıt Numaralı “Merkezi Depo 78 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi tarafından 30.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Merkezi Depo 78 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asset Medikal Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 13.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.08.2018 tarih ve 41204 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 06.02.2019 tarihli ve 2019/MK-48 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1266-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 39’uncu kısmında ihale üzerinde bırakılan Antıp Teknolojik ve Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş.ye ait malzemelerin Teknik Şartname’nin 11’inci maddesini karşılamadığı,  

İhalenin 40’ıncı kısmında yapılan numune değerlendirme sonucunda teklif edilen malzemelerin Teknik Şartname’nin 5’inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu malzemelerin Teknik Şartname maddelerini karşıladığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan Antıp Teknolojik ve Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş.nin sunmuş olduğu malzemelerin Teknik Şartname’nin 13’üncü maddesini karşılamadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Ayrıca idarenin cevap yazısında yapılan numune değerlendirme sonucunda her iki kısım için sunulan malzemelerin Teknik Şartname’ye uygun olmadığının belirtildiği, ancak ihale komisyon kararında tekliflerinin sadece 40’ıncı kısım için değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun da yapılan değerlendirmenin gayri ciddi nitelikte olduğunu gösterdiği ve bilimsel bir kuruluştan görüş alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”nin İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmek suretiyle, ihalelerde tekliflerle birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerinin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” bölümünde belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç,  teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

Söz konusu istekliler tarafından sunulan numunelerin anılan Şartname maddelerine uygun olup olmadığının tespiti için 15.02.2019 tarihli ve 3564 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir.

Akademik kuruluş tarafından verilen 22.02.2019 tarihli ve 045.01 sayılı teknik görüşte “…İhalenin 39. Kısmı olan Ven Valfi Tek Yönlü Tek Lümenli adlı malzeme için Antıp Teknolojik ve Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği Pharmamed markalı ürün ve Asset Medikal Tasarım San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği Flowart markalı ürün incelenmiştir.

Teknik şartnamenin 5. Maddesinde yer alan “Ürünün haznesi ve silikon contası şeffaf olmalı, sıvı yolu görünebilmelidir” ifadesine uygunluk açısından ürünler değerlendirildiğinde her iki ürünün de şeffaf olduğu yani gözle bakıldığında arka tarafın görülebildiği belirlenmiştir.

Teknik şartnamenin 11. maddesinde yer alan “Tek yönlü valfin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır” ifadesine uygunluk açısından ürünler iki farklı renkte sıvının enjektörle valf içerisine enjekte edilmesi ve sonrasında şeffaf bir sıvı enjekte edilerek hattan temizlenmesiyle değerlendirilmiştir. Çıplak gözle yapılan incelemede her iki ürünün de sıvı yolunun düz olduğu, sıvının valf haznesine dolmadığı ve temizlendikten sonra sıvı yolunda renkli sıvı kalmadığı gözlenmiştir.

İkinci olarak ihalenin 40. Kısmı olan Ven Valfi Tek Yönlü İki Lümenli adlı malzeme için Antıp Teknolojik ve Tıbbi Ürünler Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği Pharmamed markalı ürün ve Asset Medikal Tasarım San. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği Flowart markalı ürün incelenmiştir.

Teknik şartnamenin 5. Maddesinde yer alan “Ürünün haznesi ve silikon contası şeffaf olmalı, sıvı yolu görünebilmelidir” ifadesine uygunluk açısından ürünler değerlendirildiğinde her iki ürünün de şeffaf olduğu yani gözle bakıldığında arka tarafın görülebildiği belirlenmiştir.

Teknik şartnamenin 13. Maddesinde yer alan “Tek yönlü valflerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır” ifadesine uygunluk açısından ürünler iki farklı renkte sıvının enjektörle valf içerisine enjekte edilmesi ve sonrasında şeffaf bir sıvı enjekte edilerek hattan temizlenmesiyle değerlendirilmiştir. Çıplak gözle yapılan incelemede her iki ürünün de sıvı yolunun düz olduğu, sıvının valf haznesine dolmadığı ve temizlendikten sonra sıvı yolunda renkli sıvı kalmadığı gözlenmiştir.

Sonuç olarak numune olarak gönderilen her iki firmaya ait Ven Valfi Tek Yönlü Tek Lümenli adlı ürünlerin Teknik Şartnamenin 5. ve 11. Maddelerine; Ven Valfi Tek Yönlü İki Lümenli adlı ürünlerin ise Teknik Şartnamenin 5. ve 13. Maddelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen teknik görüşten, ihalenin 39’uncu ve 40’ıncı kısımları için ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi istekliye ait numunelerin 39’uncu kısım için Teknik Şartname’nin 5’inci ve 11’inci maddelerine, 40’ıncı kısım için ise Teknik Şartname’nin 5’inci ve 13’üncü maddelerine uygun olduğu ve idare tarafından başvuru sahibi Asset Medikal Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklifinin her iki kısım için değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 39’uncu ve 40’ıncı kısımları için Asset Medikal Tasarım Sanayi ve Ticaret A. Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Call Now ButtonBize ulaşın