xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / Yapım Aşırı Düşük – İş Makinelerinin Edinim Bedellerinin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınarak Açıklanabileceği

Yapım Aşırı Düşük – İş Makinelerinin Edinim Bedellerinin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınarak Açıklanabileceği

Karar No              : 2019/MK-91

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/434444 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrım – Orhaneli – Harmancık Yolu Km: 26+572 – 83+563 Arası Toprak, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) Ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/434444 ihale kayıt numaralı “Bursa-Karacabey Ayrımı-Orhaneli-Harmancık Yolu Km: 26+572-83+563 Arası Toprak, Sanat Yapıları, Üstyapı (BSK) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Feza Taahhüt A.Ş.-Deha Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.01.2018 tarihli ve 2018/UY.I-223 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Davacı Feza Taahhüt A.Ş.-Deha Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 18.07.2018 tarih ve E:2018/355, K:2018/1598 sayılı kararı ile “Davanın reddine” karar verilmesini müteakip anılan Mahkeme kararının temyizen incelenmesi neticesinde, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.12.2018 tarihli E:2018/3636, K: 2018/3673 sayılı kararında  “Mahkeme kararının, 2. iddia yönünden davanın reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Mahkeme kararının 1. iddia yönünden davanın reddine yönelik kısmının incelenmesinden;

Tebliğ’in 45. maddesine göre ihale komisyonunca, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin de sayıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta davacının 03.141 (Paletli Delgi Makinesi) ve 03.004 (Ekskavatör ve Dragline Tipi Makineler 210 HP) iş kalemleri için Dorpet Akaryakıt İnş. Tic. Ltd. Şti’nden, 03.070/2 (Asfalt Kazıma Makinesi) iş kalemi için Kromyol Asfalt İnş. Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklifi açıklaması yaptığı, söz konusu makinelere ilişkin olarak Tebliğ’in 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği, bu itibarla, davalı idarece iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, davalı idarece, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında hiçbir değerlendirme yapılmadan, iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, sunulan fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden bir değerlendirme yapılarak davalı idarece karar verilmesi gerektiği açıktır.” şeklinde gerekçe belirtilerek anılan Mahkeme kararının birinci iddiaya ilişkin kısmının bozulmasına ve bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 17.01.2018 tarihli ve 2018/UY.I-223 sayılı kararının (a) kısmında özetlenen iddialara ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 17.01.2018 tarihli ve 2018/UY.I-223 sayılı Kurul kararının (a) kısmında özetlenen iddiaların esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonBize ulaşın