Basın duyuruları
xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Savunma – Sonraki Yılların MTV ve Fenni Muayene ve Egzoz Emisyon Hesaplarında Dönemsel Artış Öngörülmemiş Olması

Aşırı Düşük Savunma – Sonraki Yılların MTV ve Fenni Muayene ve Egzoz Emisyon Hesaplarında Dönemsel Artış Öngörülmemiş Olması

Karar No              : 2019/MK-90

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/429548 İhale Kayıt Numaralı “Keban Hes İşletme Müdürlüğü’Nün 71 Kişi İle 3 Yıl (1095 Gün) Süreli Genel Temizlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/429548 ihale kayıt numaralı “Keban HES İşletme Müdürlüğü’nün 71 Kişi ile 3 Yıl (1095 Gün) Süreli Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Asima Otomasyon Otomotiv İnşaat Elektrik Gıda Temizlik Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.12.2017 tarihli ve 2017/UH.I-3400 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle davacı Asima Otomasyon Otomotiv İnşaat Elektrik Gıda Temizlik Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin davanın reddine karar vermesi üzerine anılan mahkeme kararı davacı tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay Onüçüncü Dairesi 05.11.2018 tarihli ve E:2018/3353 K:2018/3069 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlık; aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacının aşırı düşük açıklamasında 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerini kullanıldığı, 2018 ve 2019 yılları için herhangi bir artış öngörülmeden söz konusu bedeller üzerinden motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü giderlerinin hesaplandığı, davacının bu açıklamalarının uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmaması gerektiğine ilişkindir. Uyuşmazlığın çözümü için motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerine ilişkin dönemsel artışların ihale tarihi itibarıyla isteklilerce bilinip bilinmediğinin ve teklif fiyatına ne şekilde yansıtılacağının ihale dokümanında belirlenip belirlenmediğinin tespiti gerekmektedir.

Teklif verildiği tarihte motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerine ilişkin dönemsel artışların henüz belirlenmediği, söz konusu bedellerde bir artış olup olmayacağının ve buna ilişkin oranın davacı tarafından tekliflerin sunulduğu tarih itibarıyla bilinemediği, diğer taraftan mevzuatta ve ihale dokümanında motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerine ilişkin meydana gelecek artışın teklif fiyatına yansıtılmasına ilişkin söz konusu belirsizliği giderecek nitelikte herhangi bir düzenlemeye de yer verilmediği görülmektedir.

Bu durumda, uyuşmazlığa konu ihalede, istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında, istenilen araç maliyet hesabında ödenecek vergi, muayene ve egzoz emisyon ölçüm bedelleri için belirlenen bedeller altında bir maliyet hesaplanmaması gerekmekle birlikte; motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerinin belirsiz olması ve mevzuatta yada ihale dokümanında bu hususa ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, aşırı düşük teklif açıklamasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli olan motorlu taşıtlar vergisi, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümü bedellerine dayalı olarak açıklamada bulunulmasında mevzuata aykırılık taşımadığının kabulü gerekmektedir.

Sonuç olarak; davacının aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata uygun bulunduğundan, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

…” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 19.12.2017 tarihli ve 2017/UH.I-3400 sayılı kararının ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın