Basın duyuruları
xxxx
Home / ARAÇ KİRALAMA AŞIRI DÜŞÜK / Araç Kiralanması İhalesi

Araç Kiralanması İhalesi

Araç Kiralanması İhalesi

Karar Tarihi         : 21.10.2020

Karar No              : 2020/UH.II-1733

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/285115 İhale Kayıt Numaralı “7 Adet Sürücüsü İle Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması” İhalesi (2.KISIM)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Adet Sürücüsü İle Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Başak Turizm Tic. San. Ltd. Şti.nin 21.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.09.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.09.2020 tarih ve 42480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1476 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdare tarafından taraflarınca verilen teklifin geçerlilik süresi ile geçici teminatın geçerlilik süresinin uzatılmasının istenilmediği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun olmadığı, şöyle ki;

– Beyan edilen T.C. kimlik numaralarının yanlış yazıldığı,

– Beyan edilen geçici teminat tutarının teklif edilen bedelin %3’ünü karşılamadığı ve idareye sunulan geçici teminatın süresinin uygun olmadığı,

– İdareye sunulan iş deneyim belgesinin geçerlilik süresini yitirdiği, ayrıca anılan belgenin EKAP belge numarasının bulunmadığı,

– Şehir içinde D2 yetki belgeli araçları kanunen çalıştıramayacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesinde “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

Yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: 7 Adet Sürücüsü ile Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması hizmet alımı
  2. b) Türü: Hizmet alımı
  3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

  1. d) Kodu:
  2. e) Miktarı: 7 Adet Sürücüsü ile Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması hizmet alımı

Eskişehir, Çankırı, Irmak ve Kayseri’de 5 Adet Sürücüsüz Araç ile Ankara, Kayseri ve Eskişehir’de 7 Adet Sürücüsü ile Birlikte 3 adet Minibüs Olmak üzere Ankara Araç Bakım Servis Müdürlüğüne bağlı işyerleri için toplam 7 Adet Sürücüsü ile Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması hizmet alımı.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

20.3. İstekliler, kısmi teklif vermesi halinde her bir kısımın tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 – altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden, başvuruya konu ihalenin 02.07.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle ve elektronik ortamda gerçekleştirilen “7 Adet Sürücüsü İle Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması” hizmet alımı ihalesi olduğu, söz konusu ihalede 18 adet ihale dokümanı indirildiği, ihalenin şikâyete konu edilen 2’nci kısmına 6 istekli tarafından teklif sunulduğu,

28.08.2020 tarihinde onaylanan ve 01.09.2020 tarihinde ilgililere tebliğ edilen ihale komisyonu kararında; ihale komisyonunca teklifler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ihalenin 1’inci kısmında Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Em. Gıd. ve Tic. Ltd. Şti.den ve şikâyete konu edilen 2’nci kısmında 3F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. ve Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti.den 13.08.2020 tarihinde tebliğ edilen yazı ile Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin sunulmasının talep edildiği, ardından sunulan bilgi ve belgelerin idarece incelenmesi neticesinde adı geçen isteklilerin tekliflerinin uygun bulunduğu ve ihalenin şikâyete konu edilen 2’nci kısmının F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği; ancak ihalenin 1’inci kısmının 02.10.2014 tarihli ve 29137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”da yer alan hükümler çerçevesinde ihale dokümanında düzenleme yapılmadığından, kiralanacak araçların kiralama bedelinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesine göre %2’sinin üzerinde olup olmadığının değerlendirilemeyeceği belirtilerek iptal edildiği anlaşılmıştır.

Daha sonra, idare tarafından ihalenin 2’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilere 08.09.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Mektubu Opsiyon Uzatımı” konulu yazı ile tekliflerinin geçerlilik sürelerinin uzatılması talebinde bulunulduğu, ancak 28.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli 3F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. tarafından sürenin uzatılmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. tarafından ise teklif geçerlilik süresinin uzatıldığı,

Ardından, 10.09.2020 tarihinde onaylanan ve 11.09.2020 tarihinde ilgililere EKAP üzerinden tebliğ edilen ihale komisyonu kararının alındığı ve anılan kararda “kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesine müteakip, ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerin teklif mektubu geçerlilik sürelerinin uzatılması istenmiş olup, ihale üzerinde bırakılan istekli teklif mektubu geçerlilik sürelerini uzatmamış, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli teklif mektubu geçerlilik süresini uzatmıştır. …” ifadelerine yer verildiği ve ihalenin Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise belirlenmediği görülmüştür.

Bunun üzerine, başvuru sahibi istekli Başak Turizm Tic. San. Ltd. Şti. tarafından 21.09.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikâyette taraflarından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istenilmediği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin çeşitli nedenlerle uygun olmadığının iddia edildiği; idarece şikâyete verilen cevapta ise teklif geçerlilik süresine ilişkin iddiaya herhangi bir yanıt verilmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin iddiaların ise süre yönünden reddedilmesi gerekmekle birlikte komisyonca incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda iddiaların reddedildiği; ayrıca bahse konu şikâyete cevapta “01.09.2020 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli firmanın daha sonra gelişen süreçte teklif mektubu geçerlilik süresini uzatmaması sonucunda teklif mektubu geçerlilik süresini uzatmış olan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif konumunda bulunan ilgili isteklinin sözleşmeye davet edilmesi işlemleri sırasında EKAP üzerinde sehven yapılan işlemler nedeniyle gönderilmiş olan 11.09.2020 tarihli Kesinleşen İhale Kararı Tebligatının yok hükmünde olduğu” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihalenin İdari Şartname’sinde teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olduğu ve ihale tarihinin 02.07.2020 olduğu, dolayısıyla 31.08.2020 tarihi itibarıyla teklif geçerlilik süresinin dolduğu, idare tarafından bu tarih geçtikten sonra yalnızca ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerden teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin bu talebi reddetmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin süre uzatımını kabul ettiğini beyan etmesi üzerine 11.09.2020 tarihinde tebliğ edilen ikinci bir komisyon kararının alındığı ve ihalenin Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise belirlenmediği anlaşılmıştır.

İdare tarafından başvuru sahibinin şikâyetine 24.09.2020 tarihinde verilen cevapta 11.09.2020 tarihinde tebliğ edilen ikinci komisyon kararının sehven gönderildiğinin ve anılan kararın yok hükmünde kabul edilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ancak teklif geçerlilik süresinin uzatımı işlemleri sırasında 01.09.2020 tarihinde tebliğ edilen komisyon kararında belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin değiştiği ve ihalenin söz konusu kararda ikinci sırada bulunan isteklinin üzerine bırakıldığının anlaşıldığı, bu sebeple mevcut durumda değişiklik meydana geldiğinden yeni bir ihale komisyonu kararı alınması gerektiğinin açık olduğu, dolayısıyla 11.09.2020 tarihinde tebliğ edilen ihale komisyonu kararının ilgililere de tebliğ edildiği göz önüne alındığında mevcut durumda bağlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihalelerde verilen tekliflerin geçerlilik sürelerinin ihale dokümanında belirtileceği ve ihale sürecinin uzaması nedeniyle teklif geçerlilik süresinin teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatılabileceği, bu hususta idarenin takdir hakkının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu ihalede idare tarafından tekliflerin geçerlilik süresinin dolması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye teklif geçerlilik süresi uzatımının kabul edilip edilmediğinin sorulduğu ve bunun üzerine alınan komisyon kararı ile ihalenin ilk komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise belirlenmediği, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından teklif geçerlilik süresinin dolması durumunda bu sürenin uzatılmasına ilişkin talebin tüm isteklilere yapılması gerektiğine yönelik bir düzenleme bulunmadığı,  bu hususta idarenin serbest olduğu, kaldı ki başvuru sahibi tarafından teklif süresinin uzatılması durumunda dahi idarenin başvuru sahibi istekliyi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirleme yükümlüğünün de bulunmadığı, buna ilişkin olarak mevzuatta ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinin de idarenin takdirinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. …” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür. …” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

  1. c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, … izleyen günden itibaren başlar.” hükmü bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin şikâyete konu edilen ikinci kısmına 6 isteklinin katıldığı, 28.08.2020 tarihinde onaylanan ve 01.09.2020 tarihinde ilgililere tebliğ edilen ihale komisyonu kararında ihalenin şikâyete konu edilen 2’nci kısmının F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi istekli Başak Turizm Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin ise geçerli teklifler arasında üçüncü sırada bulunduğu, daha sonra gelişen süreçte teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması işlemlerinin gerçekleştirildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli 3F Tur Servis Taş. Nak. Müz. Org. Tic. ile San. Ltd. Şti. tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. tarafından ise teklif geçerlilik süresinin uzatıldığı, bu doğrultuda 10.09.2020 tarihinde onaylanan ve 11.09.2020 tarihinde ilgililere EKAP üzerinden tebliğ edilen ikinci bir ihale komisyonu kararının alındığı ve anılan kararla ihalenin Bayram Doğan Tur. Sey. Gıd. Tem. Tek. Med. İnş. Pet. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise belirlenmediği görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair yukarıya aktarılan iddialar ile idareye yapmış olduğu 21.09.2020 tarihli idareye şikâyet başvurusunun idarece 24.09.2020 tarihinde reddedilmesi sonrası, 24.09.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, idareye şikâyet süresinin ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı ve bu sürenin 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu anlaşılmaktadır.

İncelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli olduğu hususunun 28.08.2020 tarihinde onaylanan ilk ihale komisyonu kararında yer aldığı, bu kararın başvuru sahibine 01.09.2020 tarihinde EKAP aracılığıyla tebliğ edildiği, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun olmadığına ilişkin iddialara yönelik olarak 01.09.2020 tarihinden itibaren on gün içinde (11.09.2020) idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bu süre geçtikten sonra 21.09.2020 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bir başka ifadeyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli olduğuna ilişkin işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihin 01.09.2020 olduğu ve bu hususa yönelik süresi içinde bir şikâyet başvurusu yapılmadığın anılan iddiaların süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

araç kiralama aşırı düşük

Personel Taşıma Aşırı Düşük Açıklama – Fiyat Teklifinin Şekil Şartlarını Taşımaması

Karar No              : 2019/UH.I-405 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/631902 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın