Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Başvurunun Şekil Yönünden Reddine Dair Kik Kararı

Başvurunun Şekil Yönünden Reddine Dair Kik Kararı

Başvurunun Şekil Yönünden Reddine Dair Kik Kararı

Karar No              : 2020/UH.IV-1340

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/302032 İhale Kayıt Numaralı “01/09/2020 – 31/12/2022 Tarihleri Arası 28 Ay Süreyle Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kadıköy Belediye Başkanlığı Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 23.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “01/09/2020 – 31/12/2022 Tarihleri Arası 28 Ay Süreyle Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.07.2020 tarih ve 34188 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1197 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Teknik Şartname’nin 3.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasında tereddüde yol açtığı,

2) Teknik Şartname’de motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değeri ile kasko değer listesinin aynı değerler gibi kabul edildiği, fakat bunların farklı olduğu,

3) Bütün araçların sürücüsüz ve akaryakıtı idareye ait olmak üzere kilometre sınırı olmaksızın günün 24 saati kullanılmak üzere kiralanmasının uygun olmadığı,

4) “Hidrolik platformlu sepetli araçların en az 2 iş günü öncesinden yükleniciye haber verilerek çağrılacak ve çalıştığı gün sayısı kadar ödeme yapılacaktır.” düzenlemesinin maliyet belirlemesi açısından belirsizliğe sebep olduğu,

5) Teknik Şartname’nin 4.2’nci maddesinde yer alan araçların yapacağı km değerlerinin kesin bir değer olarak belirlenmesinin temel ilkelere aykırı olduğu,

6) Teknik Şartname’nin 4.5’inci maddesinde yer alan kiralık araçların değişmesi gerektiğinde en az teknik şartnamedeki özellikleri karşılayan ve daha üst model araç ile değiştirilmesi düzenlemesinin uygun olmadığı,

7) Teknik Şartname’nin 4.6’ncı maddesinde yer alan idarenin gerekli görmesi halinde araçlara ilave donanım ekletebileceği düzenlemesinin belirsizliğe yol açacağı,

8) Teknik Şartname’nin 5.8’inci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

9) Teknik Şartname’nin 6.1’inci maddesinde yer alan araçların bakımının yetkili serviste yapılacağına dair düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

10) Teknik Şartname’nin 7.7’nci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

11) Teknik Şartname’nin 10’uncu maddesinde yer alan araçların özelliklerine ilişkin düzenlemelerin belirli marka ve modelleri işaret ettiği, ayrıca çelişkili ifadeler de içerdiği,

 12) Kendi malı ile ilgili düzenlemelerin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi yerine 7.1.(h) maddesinde yapılmasının uygun olmadığı,

13) Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği; aynı maddenin yedinci fıkrasında, başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılması gerektiği, onbirinci fıkrasında ise başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı hususu tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idare kararının tebliğ tarihi olan 22.07.2020 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresi içinde (04.08.2020 Salı günü mesai bitimine kadar) giderilmediği anlaşılmış olup bu itibarla, başvurunun şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın