xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / Bakım Onarım Ve Lastik Giderlerinin Tevsiki İçin Sunulan Belgeler Üzerinde Herhangi Bir Meslek Mensubu Kaşesinin Ve İmzasının Bulunmaması

Bakım Onarım Ve Lastik Giderlerinin Tevsiki İçin Sunulan Belgeler Üzerinde Herhangi Bir Meslek Mensubu Kaşesinin Ve İmzasının Bulunmaması

KİK KARARI

  • Bakım Onarım ve Lastik Gideri
  • Giderlerin Tevsiki
  •  Meslek Mensubu Tarafından Kaşelenme

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/330162 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim (İlkokul – Ortaokul) Öğrencileri Taşıma Hizmet Alımı İşi” İhalesi 

KARAR:

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 4, 5, 12, 13, 16, 17 ve 18’inci kısımlarının aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan S.S. Reşadiye 3 Nolu Servis Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üzerinde bırakıldığı, fakat adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun yapmadığı şöyle ki;

  1. b) Açıklama ekinde verilen belgelerin içerisinde proforma fatura veya fiyat teklifi olmadığı, var ise Ek.O.5 veya EK.O.6 formlarının yönetmeliğe bu yönüyle aykırı olduğu, imzalayan mali müşavirin S.S. Reşadiye 3. Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin defter ve belgelerini imzalamaya yetkili olmadığı ve adı geçen istekli ile tam tasdik sözleşmesinin bulunmadığı, standart form ekinde olması gereken SMMM’ye ait faaliyet belgesinin olmadığı, bunun yerine SMMM Cumhur Aldemir adına serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatının eklendiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

  1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,            
  2. b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           
  3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,            

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

 açıklaması,

 …

15.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 isteklinin katıldığı, ihalenin 4, 5, 12, 13, 16, 17 ve 18’inci kısımları için sınır değerin altında teklif sunan S.S. Reşadiye 3 Nolu Servis Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden 16.08.2018 tarihinde ilgili kısımlar için aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, ihale komisyonu tarafından adı geçen isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak 29.08.2018 tarihinde onaylanan komisyon kararı ile ihalenin itirazen şikayete konu kısımlarının S.S. Reşadiye 3 Nolu Servis Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üzerinde bırakıldığı, söz konusu karara karşı yapılan şikayet başvurusunun idarece uygun bulunmaması üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 04.10.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1810 sayılı Kurul kararı ile idare tarafından açıklamaya esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesi suretiyle 4, 5, 12, 13, 16, 17 ve 18’inci kısımları için teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen S.S. Reşadiye 3 Nolu Servis Motorlu Taşıyıcılar Koop.den yeniden, 12’nci kısım için teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen Selahattin Çardak’tan ve 13’üncü kısım için teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen DE AR Turz. ve Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği kararı verilmiş olup idare tarafından ihalenin ilgili kısımları için teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden 17.10.2018 tarihinde;

“Sayın İstekli;

Aşırı düşük teklif vermiş olduğunuz kısımlarla ilgili olarak yaklaşık maliyetinizi etkileyen unsurlardan Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79. Maddesinde belirtilen işin özgünlüğü ile birlikte, Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar; 

Araç yakıt gideri

Trafik Sigorta Poliçesi Karayolu Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası giderleri

 Araç Bakım, Onarım ve lastik giderleri

 Araç Muayene giderleri

 Personel çalıştırılması durumunda Personel sigorta giderleri ve ücreti

 Sözleşme giderleri 

Yukardaki Maliyetlerin hesaplanmasında aracın veya çalıştırılacak personelin genel giderlerinin ihale konusu işin yapıldığı dönemleri kapsayan tutarlarının açıklamaya konu edilmesi yeterlidir.

Bu açıklamaların yanında hizmetin yerine getirilmesindeki varsa avantajlı koşullarınızın da açıklanması, yazımız ekinde bulunan EK-0.5 ve Ek-0.6 tanzim edilmesi ve üç iş günü içerisinde müdürlüğümüze sunulması hususunda gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verilerek aşırı düşük teklif açıklaması istendiği görülmüştür.

İhalenin 4, 5, 12, 16, 17 ve 18’inci kısımlarına ilişkin olarak;

  1. a) İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde hizmet işinde kullanılacak araçların isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesindeki açıklamalar uyarınca araçların kira sözleşmelerinin maliyet unsurlarına ilişkin tevsik edici belgeler arasında sayılmadığı dolayısıyla sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin kullanılan araçların ilgili firma adına kayıtlı olmadığı, araçların kira sözleşmelerinin açıklama ekinde sunulmadığı iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
  1. b) S.S. Reşadiye 3 Nolu Servis Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin itirazen şikayete konu edilen kısımlara ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde araçların genel bakımı ve lastikler için firma fiyat tekliflerini içeren belgelerin sunulduğu görülmüştür.

Genel bakım için alınan tekliflerde yağ tutarı, yakıt filtresi, yağ filtresi, hava filtresi, genel bakım ve maliyet kalemlerinin ve bu kalemlerin karşısında fiyatların bulunduğu, söz konusu belgelerin “Huzur Ticaret Yağ Filtre ve Yedek Parça Bakım Servisi” tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür.

Lastikler için alınan tekliflerde 4 adet lastik için fiyatın bulunduğu söz konusu belgelerin “Kılıç Petrol Oto Lastik Nakliye İnş. Tur. Gıda” tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca fiyat tekliflerinin ve Ek-O.5 ve Ek-O.6 tutanaklarının fiyat teklifi veren kişinin tam tasdik sözleşmesi yaptığı meslek mensubu tarafından kaşelenip/mühürlenip imzalanmasının yeterli olduğu bunun dışında fiyat teklifi alan kişinin tam tasdik sözleşmesi yaptığı meslek mensubunun fiyat tekliflerini kaşeleyip/mühürleyip imzalamasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bakım onarım ve lastik giderlerinin tevsiki için sunulan belgeler incelendiğinde, anılan belgelerin yalnızca fiyat içermek ve düzenleyen firma tarafından kaşelenip imzalanmak suretiyle tanzim edildiği, belge üzerinde herhangi bir meslek mensubu kaşesinin ve imzasının bulunmadığı, ayrıca belgenin Kamu İhale Genel Tebliği 79’uncu maddesinde fiyat tekliflerinin taşıması gereken diğer unsurlarıda taşımadığı, dolayısıyla söz konusu belgelerin anılan giderlerin tevsikinde kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Yine açıklamalar kısmında sunulan Ek-O.6 ve Ek-O.7 tutanakları incelendiğinde, tutanakların yukarıda yer verilen maliyet kalemlerini değil, ihale üzerinde bırakılan istekli adına hizmet kapsamında yer alan hatların kalem kalem maliyetleri ve ağırlıklı ortalama birim maliyetleri ile toplam birim maliyet tutarlarını gösterir şekilde düzenlendiği, bu haliyle aşırı düşük açıklama yazısında fiyat teklifleri ekinde sunulması istenen tutanakların bakım onarım ve lastik giderleri için sunulmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın