Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İhale Komisyonu Kararının İstekliye Gönderilmemesi

İhale Komisyonu Kararının İstekliye Gönderilmemesi

KAMU İHALE KURUL KARARI

  • Başvuru Ehliyeti
  • İstekliye Komisyon Kararının Gönderilmemesi
  • İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemler

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/597121 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulunda (Geçici Eğitim Merkezi) ve Diğer Okullarda Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Servisle Taşınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 07.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulunda (Geçici Eğitim Merkezi) ve Diğer Okullarda Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Servisle Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Cenport Turizm ve Taş. Oto ve İnş San ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.12.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 03.01.2018 tarih ve 580 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/22 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhaleye teklif veren Yücel Turizm Ltd. Şti. ile Atak Tur. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak söz konusu 2 isteklinin ihalede teklif vermiş olmasına rağmen kesinleşen ihale kararı ve ekli ihale komisyonu kararının bahsi geçen bu iki istekliye gönderilmediği, bu durumun ihale mevzuatına aykırı olduğu,  Özbegler Tur. Ltd. Şti. ile Özsoyer Tur. Ltd. Şti.nin  eğitim ve öğretim alanında faaliyet göstermediği dolayısıyla ihalede sunmuş oldukları iş deneyimine ilişkin belgelerin ihale konusu iş veya benzer işi karşılamadığı, öte yandan Özkardeşler Tur. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde öğrenci taşına işinin geçmesine rağmen iş deneyim belgesini düzenleyen kurumun eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermediği, söz konusu işin kurumun lojmanlarında ikamet eden kurum personelinin çocuklarının sefer usulü ile taşınması işi olduğu dolayısıyla söz konusu isteklinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımını karşılamadığı,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 66’ncı maddesinde “Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

  1. a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,
  2. b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,
  3. c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir …” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler tarafından yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunulabileceği, bu itibarla öncelikle ortada korunması gereken bir hak kaybının veya zararın veya zarara uğranması ihtimalinin olması gerektiği anlaşılmıştır.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada idarenin teklifini geçerli olarak belirlediği 9 istekliye kesinleşen ihale kararının 07.12.2017 tarihinde EKAP üzerinden bildirimde bulunulduğu, öte yandan birim fiyat teklif cetvelinde rakamsal hata olduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan ve teklif bedeli sıralamasında en düşük 3’üncü teklifi verdiği anlaşılan Yücel Tur. İnş. Kırt. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile teklif bedeli yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan en yüksek teklif bedeline sahip Atak Tur. San. Tic. Ltd. Şti.ye kesinleşen ihale kararının bildirilmediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte Yücel Tur. İnş. Kırt. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye 07.12.2017 tarihinde EKAP üzerinden “Uygun olmayan belgelerin uygun olmama gerekçelerine ilişkin tutanak” isimli belgenin gönderildiği ve anılan istekliye birim fiyat teklif cetvelinin uygun olmadığı yönünde bildirimde bulunulduğu anlaşılmıştır.

İhale mevzuatı gereğince kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildirilmesi gerekmekle birlikte somut olayda yapılan bu usul hatasının anılan iki isteklinin sıralaması düşünüldüğünde başvuru sahibi istekli açısından hak kaybının telafisine yönelik bir durum oluşturmadığı, zira teklif bedeli sıralamasında 3’üncü sırada yer alan Yücel Tur. İnş. Kırt. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye her ne kadar kesinleşen ihale kararı bildirilmemiş olsa da kendi yapılan bildirim neticesinde kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının farkında olduğu ve buna yönelik idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunmadığı öte yandan teklifi değerlendirme dışı bırakılan diğer istekli  olan Atak Tur. San. Tic. Ltd. Şti. açısından düşünüldüğünde ise usul hatasının ihale sonucunun esasını değiştirecek nitelikte olmadığı kanaatine varıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının usule yönelik olan kısmı yerinde görülmemiştir.

Öte yandan başvuru sahibinin 1’inci iddiası kapsamında öne sürmüş olduğu diğer hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede, başvuru sahibinin ihalede 120.875,00 TL tutarında teklif verdiği, itirazen şikayet başvurusuna konu olan 1inci iddiasının ise ihalede kendi vermiş olduğu teklif bedelinin üzerinde yukarıda da ifade edildiği üzere teklif veren Yücel Turizm Ltd. Şti. ve Atak Tur. Ltd. Şti. ile birlikte Özbegler Tur. Ltd. Şti., Özsoyer Tur. Ltd. Şti. ve Özkardeşler Tur. Ltd. Şti.ye ilişkin olduğu, bu nedenle söz konusu iddia bakımından başvuru sahibinin herhangi bir hak veya menfaat kaybı ya da zarara uğraması durumunun ortaya çıkma ihtimalinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın