Basın duyuruları
xxxx
Home / ALT YÜKLENİCİ / Benzer İş – Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi

Benzer İş – Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi

Karar No              : 2018/UY.I-1953

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/420540 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Merkezindeki, Mevcut Su Depoları ve Pompa İstasyonlarının Tamir, Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 24.09.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şehir Merkezindeki, Mevcut Su Depoları ve Pompa İstasyonlarının Tamir, Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Enam İnşaat Taahhüt ve Gıda San. Tic. A.Ş.nin 09.10.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.10.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.10.2018 tarih ve 53125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1633 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin mesleki ve teknik yeterlik ile ekonomik ve mali yeterlik kapsamında sunduğu belgelerin Kamu İhale mevzuatında ve ihale dokümanında aranan şartları karşılamadığı, zira iş deneyim belgesi olarak alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulduğu ve asıl işin tamamının geçici kabulünün henüz yapılmadığı dolayısıyla kabul yapılmadan belge düzenlenemeyeceği, alt yüklenici çalıştırılmasına dair idarenin yazılı onayının bulunmadığı, iş bitirme belgesi düzenlenmesi için gerekli sözleşme, fatura örnekleri veya bu örneklerin onaylı suretlerinin ve sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığı, ayrıca belgenin EKAP’a kayıtlı olmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

 1. a) Adı: Şehir merkezindeki mevcut su depoları ve pompa istasyonlarının tamir, bakım ve onarımlarının yapılması işi.

b)…

c)Miktarı (fiziki) ve türü: 26 adet depo ve 39 adet pompa istasyonlarının bakım ve onarımının yapılması işi.

ç)Yapılacağı yer: Ankara

 1. d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
 2. b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
 3. c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

 1. d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

AIII-AIV ve AXI

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği.” düzenlemesi yer almaktadır.

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur…” hükmü,

 Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır….” hükmü,

             Anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

  …

 1. c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “ alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

             ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi” olarak düzenlenir.

             (4) Sözleşme bedelinden daha düşük bir bedelle tamamlanan işlerde, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki ilk sözleşme veya sözleşme bedeli ifadelerinden, gerçekleştirilen iş tutarı anlaşılır.…” hükmü,

                Anılan Yönetmelik’in “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

 1. a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı, kesin hakediş raporu, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi,
 2. b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.

 …

               f)İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan  alt yükleniciler için;  yüklenici  ile yaptıkları, yapılacak iş karşılığı bedel içeren sözleşme,  yüklenici ile yaptığı sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

              (2) İdareler tarafından başvuru sahiplerine belge verilirken, başvuruda verilen belgeler dışında işle ilgili olarak idarede bulunan belgeler de dikkate alınır.” hükmü,

 Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2)Bu tutar;

 1. a) Yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,
 2. b) Yurt içinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat ya da karma teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde; fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

             …

            (3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan  alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır.

             (4) Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

             (5) İdare tarafından yükleniciye verilen ve işin imalatında fiilen kullanılan malzeme bedelinin yarısı, malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile, iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir…”hükmü,

             Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren  alt  yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

 …

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan  alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “ alt  yüklenici iş bitirme belgesi” verilir.  yüklenici  ile  alt  yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla  alt  yüklenici olması durumunda,  alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz…” hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, alt yüklenici  iş bitirme belgesinin doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan  alt yüklenicilere sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmi kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmi kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla verileceği ve iş deneyim tutarının tespitinde ise diğer belgelerin de belge tutarını doğrulaması şartıyla sözleşmedeki yazılı bedelin dikkate alınacağı anlaşılmıştır.

 Buradan hareketle ihale üzerinde bırakılan istekli olan 3-El Müh. Müş. Har. İnş. Tic. Ltd. Şti.tarafından Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nce 13.06.2017 tarih ve 33117-Y-İST-8-1 sayı ile düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, esas işin adının “İçmesuyu, atıksu ve yağmursuyu şebekesi inşaatı ve SCADA sisteminin kurulması” olduğu, alt yüklenicinin adının 3-El Müh. Müş. Har. İnş. Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihinin ve geçici kabul tarihinin 31.10.2016 ve belge tutarının ise 33.913.539,75 olduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimine esas olmak üzere sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinde asıl işin geçici kabul tarihinin belirtilmiş olduğu ve söz konusu belgenin EKAP’a kaydının bulunduğu, öte yandan başvuru sahibinin şikayet dilekçesinde belirtmiş olduğu alt yüklenici olarak çalıştırılmaya dair idarenin onayının olmadığı ve alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi için gerekli koşulların gerçekleşmediği (sözleşme, fatura örnekleri veya onaylı suretleri, personelin SGK ödeme belgeleri sunulmaması) şeklindeki iddialarına dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmediği, dolayısıyla bu doğrultuda işin sahibi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen iş deneyim belgesinin usulüne uygun düzenlendiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı

Karar No              : 2019/UH.IV-556 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/69904 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın