xxxx
Home / BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ / Değerlendirme Dışı Bırakılma – Karşı Oy – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Kaşe ve İmza Bulunmaması

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Karşı Oy – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Kaşe ve İmza Bulunmaması

Karar No              : 2019/UH.II-305

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/597876 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 27.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Canem Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt İnşaat Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 11.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.01.2019 tarih ve 3554 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/119 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinde her sayfada olması gereken kaşe ve imzanın eksik olmasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu gerekçeyle ihalenin 3’üncü kısmına ilişkin alınan ihale komisyonu kararının yerinde olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı ikinci sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfalar dahil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri sıra numaralarının birbirini takip ettiği ve maddi bütünlük sağlandığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, 3 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının ve yalnızca dipnotların bulunduğu son sayfasının kaşe ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde  “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  1. a) Yazılı olması.
  2. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
  3. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

  1. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
  2. e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin 5 kısımdan oluşan ihalenin tamamına teklif verdiği, söz konusu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalı olmaması ve ihalenin 1’inci kısmına ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan isteklinin ihalenin 3’üncü kısmını şikâyete konu ettiği anlaşılmıştır.

Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif zarfı kapsamında sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 1 sayfadan, eki olan birim fiyat teklif cetvelinin ise 3 sayfadan ibaret olduğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ikinci sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ve yalnızca dipnotların bulunduğu son sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda imza ve kaşenin yer aldığı, birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 2.466.225,00 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası ve eki olan birim fiyat teklif cetvelinin 3 (üç) sayfadan ibaret olduğu, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ihalenin 1 ve 2’inci kısımlarına ilişkin iş kalemlerinin, ikinci sayfasında ihalenin 3, 4 ve 5’inci kısımlarına ilişkin iş kalemlerinin, son sayfasında ise yalnızca dipnotların bulunduğu, birim fiyat teklif cetvelinde sıralı bir şekilde devam eden kısımlar ile iş kalemlerinin birimi, miktarı, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinin maddi bütünlük arz ettiği, KDV hariç toplam tutarın yer aldığı ikinci sayfanın imzalı ve kaşeli olduğu ve buradaki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ve dipnotların bulunduğu son sayfasında imza ve kaşenin olmaması hususunun esasa etkili bir aykırılık olmadığı ve idare tarafından tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Canem Yem. Ür. Gıd. Hay. Nak. Taah. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca başvuru sahibi Canem Yem. Ür. Gıd. Hay. Nak. Taah. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesi” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre;

Başvuru sahibi Canem Yem. Ür. Gıd. Hay. Nak. Taah. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, başvuru sahibinin 5 kısımdan oluşan ihalenin tamamına teklif verdiği, ihalenin sadece 3’üncü kısmını şikâyete konu ettiği, birim fiyat teklif mektubunun ihale dokümanında yer alan standart formlara uygun olduğu, imzalı ve kaşeli olduğu, 3 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ikinci sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ve yalnızca dipnotların bulunduğu son sayfasında kaşe ve imzanın bulunmadığı görülmüştür.

Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat teklif cetveli standart formunun 8 nolu dipnotuna uygun bir şekilde, yani teklif vermeye yetkili kişi tarafından “her sayfasının” ad soyad/ticaret unvanı yazılıp imzalanarak sunulması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan teklif verilen kısma ilişkin 1’inci sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişiklik sözleşmenin uygulanması aşamasında hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı/iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusuna neden olabilecektir. Bu nedenle, birim fiyat teklif cetvelinin teklif verilen kısma ilişkin 1’inci sayfasının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmamış olmasının esasa etkili olduğu değerlendirilmiştir. Buna göre, Canem Yem. Ür. Gıd. Hay. Nak. Taah. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin uygun bulunmayarak teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede yukarıda yapılan değerlendirmeler ve tespiti yapılan aykırılıklar doğrultusunda başvuru sahibi Canem Yem. Ür. Gıd. Hay. Nak. Taah. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından “itirazen şikayet başvurusunun reddi” yönünde karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesi” kararına katılmıyoruz.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İsteklinin Kendi Malı Olan Araçların Ruhsatlarının Aslını Değil Noter Onaylı Fotokopisini Sunmuş Olması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2017/MK-20 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/205589 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 9, Bölge Müdürlüğü …

Call Now ButtonBize ulaşın