xxxx
Home / FİYAT TEKLİFİ / Fiyat Teklifinde Maliyet Tespit Tutanağının Tarih Ve Sayısının Meslek Mensubu Tarafından Doldurulmaması

Fiyat Teklifinde Maliyet Tespit Tutanağının Tarih Ve Sayısının Meslek Mensubu Tarafından Doldurulmaması

  • Fiyat Teklifinde Maliyet Tespit Tutanağının Tarih Ve Sayısının Meslek Mensubu Tarafından Doldurulmaması
  • Fiyat Teklifinin Dayanağını Oluşturan Maliyet Tespit Tutanağında Tarih Ve Sayının Belirtilmediği,

Karar No              : 2019/MK-82

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/165641 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019-2020 Yılları Haşere İle Mücadele İlaçlama Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/165641 ihale kayıt numaralı “2018-2019-2020 Yılları Haşere ile Mücadele İlaçlama  Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Forum Sosyal Hizmetleri Temizlik İlaçlama Gıda ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.07.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1333 sayılı karar ile “Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Forum Sosyal Hizmetleri Temizlik İlaçlama Gıda ve Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan dava sonucunda Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 11.09.2018 tarihli ve E:2018/1579, K:2018/1766 sayılı kararında “…Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi çerçevesinde üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi kapsamında olduğu, fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılı olduğu, meslek mensubu tarafından İletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalanıp kaşelendiğinin görülmesine rağmen söz konusu fiyat teklifinde maliyet tespit tutanağının tarih ve sayısının meslek mensubu tarafından doldurulmadığının görüldüğü fiyat teklifinin dayanağı olan maliyet tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesinin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine aykırı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığının belirtildiğiaçıklamanın 4734 sayılı Kanunun 37. maddesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmü karşısında teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan tarih ve sayıya ilişkin eksikliklerin tamamlanması ilgili meslek mensubundan veya davacından yazılı olarak istenilmeden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bunun üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 04.10.2018 tarihli ve 2018/MK-351 sayılı kararı ile “1-Kamu İhale Kurulunun 11.07.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1333 sayılı kararının 1. iddia ile ilgili kısmın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibi tarafından sunulan Maliyet Tespit Tutanağı’ndaki tarih ve sayı eksikliğinin idarece bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ve 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının Kurum tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.12.2018 tarihli ve E:2018/3730, K:2018/3776 sayılı kararında “…Aşırı düşük teklif sorgulamasının amacı, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanmasından ziyade, teklif edilen fiyatla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belgelendirilmek suretiyle ortaya konulmasıdır. Bu itibarla, teklif edilen fiyatla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belgelendirilmesi ve isteklilerce gerçekçi fiyat teklifi hazırlanıp hazırlanmadığının tespiti açısından, aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile buna ilişkin maliyet tespit tutanağının birbirleriyle uyumlu olup olmadığı hususu, önem taşımaktadır.

Aktarılan mevzuat kuralları uyarınca, ihaleye katılan isteklilerce aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin dayanağı maliyet tespit tutanağında meslek mensubunca tarih ve sayının belirtilmesi gerekirken, davacı şirketçe ibraz edilen fiyat teklifinin dayanağını oluşturan maliyet tespit tutanağında tarih ve sayının belirtilmediği, maliyet tespit tutanağında tarih ve sayıya ilişkin kısmın düzeltilmesinin ise ancak yeni bir belge düzenlenmesi suretiyle gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla belgede “bilgi eksikliği” olarak nitelendirilemeyecek bu eksikliğin tamamlatılmasının da mümkün olmadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, belirtilen iddialar yönünden dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. …” ifadelerine yer verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.10.2018 tarihli ve 2018/MK-351 sayılı kararın iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 11.07.2018 tarihli ve 2018/UH.II-1333 sayılı Kurul Kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonBize ulaşın