Basın duyuruları
xxxx
Home / AÇIKLAMA İSTENECEK İŞ KALEMLERİ LİSTESİ / Analizde Belirlenen Miktarı Amortisman Katsayısını Değiştirerek Açıklama Yapılamayacağı

Analizde Belirlenen Miktarı Amortisman Katsayısını Değiştirerek Açıklama Yapılamayacağı

Analizde Belirlenen Miktarı Amortisman Katsayısını Değiştirerek Açıklama Yapılamayacağı

Karar No              : 2019/MK-83

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/376879 İhale Kayıt Numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Bsk İşi İle Farklı Seviyeli Kavşak İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/376879 ihale kayıt numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bsk İşi İle Farklı Seviyeli Kavşak İşi” ihalesine ilişkin olarak Oze İnşaat Beton San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı karar ile Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının kablo germe makinesi ve fore kazık makinesi için yapılan hesaplamalarda amortisman katsayılarının değiştirildiği ve kablo germe makinesi için katsayılarda uyarlama yapıldığı gerekçeleriyle uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesi yönünde “…4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 19.07.2018 tarihli ve E:2018/657 ve K:2018/1431 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmesi üzerine Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.12.2018 tarihli ve E:2018/3581, K:2018/3670 sayılı kararında “… Olayda, … davacının KGM/03/568/2 poz numaralı fore kazık delgi makinesinin 1 saatlik ücretinin hesaplanmasında fiyat analizinde belirlenen amortisman katsayısını değiştirerek yaptığı açıklama, resmî analiz formatından farklı olduğundan, Tebliğ’in 45.1.8 maddesine uygun bulunmamaktadır.

Davacının KGM/03.572/3-B poz numaralı kablo germe makinesinin (önçekim öngeriimeii betonlarda) 1 saatlik ücretinin hesaplanmasında fiyat analizinde belirlenen amortisman katsayısını değiştirerek yaptığı açıklama, Tebliğ’in 45.1.8 maddesine uygun bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı vekilinin amortisman hesabına yönelik emsal olarak gösterdiği Dairemizin 01/10/2018 tarih ve E:2018/2026, K:2018/2658 sayılı karan İle 30/06/2017 tarih ve E:.2017/368, K:2017/2191 sayılı kararlarının incelenmesinden, anılan kararlarda, resmî kurum tarafından yayımlanan fiyat analizlerinde yer alan katsayıların değiştirilebileceğine yönelik herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, amortisman süresini dolduran makinelerle ilgili olarak amortisman hesabında sıfır değerinin kullanılabileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple Dairemizin sözü edilen kararlarının dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olmadığı açıktır.

Bu itibarla, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 1.Davalının ve davalı yanında müdahillerin temyiz istemlerinin kabulüne; 2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7. idare Mahkemesi’nin 19/07/2018 tarih ve E:2018/657, K2018/1431 sayılı kararının BOZULMASINA, 3.DAVANIN REDDİNE, …” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.09.2018 tarihli ve 2018/MK-338 sayılı kararının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın