xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / İdarenin Yeterlik Kriterlerini Belirlemede Takdir Yetkisi – Danıştay Kararı

İdarenin Yeterlik Kriterlerini Belirlemede Takdir Yetkisi – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-154

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/258844 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10Bölge Müdürlüğü, 101 Şube (Gümüşhane) Ve 106 Şube (Bayburt) Şefliklerine Ait Yollarda Rutin Yol Bakım, Yapım Ve Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/258844 ihale kayıt numaralı “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, 101 Şube (Gümüşhane) ve 106 Şube (Bayburt) Şefliklerine Ait Yollarda Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarım İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Varyap Madencilik Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1382 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Varyap Madencilik Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 25.10.2018 tarihli E: 2018/1847 K: 2018/2070 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmesi üzerine Kurul tarafından alınan 20.12.2018 tarih ve 2018/MK-414 sayılı Kurul karar ile “1- Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1382 sayılı kararının “araç üstüne takılan ekipmanlara ait özellikler” ve “isteklinin kendi malı olan makinelerin tevsikine” ilişkin iddialarıyla ilgili kısmının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Anılan mahkeme kararının Kurum tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 11.02.2019 tarih ve E:2018/4173, K:2019/310 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta, ihale dokümanını satın alan davacı şirket tarafından Kurul’a yapılan itirazen şikâyet başvurusunda yer verilen “araç üstüne takılan ekipmanlara ait özelliklerin ihaleye katilimi daralttığı, araç üstü ekipmanların araca ait bir özellik olmayıp, gerektiğinde kısa sürede imalatı ve tadilatı yapılabilen özellikler olduğu; ancak araç üstü ekipmana ait özellikler aracın şase numarasına işleneceğinden bir ihaleye göre çöp haznesi uygun olan araç sahibi isteklinin, başka bir idarenin belirleyeceği özelliklere uymayacağı, böylelikle ihaleye katılım ve rekabet engellenerek kaynakların verimli kullanılması ilkesini ortadan kaldıracağı“ iddiasına karşı Kurulca “net ifadeler ile hangi özelliklere itiraz edildiğinin anlaşılamadığı, araç üstü ekipmanlara ilişkin olarak en az ifadesiyle değer aralıklarının belirtildiği, bazı araçlarda araç üstü ekipmanlar için istenilen kriterlerin ihtiyaçların karşılanması maksadıyla idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebileceği, ayrıca kendi malı olması istenilen ekipmanlara ilişkin aranılan özelliklerin mevzuat kuralları uyarınca İdarenin ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında sağlama sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” hususu belirtilmek suretiyle davacı şirketin bu iddiasının karşılandığı ve Kurul kararının hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; Mahkemenin “Kurul kararında, (net ifadeler ile hangi özelliklere itiraz edildiği anlaşılamamakla birlikte) denilmek suretiyle davacının iddiasının karşılanmadığı, araç üstü ekipmanların araçlara birebir bağlı bir özellik olmadığı, her ihalede farklı tanımlanacak olursa yeni araç üstüne takılan ekipmanlara ait belirli özelliklerin seçilerek sadece bu özellikleri bulunan araç üstü ekipman sahiplerinin ihaleye katılımı sağlanmak suretiyle ihaleye katılımın daraltılacağı ve rekabeti engelleyeceği” şeklindeki değerlendirmesinde hukukî isabet görülmemiştir.

Öte yandan, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunda yer alan, “İdari Şartname’de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın tevsiki hususuna ilişkin 7.5.5. maddesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı düzenlendiği“ iddiasına ilişkin olarak ise idarece ihalede kendi malı olma şartı getirilen araçların tevsik belgeleri ile ilgili İdari Şartname’nin 7.5.5. maddesinde Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerden “serbest muhasebeci mali müşavir raporu” ve “noter” ifadesine yer verilmediği görülse de mevzuatta yer almayan yeni ve farklı bir belgenin istenilmediği, isteklilerin anılan Yönetmelik uyarınca kendi malı olan tesis, makine ve teçhizatı sayma suretiyle belirtilen diğer belgeler ile de tevsik edebilecekleri sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin davacı şirketin bu iddiasıyla ilgili kısmında da hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısımlarının iptaline yönelik Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle “Mahkeme kararının iptale ilişkin kısımlarının bozulmasına, bu kısımlar yönünden de davanın reddine” kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarih ve 2018/MK-414 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarih ve 2018/UY.I-1382 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması Şekil Esaslarına Uygun Değildir

Banka Referans Mektubunun Bilgisayar Ekran Görüntü Çıktısı Olarak Sunulması Şekil Esaslarına Uygun Değildir

Call Now ButtonBize ulaşın