Basın duyuruları
xxxx
Home / İLANI ŞİKAYET / İhale Dokümanını Şikayetin İhale Tarihinden En Az 3 Gün Öncesine Kadar Yapılabileceği

İhale Dokümanını Şikayetin İhale Tarihinden En Az 3 Gün Öncesine Kadar Yapılabileceği

Karar No              : 2019/UH.IV-387

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/55020 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 18.03.2019 tarih ve 11756 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/298 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alım ihalesi olduğu, bu sebepten işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ve çalışanlara verilecek eğitim giderinin %4’lük sözleşme ve genel giderleri içerisine dâhil edilemeyeceği, söz konusu giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği; aynı maddenin yedinci fıkrasında, başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılması gerektiği, onbirinci fıkrasında da, şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu anlaşılmış olup, ihale dokümanına yönelik yapıldığı anlaşılan şikâyet başvurusunun ihale tarihinden en az üç iş günü öncesine 07.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra 08.03.2019 tarihinde yapıldığı, bunun da Kanun’un yukarıda belirtilen 55’inci maddesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı ve başvuru ekinde başvuru sahibinin temsilcisinin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği tespit edilmiştir. Her ne kadar bu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar tamamlanabilir eksiklikler olsa dahi, başvuru süre yönünden uygun olmadığından, söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden yayımlanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerektiği soncuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Call Now ButtonBize ulaşın