Basın duyuruları
xxxx
Home / DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA / İhale Dokümanını Şikayet – Karşı Oy – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Teknik Şartnamede Yeterlik Kriteri Düzenlemesi

İhale Dokümanını Şikayet – Karşı Oy – Değerlendirme Dışı Bırakılma – Teknik Şartnamede Yeterlik Kriteri Düzenlemesi

Karar No              : 2019/UY.II-389

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/692704 İhale Kayıt Numaralı “Eryaman Hizmetevleri Çevre Düzenlemesi Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eryaman Hizmetevleri Çevre Düzenlemesi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Onh İnşaat ve Taahhüt A.Ş.nin 13.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.02.2019 tarih ve 8779 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/242 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2018/692704 İKN’li “Eryaman Hizmetevleri Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi” ihalesine ilişkin 04.02.2019 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan kesinleşen ihale kararına göre, kendilerinin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi kapsamında teklif dosyası ile birlikte sunulması istenilen İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde belirtilen “Üniversiteden alınmış çekme kuvveti deney raporu” ile Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altındaki “teklif edilen ürün ve cihazlarla ilgili teknik doküman”ların sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, söz konusu maddeler kapsamında istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulması istenilen belgeleri 40 isteklinin sunmadığı, bu durumda idarenin bu belgeleri isteklilerin teklif dosyası kapsamında sunmalarını istemesinin mevzuata aykırı olduğu, Teknik Şartname’de istenilen bir belgenin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenilmesinin uygun olmadığı, Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, bir belge yeterlik belgesi ise bunun İdari Şartname ve ilanda düzenlenmiş olması gerektiği,  idarenin bu hususu belge eksikliği değil bilgi eksikliği olarak değerlendirmesi gerektiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde belirtilen üniversiteden alınması istenilen belge ile Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında istenilen malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları ve hangi kaleme hangi marka-model ürün teklif edildiğini gösteren belgelerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği, bu hususun bilgi eksikliği olarak değerlendirilerek tamamlatılması durumunda 522.769,00 TL tasarruf sağlanacağı ifade edilerek, tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden şikâyete konu ihalenin Eryaman Hizmetevleri Çevre Düzenlemesi işine ilişkin olduğu, işin kapsamında 34.400 kg işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk vb. dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirden merdiven, kaplama, bölmeler vb), çevre düzenlemesi, fidan temini ve dikimi, ilgili mekanik tesisat ve elektrik tesisatı işlerinin yapılacağı, ihalenin 24.01.2019 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, işin süresinin iş yeri teslim tarihinden itibaren 150 (yüz elli) gün olduğu, söz konusu ihaleye 46 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde 44 isteklinin kesinleşen ihale kararında belirtilen çeşitli gerekçelerle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 04.02.2019 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Ergezen Yapı Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı, Kar Çiçeği İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Buğra İnşaat Sanayi Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde ihale dokümanının ilana yansımayan düzenlemeleri ile ilgili olarak idareye şikâyetin ihale dokümanının satın alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde yapılması gerektiği, ayrıca ihale dokümanına ilişkin şikâyet başvurularının ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerektiğinin düzenlendiği, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik başvurusunun süresinde yapılmaması nedeniyle süre yönünden reddedildiği, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olarak gösterilen belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi çerçevesinde Teknik Şartname’de belirtildiği, söz konusu ihalede 46 isteklinin teklif verdiği, 8 isteklinin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi düzenlemesi uyarınca Teknik Şartname’de belirtilen belgeleri sunduğu ancak bu isteklilerden 4’ünün teklifinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olması nedeniyle tekliflerinin reddedildiği, 2 isteklinin de kararda belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, birim fiyat teklif mektubunda isteklilerin ihale dokümanını tümüyle okuyup kabul ettiklerini beyan ettikleri ifade edilerek başvuru reddedilmiştir.

Başvuru sahibinin Teknik Şartname’de istenilen bir belgenin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenilmesinin uygun olmadığı, bir belge yeterlik belgesi ise bunun İdari Şartname ve ilanda düzenlenmiş olması gerektiği iddiasının ihale dokümanına yönelik bir iddia olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin Teknik Şartname’ye yönelik şikâyet başvurusunun ihale dokümanının ilana yansımayan düzenlemesine ilişkin olduğu, söz konusu isteklinin 23.01.2019 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 24.01.2019 tarihinde ihalesi yapılan işe ilişkin olarak anılan isteklinin  ihale dokümanına yönelik mevzuat uyarınca ihale tarihinden üç işgünü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusu yapması gerekirken, ihale tarihinden sonra 13.02.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu belirlenmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ihale dokümanına yönelik iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği ihale komisyonunca tekliflerinin değerlendirme gerekçesinin uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu ihalede Teknik Şartname’de ipli sistemlerde kullanılan, halatlar ve alüminyum bağlantı elemanları ile ilgili yapılan çelişkili düzenleme sonucunda, isteklilerin tereddüt yaşadığı, 46 istekliden 38’inin teklif dosyası kapsamında İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde istenilen belgeyi sunmadığı ve bu hususun anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olduğu görülmüştür.

İhale işlem dosyası kapsamında İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde belirtilen belgeyi sunan 8 isteklinin sunduğu belgeler incelendiğinde, 8 isteklinin de Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Arspak Makine San. Tic. A.Ş. adına 3 adet numune üzerinden çekim kuvveti testi sonuçlarını gösteren test sonuç raporunun sunulduğu, belgelerin birebir aynı olduğu belirlenmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, aynı konudaki Teknik Şartname’nin 32/8’inci maddesinde yer alan düzenlemeler ile aynı Şartname’nin “Genel Hükümler” başlığı altındaki düzenlemeler ve İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlığı altındaki aynı konuda yapılan çelişkili düzenlemenin istekliler açısından tereddüt doğurucu nitelikte olduğu, zira başvuru sahibi de dâhil 38 isteklinin teklif hazırlarken tereddüt yaşadığı ve İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde belirtilen belgeyi sunmadığı belirlenmiş olup İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinin Teknik Şartname’nin 32/8 maddesi bağlamında uygulanabilir niteliğinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinden ilkinin uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden ikincisi incelendiğinde,

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığının “Genel Hükümler” alt başlığı altında isteklilerin teklif ettikleri cihaz ve ürünlerle ilgili teknik dokümanları ve malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) tekliflerle birlikte vereceklerinin ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka model ürün teklif edildiğini liste halinde teklif dosyasında sunacaklarının düzenlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Elektrik Teknik Şartnamesi’nin ilgili düzenlemelerinde belirtildiği üzere ihaleye ilişkin elektrik projelerinin, imalat projelerinin yüklenici tarafından hazırlanarak idare tarafından onaylandıktan sonra işin elektrik imalatlarının gerçekleştirileceği anlaşılmaktır. Nitekim ihale dokümanı kapsamında elektrik projelerinin yer almadığı görülmüştür. Teknik Şartname’de cihazların teknik özelliklerine yer verilmiş ise de, bu cihazların montaj ve imalatına ilişkin projeler olmadan malzemelere ilişkin teknik dokümanların isteklilerce teklif aşamasında istenilmesinin mümkün olmadığı belirlenmiştir. Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığının “Genel Hükümler” alt başlığı altında isteklilerin teklif ettikleri cihaz ve ürünlerle ilgili teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaklarına ilişkin düzenleme bulunmakla birlikte, teknik dokümandan neyin kastedildiğinin açık şekilde belirtilmediği, zira Teknik Şartname’nin ilgili bölümünde cihazlara ilişkin özelliklerin yanında bir takım kalite standartlarına uygunluğun arandığı, bu kalite standart belgelerin de sunulup sunulmayacağının anlaşılamadığı görülmüştür.

Diğer taraftan anılan Şartname’nin ilgili maddesinde malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanlarının (bilgi, belge ve broşürler) tekliflerle birlikte verileceğinin ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka model ürün teklif edildiğinin liste halinde teklif dosyasında yer alacağı belirtilmiş olmakla birlikte, ihale dosyası kapsamında elektrik projelerinin bulunmadığı ve elektrik imalat projelerinin yükleniciye yaptırılacağı hususu anlaşıldığından, ayrıca ihale dokümanı kapsamında malzeme listesi şeklinde bir listenin de yer almadığı görüldüğünden, bu aşamada isteklilerden teklif dosyası kapsamında bu belgelerin sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlığı altında, İnşaat Teknik Şartnamesi’nin “Genel Hükümler” bölümünde yapılan düzenlemelere paralel şekilde düzenlemelere yer verildiği,  yapımda kullanılacak her türlü inşaat ve tesisat malzemelerinin seçiminde idarenin yetkili  olduğu, bu malzemeler için proje ve teknik şartnamesindeki özellikleri sağlayan en az üç firmadan katalog ve standarda uygunluk belgelerinin idareye sunulacağı, seçimi müteakip gerekiyorsa imalat projelerinin de onaylanmasından sonra imalata geçileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi”  başlığı altında yer alan net olmayan ve çelişkili yapılan düzenlemelerin İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlığı altında yapılan düzenlemelerle uyumlu olmamasının istekliler açısından tereddüt doğurucu nitelikte olduğu, zira başvuru sahibi de dâhil 37 isteklinin teklif hazırlarken tereddüt yaşadığı ve Elektrik Teknik Şartname’sinin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi”  başlığı  altında düzenlenen belgeleri sunmadığı belirlenmiş olup İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinin Teknik Şartname’nin söz konusu maddesi bağlamında uygulanabilir niteliğinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin her ikisinin de uygun olmadığı belirlenmiştir.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu ihalede tekliflerinin İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesi ve Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında düzenlenen belgeleri sunmaması gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan (belirtilen iki gerekçe ile) tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  söz konusu ihalede tekliflerinin İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesi ve Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında düzenlenen belgeleri sunmaması gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan (belirtilen iki gerekçe ile) tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda yer alan “Teknik Şartname’de istenilen bir belgenin yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenilmesinin uygun olmadığı, bir belge yeterlik belgesi ise bunun İdari Şartname ve ilanda düzenlenmiş olması gerektiği” şeklindeki  iddiasının incelenmesi neticesinde, bu hususun ihale dokümanına yönelik bir iddia olduğu anlaşıldığından, iddianın süre yönünden reddedilmesine, “ihale komisyonunca tekliflerinin değerlendirme gerekçesinin uygun olmadığı” şeklindeki iddiasının incelenmesi neticesinde ise düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, söz konusu ihalede tekliflerinin İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesi ve Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında düzenlenen belgeleri sunmaması gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan (belirtilen iki gerekçe ile) tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçeleri ile Kurul çoğunluğunca “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan kararda, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden ilkine ilişkin olarak, Teknik Şartname’de yapılan çelişkili düzenlemenin istekliler açısından tereddüt doğurucu nitelikte olduğu, zira başvuru sahibi de dâhil 38 isteklinin teklif hazırlarken tereddüt yaşadığı ve İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde belirtilen belgeyi sunmadığı belirlenmiş olup İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinin Teknik Şartname’nin 32/8 maddesi bağlamında uygulanabilir niteliğinin bulunmadığı,

İkincisine ilişkin olarak ise, Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi”  başlığı altında yer alan net olmayan ve çelişkili yapılan düzenlemelerin İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlığı altında yapılan düzenlemelerle uyumlu olmamasının istekliler açısından tereddüt doğurucu nitelikte olduğu, zira başvuru sahibi de dâhil 37 isteklinin teklif hazırlarken tereddüt yaşadığı ve Elektrik Teknik Şartname’sinin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi”  başlığı  altında düzenlenen belgeleri sunmadığı belirlenmiş olup İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinin Teknik Şartname’nin söz konusu maddesi bağlamında uygulanabilir niteliğinin bulunmadığı  anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ifade edilmektedir.

Uyuşmazlık konusu ihalede, İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde “Analiz-11 Dış Mekan Çocuk Oyun Parkı Malzemelerinin Temini (1 adet metal ikili salıncak, 1 adet dörtlü tahtıravelli, 1 adet ikili mini kaydıraklı oyun parkı, 1 adet büyükler için oyun parkı)” başlığı altında “

  1. İpli sistemlerde kullanılan, halatlar ve alüminyum bağlantı elemanlarının minimum 56.000 Newton çekme gücüne dayanaklı olduğuna dair, üniversiteden alınmış çekme kuvveti deney raporu ihale dosyasında ibraz edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Elektrik Teknik Şartnamesi’nin“Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığının “Genel Hükümler” alt başlığı altında son iki paragrafında  “…

İstekliler teklif ettikleri cihaz ve ürünlerle ilgili teknik dokümanları teklif dosyasında sunacaklardır.

Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) teklifler birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka model ürün teklif edildiği liste halinde teklif dosyasında yer alacaktır. Bahse konu ürünlerin Teknik Şartname’ye uygun olmaması durumunda ilgili isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında, İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği belirtilen belgeleri ve Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında belirtilen belgeleri sunmadığı, söz konusu isteklinin 23.01.2019 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 24.01.2019 tarihinde ihalesi yapılan işe ilişkin olarak anılan isteklinin  ihale dokümanına yönelik mevzuat uyarınca ihale tarihinden üç işgünü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusu yapması gerekirken, ihale tarihinden sonra 13.02.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ayrıca incelenen ihalede 8 isteklinin İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği belirtilen belgeleri, 9 isteklinin Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında belirtilen belgeleri sunduğu tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması istenen Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de Tip İdari Şartnamelerde yapılan değişiklik sonucunda, Teknik Şartname’de teklif dosyası kapsamında sunulacağı belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olduğu anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ortaya çıkan, gerek Kanun gerekse ikincil mevzuat ile çelişen nitelikte olan düzenlemeler sebebiyle, hak kaybına uğrayabileceğini iddia eden kişilerin başvurması gereken yol ve başvuru şartlarının neler olduğu, 4734 sayılı Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde yer alan;

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” ” ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan;

“ (1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” düzenlemesi ile açıkça belirlenerek, ihale dokümanında yer alan bir düzenlemeye karşı ancak, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında öngörülen sürelerde ve şekilde bir itirazda bulunulabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, dokümana itiraz yolunun kullanılmaması sebebiyle, aleyhine bir başvuru bulunmayan, ihale dokümanındaki düzenlemenin mevcut hali ile uygulanması ve ihalenin, ihale dokümanda yer alan düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bu itibarla, başvuruya konu ihale sürecinde, İnşaat Teknik Şartnamesi’nin 32’nci maddesinde ve Elektrik Teknik Şartnamesi’nin “Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi” başlığı altında yer alan düzenlemeye yönelik olarak, süresinde bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, dolayısıyla ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, başvuruya konu ihaleye ait idari şartname ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler uyarınca tekliflerin oluşturulması gerektiği dikkate alındığında, ihalenin mevcut doküman üzerinden sonuçlandırılmasında mevzuata  aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “İtirazen şikayet başvurusun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, Kurul çoğunluğunca alınan “Düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kararına katılmıyoruz.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Başvuru Bedelinin Banka Aracılığıyla Kurum Hesabına Yatırılmasından Sonra Başvuru Ücretlerinin Güncellenmesi

başvuru bedelinin banka aracılığıyla kurum hesabına yatırılmasından sonra başvuru ücretlerinin güncellenmesi

Call Now ButtonBize ulaşın