xxxx
Home / İLANI ŞİKAYET / İHALE İLANINI ŞİKAYET – İTİRAZEN ŞİKAYET SÜRESİ – SÜRESİNDEN SONRA KURUMA BAŞVURU

İHALE İLANINI ŞİKAYET – İTİRAZEN ŞİKAYET SÜRESİ – SÜRESİNDEN SONRA KURUMA BAŞVURU

Karar No              : 2019/UY.IV-385

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/676837 İhale Kayıt Numaralı “Yalova 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 23.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yalova 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.03.2019 tarih ve 11737 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/295 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin proje paftaları incelendiğinde Kazı Planı-İstinat Duvarları Paftasında “Temel derinliklerden dolayı mevcut binanın güvenliği de dahil olmak üzere stabilite ve mevcut binanın sorunlarına karşı gerekli her türlü iksa ve benzer tedbirler müteahhit tarafından dikkate alınacaktır. Yapılacak bu işlerden dolayı müteahhit firma hiçbir bedel talep etmeyecektir.” ifadesinin belirsizliğe yol açtığı, bu hususa ilişkin olarak idareden açıklama ya da proje istenildiği, ancak herhangi bir cevap alamadıkları, bu bilgi eksikliği sebebiyle ihale için teklif fiyatının oluşturulamadığından ihaleye katılamadıkları, dolayısıyla ihalede rekabetin engellendiği,  idarece ihale sonrasında verilen cevap zeyilname olarak yayımlansaydı teklif verebilecekleri iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…

            İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

             Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “Kuruma itirazen şikayet süresi, on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması önem arz etmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

              İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönerge’nin 4’üncü maddesinin altıncı fıkrasında “Ön inceleme aşamasında başvurunun, idarenin zımni reddi üzerine süresi içinde Kuruma yapılmadığının anlaşılması halinde, idare tarafından on gün içinde bir karar alınmış olmakla birlikte kararın on günlük sürenin bitiminden sonra bildirilmiş olması ihtimaline binaen, şikayet üzerine idare tarafından herhangi bir karar alınıp alınmadığı, alındıysa bu kararın şikayetçiye bildirilip bildirilmediği hususunda gerekli görülen bilgi ve belge idareden istenir ve bu bilgiye göre başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı tespit edilir.” açıklamaları mevcuttur.

            Yapılan incelemede başvuru sahibinin iddialarının ise ihale dokümana ilişkin olduğu, başvuru sahibinin 28.12.2018 tarihinde EKAP üzerinden ihale dokümanını indirdiği ve şikâyetçinin 02.01.2019 tarihinde dokümanda değişiklik yapılması talebiyle idareye başvurduğu, idarenin zeyilname talebi üzerine on günlük sürede şikâyet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun’un yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihi olan 14.01.2019 tarihini izleyen on günlük süre içinde 24.01.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 15.03.2019 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

            Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmadığı

Karar No              : 2019/UH.IV-556 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/69904 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın