Basın duyuruları
xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / İhalenin İdarece İptal Edilmesi Halinde KİK Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Veremez

İhalenin İdarece İptal Edilmesi Halinde KİK Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusu Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Veremez

  • İhalenin İptalinin İptali Mümkün Olduğundan İhale Süreci Devam Etmektedir

Karar No              : 2019/MK-40

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/527691 İhale Kayıt Numaralı “Eskişehir Adliyesi Hizmet Binalarının 20 Kişi İle Temizlenmesi (Malzeme Dahil)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/527691 ihale kayıt numaralı “Eskişehir Adliyesi Hizmet Binalarının 20 Kişi İle Temizlenmesi (Malzeme Dahil)” ihalesine ilişkin olarak Lodos Grup Otomasyon Bilişim Temizlik Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.01.2018 tarihli ve 2018/UH.II-136 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından alınan 02.05.2018 tarih ve E:2018/352, K:2018/934 sayılı kararı ile Kurul kararı hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı Lodos Grup Oto. Bil. Tem. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.11.2018 tarihli E:2018/2438, K:2018/3072 sayılı kararında  “…Dava konusu Kurul kararında, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihalenin iptal edildiği ve başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı gerekçesiyle başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine yer olmadığından başvurunun reddine karar verilmiş ise de, Kurul kararına dayanak alınan ihalenin iptaline ilişkin kararın ihaleyi gerçekleştiren idarece tesis edilen bir işlem olduğu, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idari bir davaya konu edilerek iptal edilebileceği bu doğrultuda ihale sürecinin kaldığı yerden devam edeceği bir durumda, Kurul tarafından itirazen şikayet başvurusunda belirtilen hususlar incelenerek karar verilmesi gerektiği gerektiğinden başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine yer olmadığı belirtilerek başvurunun reddine karar verilmesine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine karar verilmesine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır … ” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.01.2018 tarihli ve 2018/UH.II-136 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,  başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi Karar No              : 2020/UH.IV-1337 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/293349 İhale …

Call Now ButtonBize ulaşın