Basın duyuruları
xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / İhale Sürecinde “Farkına Varılma Tarihinin” İhalenin Bütün Hüküm Ve Sonuçlarının Yer Aldığı Kesinleşen İhale Kararının İlgililere Tebliğ Edildiği Tarih Olarak Kabul Edilmesi

İhale Sürecinde “Farkına Varılma Tarihinin” İhalenin Bütün Hüküm Ve Sonuçlarının Yer Aldığı Kesinleşen İhale Kararının İlgililere Tebliğ Edildiği Tarih Olarak Kabul Edilmesi

Karar No              : 2019/MK-37

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/160838 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Dumanlı Tabiat Parkı Peyzaj Projeleri Uygulama Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Erzincan İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/160838 ihale kayıt numaralı “Erzincan Dumanlı Tabiat Parkı Peyzaj Projeleri Uygulama Yapım” ihalesine ilişkin olarak Tip Yapı Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.05.2018 tarihli ve 2018/UY.I-941 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Tip Yapı Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 8.İdare Mahkemesinin 13.07.2018 tarihli ve E:2018/1211, K:2018/1760 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.11.2018 tarihli ve E:2018/2931, K:2018/3142 sayılı kararında “…1.Temyize konu Mahkeme kararının, davacının itirazen şikayet başvurusundaki 1. ve 3. iddiaları yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

2.Temyize konu Mahkeme kararının, davacının itirazen şikayet başvurusundaki 2.iddiası bakımından itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik davanın reddine ilişkin kısmına gelince;

Dosyanın incelenmesinden, Erzincan İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü’nce 04/04/2018 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 21.maddesinin (b) bendi gereğince pazarlık usulüyle anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ‘Erzurum Dumanlı Tabiat Parkı Peyzaj Projeleri Uygulama Yapım’ ihalesinde, davacı şirket tarafından, ihale üzerinde bırakılan şirketin iş deneyim belgesine yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun süre yönünden reddi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun ‘son yazılı fiyat teklifine ilişkin idarece davetin yapıldığı ve yeterliği tespit edilen 3 istekli tarafından son fiyat teklifinin sunulduğu tarih olan 04/04/2018 tarihinin, başvuru sahibi isteklinin iddiası yönünden farkına varılmış olması gereken tarih olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle 04/04/2018 tarihini izleyen günden itibaren 5 gün içinde en son 09/05/2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11/04/2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece bu iddiaya ilişkin şikâyet başvurusunun süre yönünden reddedilmesi işleminin mevzuata uygun olduğu’ gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı aşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan kanunî düzenlemelere göre kamu ihalelerine yönelik şikâyet başvuru süresi, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacak olup, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin ‘farkına varıldığı tarihin’ ise ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Şikayet süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih olan 06/04/2018 tarihinden itibaren hesaplanması gerekmekte olup, bu tarih esas alındığında yasal süresi içinde şikâyet başvurusu yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacının 2.iddiası bakımından başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının bu kısmında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “…Mahkeme kararının 1. ve 3. iddialarıyla ilgili kısımlarının… onanmasına, …2.iddiayla ilgili kısmının… bozulmasına,

Bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1)Kamu İhale Kurulunun 09.05.2018 tarihli ve 2018/UY.I-941 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2)Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak esasın incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın