xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / İhale Dokümanını Satın Alıp İhaleye Katılmayan Adaylar Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilir

İhale Dokümanını Satın Alıp İhaleye Katılmayan Adaylar Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilir

Karar No              : 2019/MK-41

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/348707 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale-Keskin-6Bölge Hududu Devlet Yolu (Km:24+000-48+800) Ve 71-52 Kk Nolu Yahşihan – (Kırıkkale-Keskin) (765-08) Dya (Km:2+650-5+150) Arası Bağlantı Yolunun Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Çeşitli İşlerin Yapılması İkmal İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2017/348707 ihale kayıt numaralı “Kırıkkale-Keskin-6Bölge Hududu Devlet Yolu (Km:24+000-48+800) ve 71-52 Kk Nolu Yahşihan-(Kırıkkale-Keskin) (765-08) Dya (Km:2+650-5+150) Arası Bağlantı Yolunun Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Çeşitli İşlerin Yapılması İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak, De-Ka Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.09.2017 tarihli ve 2017/UY.II-2558 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı De-Ka Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen 22.11.2017 tarihli ve E:2017/2947, K:2017/3476 sayılı kararla“davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 08.11.2018 tarihli ve E:2018/1879, K: 2018/3111 sayılı kararı ile “…1. Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının davacı şirketin 1. İddiasına yönelik kısmı yönünden davanın reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü 2. İddiasına ilişkin kısmının incelenmesine gelince;

Aktarılan kurallara ve Kanun’un gerekçesine göre, 4734 sayılı Kanun ile ihale işlemlerinde, başvuru ehliyetine ilişkin özel düzenlemelere yer verildiği ve bu kapsamda sadece aday, istekli veya istekli olabileceklerin, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı ya da zarara uğranılmasının muhtemel olduğu iddiasıyla idareye şikayet ve itirazen şikayet başvurularında bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, ihalelere teklif veren veya ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişilerle sınırlandırmak Kanun’un belirtilen hükümlerinin amacına uygun bulunmamaktadır. İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya isteklilerin yanında, doküman satın almak suretiyle ihale sürecine katılma istek ve iradesini ortaya koymuş olan istekli olabileceklerin de ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakları bulunduğu açıktır.

Dosyanın incelenmesinde, dava konusu ihalede doküman satın alan, ancak ihaleye istekli olarak katılmayan davacı tarafından, itirazen şikayet başvurusunda ikinci iddia olarak; “Öze İnş. A.Ş.-Msk K. Müh. İş Ortaklığının sunmuş olduğu teklif olan 30.987.951,00 TL teklif verilen tekliflerin yaklaşık maliyet ve sınır değerin gizliliği esasını tartışılacak hale getirdiği, verilen tekliflerin 44.140.400,00 TL’den başlayarak dizi halinde ve belirli periyotta kuruş haneleri aynı şekilde olmak kaydıyla yazıldığı, bu durumun ihale iptal sebebi olduğu” iddia edilmiş olup, dava konusu Kurul kararı ile, davacının bu başvurusunun ehliyet yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu ihaleye teklif sunmamakla birlikte, ihale dokümanını satın alan ve ihale konusu alanda faaliyette bulunan davacı şirketin istekli olabilecekler arasında davacının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia ederek ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakkının bulunduğu açık olduğundan, anılan iddia yönünden başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen 22.11.2017 tarihli ve E:2017/2947, K:2017/3476 sayılı kararının kısmen bozulmasına, dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.09.2017 tarihli ve 2017/UY.II-2558 sayılı kararının ikinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın