Basın duyuruları
xxxx
Home / BENZER İŞ / Benzer iş kapsamında değerlendirme – İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi – Yapım İhalesi

Benzer iş kapsamında değerlendirme – İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi – Yapım İhalesi

Karar No              : 2019/MK-44

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/561541 İhale Kayıt Numaralı “Isparta-Burdur-Karakuyu(Hariç)-Goncalı-Denizli Hat Kesimine Ait Yolboyu Sinyalizasyon Ve Telekomünikasyon Sistemleri Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/561541 ihale kayıt numaralı “Isparta-Burdur-Karakuyu(Hariç)-Goncalı-Denizli Hat Kesimine Ait Yolboyu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri Yapım” ihalesine ilişkin olarak Proyap İnşaat A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.04.2018 tarihli ve 2018/UY.II-803 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Proyap İnşaat A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 21.11.2018 tarih ve E:2018/1320, K:2018/1952 sayılı kararında “…Olayda; iş yönetme belgesine konu ihalenin ‘Çayeli-Ardeşen-Hopa(Çayeli Geçişi Dahil) Yolu’ ihalesi olduğu, söz konusu ihalede toplam sözleşme bedelinin İkincil İşler Dahil 718.646.601,184 USD, iş yönetme belgesi sahibi Yavuz Yazıcıoğlu’nun görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının ise İkincil İşler dahil 710.175.807,00 USD olduğu, uyuşmazlık konusu iş yönetme belgesine konu ikincil işlerden ‘Tünellerin elektrik, elektronik, elektromekanik ve çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işi’ne ilişkin tutarın 39.731.226,23 USD olduğu ancak dava konusu Kurul kararında daha önceki bir Kurul kararında benzer iş olarak belirlenen E/I grubuna giren iş grupları yönünden yapılan ayrıştırma uyarınca dikkate alınması gereken tutarın 13.511.404,54 USD olarak belirlendiği ve güncellemenin bu miktar üzerinden yapıldığı anlaşılmakla birlikte; iş yönetme belgesine konu ‘Tünellerin elektrik, elektronik, elektromekanik ve çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işinin’ ihale şartnamesinde benzer iş olarak kabul edileceği belirtilen ‘trafik izleme ve yönetim sistemi kurulması’ işlerini kapsadığı ve dava konusu ihale olan Hat Kesimine Ait Yolboyu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri Yapım İşi ile benzerlik gösterdiği, bu itibarla iş yönetme belgesine konu işin niteliği ve büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda ayrıştırmada dikkate alınmayan aydınlatma kontrolü, telekontrol sistemi, otoyol ve portal alan aydınlatması gibi bir kısım işlerin benzer iş olarak değerlendirilmesi gerektiği, bir kısmının ise bu işlere doğrudan bağlı ve onların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan işlerden olması sebebiyle benzer işten ayrıştırılamayacağı, ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için E/I grubuna girmeyen iş kalemlerinin de gerçekleştirilmek zorunda olduğu, kapsamlı ve nitelikli işlerde her zaman farklı iş gruplarına giren iş kalemlerinin bulunabileceği, belgenin bir bütün olarak değerlendirilmesinin benzer iş kavramıyla hedeflenen ihale konusu işin deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına uygun olacağı, buna göre ‘Tüneller elektrik, elektronik, elektromekanik ve çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işi’nin tamamının benzer iş kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre bir güncelleme yapılarak belge tutarının hesaplanması gerekirken, iş yönetme belgesinin ihalede aranan iş deneyim tutarını karşılamadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddi yönünde tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 17.04.2018 tarihli ve 2018/UY.II-803 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibi Proyap İnşaat A.Ş.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi kapsamındaki “Tünellerin elektrik, elektronik, elektromekanik ve çeşitli kontrol sistemleri proje ve yapım işi”nin tamamının benzer iş kapsamında değerlendirilip buna göre iş deneyim belgesi tutarının güncellenerek idarece değerlendirilmesi yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonBize ulaşın