Basın duyuruları
xxxx
Home / İSTEKLİNİN İTİRAZ VE İTİRAZEN ŞİKAYET HAKKI / İtirazen Şikayet Başvurusunun Konusu, Sebepleri Ve Dayandığı Delillerin İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerektiği ve İhalede Gizlilik İlkesi

İtirazen Şikayet Başvurusunun Konusu, Sebepleri Ve Dayandığı Delillerin İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerektiği ve İhalede Gizlilik İlkesi

Karar No              : 2019/MK-92

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/38155 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi (Zem=2,0 kg/cm2, Bohçalamalı, Doğalgazlı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/38155 ihale kayıt numaralı “İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi (Zem=2,0 kg/cm2, Bohçalamalı, Doğalgazlı)” ihalesine ilişkin olarak VERA İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.07.2011 tarihli ve 2011/UY.I-2304 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı VERA İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4.İdare Mahkemesince 21.02.2013 tarih ve E.2011/1562, K:2013/227 sayılı “davanın reddi” kararı alınmış, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.01.2019 tarihli ve E:2013/3455, K:2019/77 sayılı kararında ise; “Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir. Aksinin kabulü, Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen, itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyen bir kurum olmasına ve kişilerin hak arama hürriyetinin kullanılmasının zorlaştırılmasına sebebiyet verecektir.

Bu itibarla, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede yer alan iddiaların, somut ve ciddi nitelikte olduğu ve iddiaların yer aldığı başvurunun, 4734 sayılı Kanun’un 54. Maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8. Maddesini ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken başvurunun reddine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 04.07.2011 tarihli ve 2011/UY.I-2304 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın