xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / Mühendislerin Kamudan Ayrıldıktan Sonra Görev Yaptıkları Daireye Karşı Görev ve İş Alma Süresi

Mühendislerin Kamudan Ayrıldıktan Sonra Görev Yaptıkları Daireye Karşı Görev ve İş Alma Süresi

Karar No              : 2019/MK-42

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/184399 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye Merkez Sağlık Kompleksi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Osmaniye İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/184399 ihale kayıt numaralı “Osmaniye Merkez Sağlık Kompleksi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Mep Gayrimenkul İnşaat A.Ş. – Rapa İnşaat Ltd. Şti. – Erdal Pamukçi İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.10.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1803 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Uluyıl İnş. Tur. ve Ltd. Şti. – Aktay İnş. Nak. Elek. Pet. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 09.01.2019 tarihli E:2018/2270, K:2019/37 sayılı kararında “MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş.nin %52 hissedarı olan Eray Aktay’ın tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip olmadığı, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 44’üncü maddesinin ihlal edildiği iddiasına davacı tarafından idareye yapılan 31/10/2018 tarihli itiraz başvurusunda yer verildiği, reddi üzerine itirazen şikayet başvurusu yapılıp yapılmadığı hususunda dosya kapsamında bilgi bulunmadığı, itirazen şikayet başvurusunda bulunsa dahi iş bu davaya konu Kurul Kararına konu edilmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54-56’ncı maddelerinde düzenlenen zorunlu idari başvuru yolu tüketilmeyen iddianın davaya konu edilemeyeceği, ayrıca; MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş. – Rapa İnş. Ltd. Şti. – Erdal Pamukçi İş Ortaklığı girişiminin pilot ortağı MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş. tarafından sunulan gelir tablosu ve bilanço tablosuna ilişkin olarak, iş ortaklığının ortakları tarafından iş hacmini gösteren belgeler olarak gelir tablolarının sunulduğu, söz konusu belgede yer alan mali verilerin 2017 yılına ait olduğu, toplam cironun 50.514.255,00 TL olduğu, söz konusu ortak tarafından sunulan gelir tablosunun ihale dokümanında iş hacmine ilişkin istenen kriterleri iş ortaklığındaki hissesi oranında karşıladığı, 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olmadığı, 19.10.2009 tarihli ve 2009/DK.D-143 sayılı Kurul kararında da belirtildiği üzere devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceğine ilişkin hususlar bir arada değerlendirildiğinde, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş.nin %52 hissedarı olan Eray Aktay’ın istifa etmeden önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaptığı, dolayısıyla proje içeriğinden önceden haberdar olduğu, ihale konusu işin yaklaşık maliyeti ve teknik dokümanların hazırlanmasında görev aldığı, şikayet konusu ihaleye yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince katılmaması gerektiği iddiasına ilişkin olarak, MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş.nin %52 hissedarı olan Eray Aktay’ın 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’ndaki görevinden ayrıldığı tarihten önceki son iki yıl süresince görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görevinden ayrıldıktan sonraki 3 yıl içinde görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı; görevinden ayrılmış kurumlara karşı memurun “o idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda” doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Kanun’da sayılan işleri yapamayacağı, MEP Gayrimenkul İnş. A.Ş.nin %52 hissedarı olan Eray Aktay’ın 02.03.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden istifa ederek ayrıldığı, bu duruma bağlı olarak söz konusu şahsın 02.03.2021 tarihine kadar istifa ederek ayrılmış olduğu kurumundaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı hususunun açık olduğu, her ne kadar dava konusu ihaleyi yapan idare farklı olsa da, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden, dava konusu ihalenin Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkisinde olduğu, Müsteşarlık Makamının ilgili onayı ile ihale süreçlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yetki devri yapıldığı ve bir sorumluluk matrisi oluşturulduğu, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün de sorumluluklarının bulunduğu, ihaleye ilişkin tip projelerin, ihale dokümanlarının, revizyon talimatnamesinin, zemin etüdü şartnamesinin Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce hazırlandığı, ihaleye ilişkin projelerin de Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce onaylandığı göz önüne alındığında, 2531 sayılı Kanun’da öngörülen şartların gerçekleşmediğinden bahisle tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacının 2. iddiasına yönelik kısmının reddine, davacının 1. iddiasına yönelik kısmının ise iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin birinci iddiasının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.10.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1803 sayılı kararının birinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Mep Gayrimenkul İnşaat A.Ş. – Rapa İnşaat Ltd. Şti. – Erdal PAMUKÇİ İş Ortaklığının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi

Başvurunun Yetki Ve Süre Bakımından Reddedilmesi Karar No              : 2020/UH.IV-1337 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/293349 İhale …

Call Now ButtonBize ulaşın