xxxx
Home / DANIŞTAY KARARI / İdareye Şikayet Başvurusu Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğinden İtibaren 10 Gün Olduğu

İdareye Şikayet Başvurusu Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğinden İtibaren 10 Gün Olduğu

Karar No              : 2019/MK-43

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/414905 İhale Kayıt Numaralı “İdari Binaların Elektrik Tesisatı Kontrol Ve Ölçümlerinin Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/414905 ihale kayıt numaralı “İdari Binaların Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümlerinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Hakan Saygı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 04.10.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-2659 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Hakan Saygı tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 19.01.2018 tarihli ve E:2017/3135, K:2018/78 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiş, karara karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 21.11.2018 tarihli E: 2018/1264, K: 2018/3279 sayılı kararında “T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü’nce 07/09/2017 tarihinde açık ihale usulü İle gerçekleştirilen “İdari Binaların Elektrik Tesisatı Kontrol ve ölçümlerinin Yapılması İşi” İhalesine ilişkin kesinleşen ihale komisyonu kararı 14/09/2017 tarihinde davacıya tebliğ edilmiştir.

Anılan ihaleye ilişkin olarak, davacı tarafından ihaleyi gerçekleştiren idareye 21/09/2017 tarihli dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunulmuş, ihaleyi gerçekleştiren idarenin davacıya EKAP üzerinden gönderilen 02/10/2017 tarih ve 643 sayılı şikâyete cevap konulu yazısında, 28/09/2017 tarih ve 65248 sayılı dilekçe ilgi tutularak davacının şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine dava konusu Kurul kararıyla, kesinleşen ihale komisyonu kararının tebliğinden itibaren 10 günlük süre İçerisinde şikâyet başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle başvurunun süre yönünden reddine karar verilmiştir.

Adıyaman İdare Mahkemesi aracılığıyla 30/01/2018 tarihinde Mahkeme kaydına alınan ve davacı tarafından sunulan dilekçe ekinde, şikâyet dilekçesinin ihaleyi gerçekleştiren İdare kayıtlarına alındığı tarihe ilişkin belge sunulduğu, bu belgede evrakın 21/09/2017 tarihinde kaydedildiği bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Dairemizin 14/09/2018 tarih ve E:2018/1264 sayılı ara kararıyla, TCDD Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü’ne söz konusu ihaleye İlişkin olarak davacının şikâyet başvuru dilekçesinin idareye teslim edildiği tarih sorulmuş; anılan idare tarafından verilen cevabi yazıda, şikâyet dilekçesinin 21/09/2017 tarihinde İdare kayıtlarına alındığı belirtilerek bu hususa ilişkin kayıt tarihi tablosunun da yazı ekinde sunulduğu görülmüştür.

Bu itibarla, dava konusu ihaleye ilişkin olarak kesinleşen ihale komisyonu kararının 14/09/2017 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine davacı tarafından Kanun’da belirtilen 10 günlük süre içerisinde 21/09/2017 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren İdareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır”. şeklinde gerekçe belirtilerek “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.10.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-2659 sayılı kararının iptaline,

2-  Başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonBize ulaşın