Basın duyuruları
xxxx
Home / ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK / İhale Yeterlik Kriteri – Kendi Malına İlişkin Belgelendirmenin Ruhsat Sunularak Yapılması

İhale Yeterlik Kriteri – Kendi Malına İlişkin Belgelendirmenin Ruhsat Sunularak Yapılması

Kendi Malına İlişkin Belgelendirmenin Münferiden Ruhsat Sunulması İle Yapılmasına İmkân Verdiğinden Demirbaş Veya Amortisman Defter Kayıtlarının Sunulmasına Gerek Olmadığı

  • Yeterlik Kriteri
  • Özmal Açıklaması
  • Ruhsat İle Tevsik

Karar No              : 2018/UH.II-1854

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/397749 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı İlkokul- Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Kapsamındaki Öğrencilere Öğlen Yemeği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 16.08.2018 tarihinde pazarlık usulü (21/b) ile gerçekleştirilen “Taşımalı İlkokul- Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Kapsamındaki Öğrencilere Öğlen Yemeği” ihalesine ilişkin olarak ACB Gıda Temizlik ve Bakım Med. Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Şirin NEGİNCE İş Ortaklığının 10.09.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.09.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.09.2018 tarih ve 47518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1499 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinden “ihale konusu işte çalıştırılacak araçların isteklinin kendi malı olması ya da finansal kiralama yolu ile edinilmiş olması gerektiği, diğer kiralama yöntemlerine yer verilmediği” hususunun anlaşıldığı, buna aykırı olarak ihale üzerinde bırakılan Yay Et Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin kendi malı olmayan araçlara ait basit kira sözleşmesi sunduğu, basit kiralama yöntemiyle edinilmiş araçlara ait tevsik edici belge sunulmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesine de uygun olmadığı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda açık şekilde belirtilen finansal kiralamanın basit ya da adi kiralama ile bağlantılı olmadığı,

Kendi malı olarak teklif edilen araçlara ilişkin sunulan tevsik raporunda belirtilen araçlara ait ruhsat, demirbaş veya amortisman defter kayıtlarının olmadığı, söz konusu araçların istenilen kriterleri karşılamadığı, araç ruhsat tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılması gerekirken, ruhsat örneklerini çıkarma işleminin daha önce yapıldığı, bu haliyle sunulan belgelerin anılan Yönetmelik’in 41’inci maddesine uygun olmadığı,

Sonuç olarak, aktarılan yeterlik kriterini karşılamayan söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca idarece yapılan değerlendirmenin Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(4)  İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Taşımalı İlkokul- Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Kapsamındaki Öğrencilere Öğlen Yemeği
  2. b) Miktarı ve türü: “2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 3.315 öğrenciye 177 iş günü verilecek öğle yemeği (sıcak) işi” hizmet alımı
  3. c) Yapılacağı yer: Bayrambaşı İlkokulu, Şehit Abdülselam Dikici Ortaokulu, Demirkuyu İlk-Ortaokulu, Eşme İlk-Ortaokulu, Malabadi İlk-Ortaokulu, Beypınar İlk-Ortaokulu, Tokluca İlk-Ortaokulu, Karacalar İlk-Ortaokulu, Gökçetevek İlk-Ortaokulu, S.Eyyübi İlk-Ortaokulu, Kıraçtepe İlk-Ortaokulu, Bağdere İlk-Ortaokulu, Alibey İlk-Ortaokulu, Arı Ortaokulu, Karamusa İlk-Ortaokulu, Z.Gökalp İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Özkan Özendi İmam Hatip Ortaokulu, Sarıbuğday İlk-Ortaokulu” düzenlemesine,

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “…7.5.2. 1- İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için, Yemek Üretim ve Dağıtım için yemeğin hijyenik ortamda taşınmaya elverişli 8 araç ile iş yapılacak olup, bu araçlardan en az 5 (beş) araç Termokinli çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak araçlara ait Ruhsat ve Karayolları Mali Zorunluluk Sigortasını teklifleri kapsamında sunulacaktır. Araçlar isteklilerin kendi malı ise bunu tevsik edici belgeleri idareye teklif dosyasında sunacaklardır. Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanlar için ise makine ve ekipman kira sözleşmesi ve ihalenin ilk ilan ve davet tarihine kadar olan kiraların ödendi dekontu teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca ortak girişim olması halinde Termokinli araçlar pilot ortak tarafından karşılanacak ve buna ilişkin evrakları dosyasında sunması zorunludur…” düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca, Teknik Şartname’nin “Araç, Makine, Tesis ve Diğer Ekipman Durumu” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci bendinde de aynı düzenlemenin yer aldığı görülmüştür.

İncelemeye konu ihalenin Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, “Taşımalı İlkokul- Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Kapsamındaki Öğrencilere Öğlen Yemeği” hizmet alımı işi olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendi uyarınca gerçekleştirilen ihalede 10 firmanın ihale dokümanı satın almaya ve teklif vermeye davet edildiği, 16.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 7 adet teklif sunulduğu, 05.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Yay Et Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak başvuru sahibi ACB Gıda Temizlik ve Bakım Med. Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mehmet Şirin NEGİNCE İş Ortaklığı’nın belirlendiği görülmüştür.

Aktarılan İdari Şartname düzenlemesinden, ihale konusu işin yapılabilmesi için istekli tarafından 8 adet araç çalıştırılacağı, çalıştırılacak araçlardan en az 5’inin termokinli olması gerektiği, araçlarla ilgili detaylı özelliklere ilişkin düzenleme yapılmadığı, söz konusu araçlara ait ruhsat ile karayolları mali sorumluluk sigortasının teklif dosyasında yer alması gerektiği, teklif edilen araçlar isteklinin kendi malı ise bu durumu tevsik eden belgeleri, Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş araçlar için ise araç kira sözleşmesi ile ihalenin ilk ilan ve davet tarihine kadar olan kiraların ödendiğine ilişkin dekontun teklif dosyasında sunulacağı, ayrıca, ortak girişim olunması halinde termokinli araçların pilot ortak tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu düzenlemede iş kapsamında kullanılacak araçların isteklinin kendi malı olması veya finansal kiralama yöntemiyle edinilmiş olması şartının öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan incelemede;

– Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından, teklifi kapsamında ihale konusu işte kullanılacak termokinli 5 adet araç için noter onaylı kira sözleşmesinin, söz konusu araçlara ilişkin kiraya veren adına düzenlenmiş ruhsat belgelerinin, ayrıca kira bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontları ile karayolları mali sorumluluk sigorta belgelerinin sunulduğu görülmüş olup kullanılacak 5 aracın isteklinin kendi malı olmadığı anlaşılmıştır.

– Diğer 3 adet aracın isteklinin kendi malı olduğu, söz konusu araçlara ait ruhsat ile karayolları mali sorumluluk sigorta belgelerinin sunulduğu, sunulan belgelerin tamamının üzerinde 15.08.2018 tarihinde idare görevlisi tarafından imza altına alınmış “Aslı Gibidir” şerhinin bulunduğu tespit edilmiştir. Aktarılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinin kendi malına ilişkin belgelendirmenin münferiden ruhsat sunulması ile yapılmasına imkân verdiğinden demirbaş veya amortisman defter kayıtlarının sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin “araçların istenilen kriterleri karşılamadığı” yönündeki iddiasına ilişkin olarak ise, ihale dokümanında iş kapsamında çalıştırılacak 8 adet araçtan en az 5’inin termokinli olması dışında herhangi bir kritere yer verilmediği ihale üzerinde bırakılan isteklinin 5 adet frigofrik kasalı aracı teklif ettiği görülmüştür.

Sonuç olarak, istekli tarafından teklif edilen 8 adet araca ilişkin belgelendirmenin mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde …

Call Now ButtonBize ulaşın