Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK HAZIRLAMA / İhalede Geçerli Tek Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması  – Aşırı Düşük Teklifin Kabul Edilmemesi – İhalenin İptali

İhalede Geçerli Tek Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması  – Aşırı Düşük Teklifin Kabul Edilmemesi – İhalenin İptali

Karar No              : 2019/MK-202

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/152464 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Ağına Dahil Finike-Antalya-Alanya, Fethiye-Dalaman Ve Korkuteli Kavşağı-Kırkgöz Kavşağı Arası Yollarında Yol Boyu Fidan Dikimi Ve Bakımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2011/152464 ihale kayıt numaralı “Bölge Ağına Dahil Finike-Antalya-Alanya, Fethiye-Dalaman Ve Korkuteli Kavşağı-Kırkgöz Kavşağı Arası Yollarında Yol Boyu Fidan Dikimi Ve Bakımı” ihalesine ilişkin olarak, Yağmur Peyzaj İnş. Proje Ormancılık Bilişim Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.01.2012 tarihli ve 2012/UH.II-451 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Yağmur Peyzaj İnş. Proje Ormancılık Bilişim Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 04.05.2012 tarihli E: 2012/280 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı üzerine Kurulca alınan 18.06.2012 tarihli ve 2012/MK-183 sayılı karar ile,

“1- 19.01.2012 tarih ve 2012/UH.II-451 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Yürütmenin durdurulması kararına ilişkin olarak, Kurum tarafından yapılan itiraz üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 20.06.2012 tarihli Y.D. İtiraz No:2012/2947 sayılı kararı ile,

“Uyuşmazlık konusu ihale, açık ihale usulü ile yapılmış olup, tek geçerli teklifle sonuçlandırılabileceği ortadadır.

Olayda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu 9.567.899,00-TL tutarındaki tek geçerli teklifin, ihaleyi yapan idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesine uygun şekilde belirlenen 11.460.200,65-TL tutarındaki yaklaşık maliyetin belli oranda altında, 9.550.167,21-TL tutarındaki karsız yaklaşık maliyetin ise üzerinde bir tutar olduğu görülmekte ise de; karsız yaklaşık maliyet aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde bir ölçütten ibaret olduğundan, ihalenin bu tutar üzerinde teklif veren tek geçerli teklif sahibi üzerinde bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin karsız yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve tek geçerli teklifle sonuçlandırılması nedeniyle ihalenin iptali gerektiği gerekçesi ile verilen itiraza konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 04.05.2012 tarihli E: 2012/280 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararın kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği gözetilerek yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı taraf isteminin reddine verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin yukarıda sözü edilen kararı üzerine Kurulca alınan 15.08.2012 tarihli ve 2012/MK-273 sayılı karar ile,

“1-Kamu İhale Kurulunun 18.06.2012 tarihli ve 2012/MK-183 sayılı kararının iptaline,2-Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 20.06.2012 tarihli Y.D. İtiraz No:2012/2947 sayılı kararında ve 19.01.2012 tarihli ve 2012/UH.II-451 sayılı Kurul kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.01.2013 tarihli ve E:2012/280, K:2013/136 sayılı kararında,

“Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bölge Ağına Dahil Finike Antalya Alanya, Fethiye Dalaman ve Korkuteli Kavşağı Kırkgöz Kavşağı Arası yollarında yol Boyu Fidarı Dikimi ve Bakımı” ihalesine arasında davacının da olduğu toplam 4 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 11.460,200,65-TL olan ihalede 3 isteklinin teklifinin aşırı düşük bulunduğu, isteklilerden açıklama istenildiği, 2 isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması yerinde bulunmadığından, 1 isteklinin de açıklama yapmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif olan Pey Art Peyz. Mim. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması yerinde bulunmayan davacı şirket tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün 20.12.2011 tarihli kararı ile reddi üzerine 30.12.2011 tarihinde adı geçen şirket tarafından söz konusu ihaleye ilişkin; 1- aşırı düşük olarak değerlendirilen teklifleri için sadece 3 kaleme ilişkin açıklama istenildiği, bu açıklamaların da kabul edilmediği, aslında teklifin bütünü ve toplam teklifin içerdiği kar oranı dikkate alınmaksızın sadece 3 imalat kalemine ilişkin değerlendirme yapılmasının hukuka aykırı olduğu, 2- idarece objektif kriterlere göre karar verilmediği ileri sürülerek aşırı düşük teklif açıklamalarının yerinde görülmesi, eğer yerinde görülmüyor ise ihalenin iptali talebiyle Kamu ihale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu 19.01.2012 tarih ve 2012/UH.II-451 sayılı kararı ile de, birinci iddia ile ilgili olarak; iş kapsamında önemli bileşen olarak kabul edilen ve yaklaşık maliyetin yaklaşık %3’lük kısmını oluşturan kalemler için istekliden açıklama istenildiği, isteklinin sunduğu analizlerin incelenmesinden açıklamalarının yerinde olmadığı, değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, ikinci iddia ile ilgili olarak ise; somut olayda sübjektif kriterlere göre karar verildiğine ilişkin bir hususa rastlanılmadığı belirtilerek 4734 sayılı Kanunun 54.maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu olayda, yaklaşık maliyetin %20 karlı tutarı olan 11.460.200,65 TL’nin yaklaşık maliyet olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetin karsız tutarı olan 9.550.167,21-TL’nin de sınır değer olarak belirlendiği, ihaleye toplam 4 isteklinin katıldığı, 3 isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması, yapılan açıklamaların da yerinde görülmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihalede tek geçerli teklifin kaldığı, bu teklifin 9.567,899,00-TL olduğu görülmekte olup, ihalede geçerli tek teklif kalması ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması karşısında; gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı sonucuna varıldığından, davalı idarece; davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu tespit edildikten sonra ihalenin iptaline karar verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.01.2013 tarihli ve E:2012/280, K:2013/136 sayılı kararı temyizen incelenmesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.03.2019 tarihli E:2013/861, K: 2019/820 sayılı kararında “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.” denilerek temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 15.08.2012 tarihli ve 2012/MK-273 sayılı kararının iptaline,

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın