Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yapım Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına İlişkin Evrakın Sonradan Değiştirilmesi – Danıştay Kararı – Suç Duyurusu

Yapım Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına İlişkin Evrakın Sonradan Değiştirilmesi – Danıştay Kararı – Suç Duyurusu


Karar No              : 2019/MK-199

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/538688 İhale Kayıt Numaralı “(Ankara-İstanbul) Ayr-Güvem-Çerkeş Yolu Km:0+000-3+000 Ve Km:6+600-45+919,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı, Bsk Ve Köprü İşleri Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/538688 ihale kayıt numaralı “(Ankara-İstanbul) Ayr-Güvem-Çerkeş Yolu Km:0+000-3+000 ve Km:6+600-45+919,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı, Bsk ve Köprü İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Heltaş İnş. Taah. San.  ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.05.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1025 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Heltaş İnş. Taah. San.  ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 08.10.2018 tarihli E:2018/1381 sayılı kararı ile “…Anılan mevzuat hükümleri, dosyadaki bilgi ve belgeler bir arada değerlendirilerek, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 33. maddesinde malzeme ocaklarının temini ve malzeme ocaklarının işletilmesinde yüklenicinin sorumluluklarıyla ilgili düzenlemelerin yapıldığı, bu kapsamda malzeme ocaklarının yükleniciler tarafından temin edileceğinin belirtildiği ancak yüklenicinin talebi halinde idareye ait uygun olan malzeme ocaklarının kullandırabileceğinin ifade edildiği, başka bir deyişle yüklenicinin ocak seçiminde serbest bırakıldığı, idarenin yaklaşık maliyete esas teşkil eden analizinde belirlediği mesafenin işin yapılabilirliği için öngörülen mesafe olduğu, nakliye mesafelerinin yaklaşık maliyet ile uyumlu olduğu, kamu kurumu taşıma formülü kullanıldığı da dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, nakliye analiz girdilerine ilişkin olarak nakliye mesafelerinin belgelendirilmemesinin esasa etkili bir durum oluşturmadığı, dava konusu işlemde belirtilen yönden hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan Mahkememizin bu dosyasıyla bağlantılı E:2018/1933 esas sayılı dosyasından aynı ihaleyle ilgili olarak verilen Kamu İhale Kurulu’nun 23.05.2018 tarih ve 2018/UY.II-1026 sayılı kararının Mahkememizin 28/09/2018 tarih ve K:2018/2807 sayılı kararıyla iptaline hükmedilmiş olup, dava konusu işlemin bu haliyle uygulanması halinde davacı şirketin ihale dışı bırakılması sebebiyle telafisi güç zararlara yol açabileceği açıktır.

Davacının “U2 poz numaralı iş kalemine ilişkin herhangi bir hatalı hesaplama yapılmadığı, 04.611/1A numaralı alt analize ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın 1,99 TL değil 0,99 TL olduğu, teklif fiyatlarının 0,99 TL dikkate alınarak hesaplandığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçe ile de reddedilmesinin yerinde olmadığı” iddiası yönünden yapılan incelemede, dava konusu işlemde bu iddialar yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin değişik 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; davacının hesaplama hatasına ilişkin iddiaları yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, U1, U2, S6, T1, T2 poz numaralı iş kalemlerinin analiz girdilerinde belirtilen nakliye mesafelerinin belgelendirilmemesine ilişkin iddiaları yönünden hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, ” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen 01.11.2018  tarihli ve 2018/MK-368 sayılı Kurul kararı ile “Kamu İhale Kurulunun 23.05.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1025 sayılı kararının U1, U2, S6, T1, T2 poz numaralı iş kalemlerinin analiz girdilerinde belirtilen nakliye mesafelerinin belgelendirilmemesine ilişkin kısmının iptaline, ” karar verilmiştir.

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 20.11.2018 tarihli ve K:2018/2221 sayılı kararı ile “Davanın Kısmen kabul,  Kısmen reddine” karar verilmiştir.

Kurum ve davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 06.03.2019 tarihli ve E:2018/4116, K:2019/673 sayılı kararı ile “…1) Dava konusu Kurul kararının, davacının “taşıma mesafelerine” ilişkin 1. iddiası yönünden incelenmesi:

Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı tarafından analiz girdilerine ilişkin olarak sunulan nakliye mesafelerine bakıldığında, idarenin yaklaşık maliyet hesabında esas aldığı mesafelere eşit veya daha fazla olduğu, bu anlamda davacı tarafından esas alınan mesafelerin kendilerine bir maliyet avantajı sağlamadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihale komisyonu tarafından, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, isteklilerce açıklamalarına esas alınan nakliye mesafesine ilişkin olarak belge sunulacağına ilişkin bir belirlemeye yer verilmediği, davacı tarafından açıklamaya esas alınan nakliye mesafelerinin ise idarece yaklaşık maliyet hesabına esas alınan mesafelere eşit veya daha yüksek olduğu dikkate alındığında, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varıldığından,  itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

2) Davacının “(2) Diğer taraftan U2 poz numaralı iş kalemine ilişkin herhangi bir hatalı hesaplama yapılmadığı, 04.611/1A numaralı alt analize ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın 1,99 TL değil 0,99 TL olduğu, teklif fiyatlarının 0,99 TL dikkate alınarak hesaplandığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamalarının bu gerekçe ile de reddedilmesinin yerinde olmadığı”  iddiasının incelenmesi: Davalı idare tarafından, 20/07/2018 tarihli savunma dilekçesinin ekinde gönderilen işlem dosyası incelendiğinde; davacının aşırı düşük teklif açıklamasında, U2 poz numaralı iş kaleminde yer alan 04.611/1A numaralı analiz girdisi için miktar (0,402 kg) ile teklif edilen birim fiyatın (1,99 TL) çarpımı sonucunda tutarın 0,7999 TL, toplam tutarın ise 16,90 TL elde edilmesi gerekirken, davacı tarafından sunulan analiz formatında belirtilen analiz girdisi tutarının 0,3980 TL, toplam tutarın ise 16,50 TL olarak açıklandığı anlaşılmaktadır.

Davacının temyiz aşamasında dosyaya sunduğu, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan yazılardan özetle, davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan U2 poz numaralı iş kalemine ilişkin evrakın değiştirildiği şüphesinin bulunduğu, bu bağlamda, belgede ve davacı tarafından sunulan diğer belgelerdeki imzaların karşılaştırılmasının, idarenin kamera ve giriş-çıkışlara ilişkin (turnike log) kayıtlarının bu şüpheyi desteklediği anlaşılmaktadır. Nitekim, anılan durumla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/228163 sayılı dosyası üzerinden soruşturma başlatılmıştır.

Bu durumda, her ne kadar Kurum tarafından itirazen şikâyet başvurusu üzerine inceleme, idarenin gönderdiği belgelerin onaylı örnekleri üzerinden yapılmışsa da, gelinen aşamada U2 poz numaralı iş kalemine ilişkin evrakın sahteliği konusunda ciddi şüphelerin ortaya çıkmış olması karşısında, bu durumların açıklığa kavuşturularak davacının iddiasının ve teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, davacının anılan iddiasının reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.” kararı verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.05.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1025 sayılı kararında  2’nci iddia kapsamında yer alan U2 poz numaralı iş kaleminin 04.611/1A numaralı alt analizine teklif edilen  birim fiyata ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 2’nci iddianın U2 poz numaralı iş kaleminin 04.611/1A numaralı alt analizine teklif edilen birim fiyata ilişkin kısmın esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın