Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASININ İDARE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Açıklama İstenmeyen İş Kalemleri İçin De Gider Öngörmeleri Gerektiği Gerekçesiyle Teklifin Reddinin Mevzuata Aykırı Olduğu – İhale Danışmanlığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Açıklama İstenmeyen İş Kalemleri İçin De Gider Öngörmeleri Gerektiği Gerekçesiyle Teklifin Reddinin Mevzuata Aykırı Olduğu – İhale Danışmanlığı

Karar No              : 2019/UY.I-794

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/151111 İhale Kayıt Numaralı “Bandırma Devlet Hastanesi Dış Cephe Boya, Bakım ve Onarım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bandırma Devlet Hastanesi Dış Cephe Boya, Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Külci’nin 31.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.06.2019 tarih ve 24528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan bila tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/623 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının “açıklama istenmeyen iş kalemleri için 1.000,00 TL fiyat teklifi verildiği, açıklama istenmeyen iş kalemleri içinde gider öngörmeleri gerektiği”  gerekçe gösterilerek tekliflerinin reddedilmesinin uygun olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.1’inci maddesi gereğince açıklama istenilen iş kalemleri dışında kalan iş kalemleri için sorgulama yapılamayacağı, açıklama istenmeyen iş kalemleri için teklif edilen fiyatları tevsik edecek herhangi bir açıklama yapma zorunluluğu bulunmadığı, bu çerçevede açıklama yapılması istenmeyen iş kalemleri için öngörülen fiyatın düşük olması gerekçe gösterilerek tekliflerinin reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2.İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

 1. a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
 2. b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

 1. a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
 2. b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

 İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

 Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

 1. a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir…” açıklamaları,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

 1. a) Adı:Bandırma Devlet Hastanesi Dış Cephe Boya, Bakım ve Onarım işi
 2. b) Yatırım proje no’su/kodu:yok
 3. c) Miktarı ve türü:

Bandırma Devlet hastanesi Dış Cephe Boya, Bakım ve Onarımı

1 Kalem (Mukhtelif İnşaat işleri)

ç) Yapılacağı yer : Bandırma…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ve Tebliğ açıklamalarından, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce idarece aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği, idare tarafından ihale dokümanı kapsamında anahtar teslim götürü bedel işlerde sadece girdi cinsinin belirlendiği analiz girdileri ile miktar ve tutarlarının belirlenmediği analiz formatlarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarece tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemleri) için ise analiz girdileri ile miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının isteklilere verilmesi gerektiği, istekliler tarafından tekliflerinde önemli olduğu idarece tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca yapılacak açıklamada sorgulamaya konu iş kalemleri/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde belirtildiği şekilde sunulması ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerin idarece verilen analiz formatına uygun olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Tebliğ’in 45.1.3’üncü maddesinden, anahtar teslimi götürü bedel işlerde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerin yapacakları açıklama kapsamında; toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacakları, sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulmasının  istenmeyeceği, istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye 52 istekli tarafından teklif verildiği, 1 isteklinin teklif zarfı üzerinde imzası bulunmadığından  Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece belirlenen sınır değer tutarının (549.250,24 TL) altında kalan 28 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 18 isteklinin süresi içinde açıklama sunmadığı gerekçesi ile teklifinin reddedildiği, açıklama sunan 10 isteklinin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak reddedildiği, teklifleri değerlendirmeye alınan ve eşit teklif sunan en düşük teklif sahiplerinden Sadullah Çeliker’in İdari Şartname’nin 35’inci maddesine istinaden iş deneyim belge tutarı daha yüksek olduğundan ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif, Balıkesir Ay Yapı İnş. Gıda Hay. Ltd. Şti.nin ise  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Sınır değerin altında teklif verdiği tespit edilen 28 istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda “Müdürlüğümüzce 25.04.2019 tarihinde yapılan Bandırma Devlet Hastanesi Dış Cephe Boya, Bakım ve Onarım İhalesinde vermiş olduğunuz teklif fiyat, yaklaşık maliyete  göre, aşırı düşük teklif olduğu ihale komisyonunca tespit edilmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi gereği;

 1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü” sorgulama kriterleri çerçevesinde, İdari Şartname’nin 33. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki hükümler dikkate alınarak yazımız ekinde gönderilen Analiz girdileri tablosunda belirtilen iş kalemlerine uygun, yazılı açıklamanızı bu mektubun tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 6(altı) iş günü içinde İdaremize ulaştırmanız gerekmektedir…” ifadelerine yer verildiği, yazı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesi, açıklama istenilen analiz girdileri listesi, açıklama istenmeyen analiz girdileri listesine yer verildiği,

İdarece “1- 15.185.1011 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50 m arası)

2- 15.540.1304 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)” olmak üzere 2 adet iş kaleminin açıklama istenen iş kalemi olarak belirlendiği,

İdarece, başvuru sahibi Külci İnşaat Ahmet Külci’nin aşırı düşük teklif açıklamasının “…açıklama istenilmeyecek analiz girdilerine ilişkin olarak düzenlenen birim fiyat satır/sütununa “1.000,00 TL fiyat teklif edildiği, her ne kadar açıklama istenilmeyecek analiz girdileri kapsamında yer verilen analiz girdileri için isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında söz konusu girdileri tevsik etmeleri beklenilmese de, açıklama istenilecek analiz girdileri ile açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin bir bütün halinde açıklama istenilecek iş kalemini oluşturduğu, dolayısıyla isteklilerin açıklamaları kapsamında açıklama istenilecek analiz girdilerine ilişkin giderlerini tevsik ederken diğer yandan da açıklama istenilmeyecek analiz giderlerine ilişkin giderlerini de öngörmeleri gerektiği bu haliyle söz konusu istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı bu nedenle de verilen aşırı düşük teklif açıklamaları yeterli ve uygun görülmemiştir.” gerekçesi ile uygun olmadığına karar verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin idarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri doğrultusunda incelenmesi neticesinde;

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, hesap açıklamaları, imalat kalemleri, kamu birim fiyatları ile açıklanan kalemler, icmal tablosu, açıklama istenen iş kalemlerine ait 2 analiz, 1 adet fiyat teklifi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının sunulduğu,

İmalat kalemlerine ait tabloda açıklama istenen 2 iş kalemi ile ilgili olarak;

15.185.1011 poz numaralı “Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50 m arası)” iş kalemi için 146.200,00 TL teklif belirlendiği, analiz ve teklifle açıklandığı;  15.540.1304 poz numaralı “Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)” iş kalemi için ise 353.020,00 TL teklif belirlendiği ve  analiz ve teklifle açıklandığı,

Açıklama istenmeyen 10 iş kalemine ilişkin olarak ise toplamda 1.000,00 TL teklif belirlendiği, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin her biri için miktar ve birim fiyatlar ayrı ayrı gösterilmeyip tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterildiği, müteahhit karı ve genel giderlerde eklenerek 519.300,00 TL teklif tutarı belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından sunulan açıklamada, açıklama istenilen 15.185.1011 poz numaralı ve 15.540.1304 poz numaralı iş kalemlerinin analiz ile açıklandığı ve söz konusu analizlerde açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin tamamının açıklandığı görüldüğünden, idarece, açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin açıklanmadığı gerekçesinin uygun olmadığı,

Öte yandan başvuru sahibi  tarafından “1.000 TL” bedelin ise açıklama istenilmeyen iş kalemleri için öngörüldüğü ifade edilmiş olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.3’ncü maddesi bu şekilde açıklama yapılmasına imkan verdiğinden, başvuru sahibinin anılan gerekçe ile teklifinin reddedilmesinin de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

1) Akan İnşaat Hafriyat Nak Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde;

Hesap cetvelinde, açıklama istenen 15.185.1011 poz numaralı “Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50 m arası)” iş kalemi için 149.299,20 TL teklif edildiği, 15.540.1304 poz numaralı “Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)” iş kalemi için ise 383.443,20 TL teklif edildiği ve iki iş kaleminin analiz ile açıklandığı, açıklama istenilmeyen iş kalemleri ve diğer genel giderler karşılığı için ise toplamda 12.257,60 TL teklif belirlendiği ve toplam 545.000,00 TL  teklif bedeline ulaşıldığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede anılan istekli tarafından sunulan açıklamada, açıklama istenilen 15.185.1011 poz numaralı ve 15.540.1304 poz numaralı iş kalemlerinin analiz ile açıklandığı ve söz konusu analizlerde açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin tamamının açıklandığı görüldüğünden, idarece, açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin açıklanmadığı gerekçesinin uygun olmadığı, öte yandan istekli tarafından “12.257,60 TL” bedelin ise açıklama istenilmeyen iş kalemleri için öngörüldüğü ifade edilmiş olup, Tebliğ’in 45.1.3’ncü maddesi bu şekilde açıklama yapılmasına imkan verdiğinden, anılan isteklinin teklifinin söz konusu gerekçe ile reddedilmesinin de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) MY Miray Müh. Mim. Proje Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde;

İmalat kalemleri tablosunda açıklama istenen 15.185.1011 poz numaralı “Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50 m arası)” iş kalemi için 141.900,00 TL fiyat teklif edildiği, analiz ve teklifle açıklandığı, 15.540.1304 poz numaralı “Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)” iş kalemi ile ilgili olarak 343.730,00 TL teklif edildiği, analiz ve teklifle açıklandığı, açıklama istenmeyen 10 iş kalemine ilişkin olarak ise toplamda 1.000,00 TL teklif belirlendiği, müteahhit karı ve genel giderlerde eklenerek 498.400,00 TL teklif edildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede anılan istekli tarafından sunulan açıklamada, açıklama istenilen 15.185.1011 poz numaralı ve 15.540.1304 poz numaralı iş kalemlerinin analiz ile açıklandığı ve söz konusu analizlerde açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin tamamının açıklandığı görüldüğünden, idarece, açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin açıklanmadığı gerekçesinin uygun olmadığı, öte yandan istekli tarafından “1.000 TL” bedelin ise açıklama istenilmeyen iş kalemleri için öngörüldüğü ifade edilmiş olup, Tebliğ’in 45.1.3’ncü maddesi bu şekilde açıklama yapılmasına imkan verdiğinden, anılan isteklinin teklifinin söz konusu gerekçe ile reddedilmesinin de uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Ahmet Külci, Akan İnşaat Hafriyat Nak Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve MY Miray Müh. Mim. Proje Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Gerekçe Gösterilmeden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Call Now ButtonBize ulaşın