xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yapım İşi İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Ek.O.5 Maliyet Tespit Tutanağının Mevzuata Uygun Olmaması

Yapım İşi İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Ek.O.5 Maliyet Tespit Tutanağının Mevzuata Uygun Olmaması

Karar No              : 2019/UY.II-786

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/376879 İhale Kayıt Numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bsk İşi ile Farklı Seviyeli Kavşak İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bsk İşi İle Farklı Seviyeli Kavşak İşi” ihalesine ilişkin olarak Oze İnşaat Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07.12.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.12.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2017 tarih ve 71261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 23.05.2019 tarihli ve 2019/MK-168 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3337-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından;

– İdari Şartname’nin 7.1.b maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme gereğince tüzel kişiliğin tüm hissedarlarının son hisse durumu ile yönetimdeki tüm kişiler ve bu kişilerin son sermaye durumunu gösteren ve ayrıca nev ve isim değişikliklerini de gösteren tüm Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulmadığı, buna ilişkin Danıştay 13. Dairesinin 22.11.2011 tarih ve E:2011/2939, K:2011/5198 sayılı kararı gereğince bu durumda bulunan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

– İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli de dahil aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan istekliler tarafından;

-Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A numaralı ek maddesine aykırı bir biçimde ortakların ilgisine göre T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarını tevsik edici bir belge sunulmadığı,

– İş deneyimini tevsik amacıyla sunulan iş denetleme belgelerinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uymadığı, belgelerin güncel olmadığı ve asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, ayrıca iş denetleme belgesinin sahibi olan kişinin belgede belirtilen süre boyunca denetleme görevinde çalışmadığı ve görevlendirme olurlarının eksik olduğu,

– Teklif ekinde sundukları vekâletnamenin, imza sirkülerinin ve imzaların geçerli olup olmadığının ve bu doğrultuda isteklilerce sunulan ortaklık durum belgelerinde yer alan bilgilerin Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan bilgilerle uyumlu olup olmadığının teyit edilmesi gerektiği, isteklilerin teklif mektuplarının ve ekinde yer alan belgelerin yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığının, sunulan imza sirkülerinin, vekâletnamenin ve/veya teklif mektubundaki imzaların aynı olup olmadığının, vekâletnamede yetkili olduğu belirtilen kişilerin yetki sürelerinin sona erip ermediğinin tespit edilmesi gerektiği,

– Biberci İnş. Ltd. Şti. – Mehmet Ali Ünal İnş. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Biberci İnş. Ltd. Şti.nin hem son yıl bilançosunda hem de son üç yıllık bilançosunda kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den büyük olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7.4.2. maddesi gereğince sağlanması gereken yeterlilik kriterini karşılamadığı, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün 2017/434444 İKN’li ihalesinde bu hususun tespit edilerek adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan düzenlemede kısa vadeli banka borçları ifadesinin sadece banka kredilerini değil mali borçların tümünü kapsadığı, dolayısıyla adı geçen isteklinin öz kaynak oranının bu doğrultuda bilançoda yer alan bilgiler üzerinden hesaplanması gerektiği,

Yukarıda sayılan gerekçelerle, adı geçen isteklilerin tekliflerinin sözü edilen yeterlilik kriterlerini sağlamadığı ve tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği,

2) Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti., Biberci İnş. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. A.Ş. İş Ortaklığı ve İntaş Taah. A.Ş.-İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş.-Sarıosmanoğlu İnş. A.Ş. İş Ortaklığının açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;

 1. a) Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi olan “KGM/16.073/H-A” nolu iş kalemi içerisindeki “Köprülerde kazık adedinin az olması, ulaşım ve çalışma güçlüğü karşılığı” adlı analiz girdisinin anılan istekliler tarafından eksik ve hatalı olarak hesaplandığı, ayrıca bu kapsamda hiçbir açıklayıcı veya tevsik edici belge sunulmadan %25 olması gereken oranın düşürüldüğü,
 2. b) İdare tarafından hazırlanan analiz formatlarındaki girdi miktarları değiştirilerek kendi lehlerine fiyat avantajı sağlandığı, ayrıca analizlere dayanak teşkil eden fiyat tekliflerinin ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına ve teknik şartnamelere uygun olmadığı,
 3. c) Açıklama istenilen makinalara fiyat teklifi alındığı, ancak amortisman girdisinin fiyat teklifi ile açıklanabilmesi mümkün olmadığından açıklamaların bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı,

ç) “KGM/16.137/K-H-A”, “ÖZELBSK25-T1” ve “ÖZEL-ÜY2” nolu iş kalemleri içerisindeki nakliye girdileri için nakliye mesafeleri belirtilmek suretiyle bir açıklama yapılmadığı, ayrıca “ÖZELBSK25-T1” ve “ÖZEL-ÜY2” iş kalemleri kapsamında yer alan malzemenin konkasörden plente nakli ve temel karışımın plentten serim yerine nakli girdileri için taşıma mesafelerinin idare tarafından analiz girdisinde verilen mesafeye uyulmayarak değiştirildiği,

 1. d) 03.030 poz nolu konkasör, 03.068/1 poz nolu fore kazık makinesi ve 03.072/5 poz nolu kablo germe makinesi analiz girdileri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış fiyatların kullanıldığının belirtildiği, ne var ki anılan Bakanlık tarafından ilgili pozlara ilişkin yayımlanmış 2017 yılı rayiç bedellerinin olmadığı,
 2. e) Aynı cins ve özellikteki analiz girdileri için farklı analiz ve iş kalemlerinde farklı fiyatların kullanıldığı,
 3. f) İsteklilerin ihale konusu iş kapsamında kullanacaklarını beyan ettikleri ocaklar için sundukları belgelerin geçerlik tarihleri ile ilgili madene ait olup olmadığının sorgulanmadığı, ayrıca söz konusu ocaklar II. Grup bazalt ruhsatlı maden sahaları olduğundan ödemesi zorunlu olan devlet hakkı payının da hesaplara katılması gerektiği,
 4. g) “ÖZELBSK25-T1” nolu iş kalemi içerisinde yer alan bitümlü sıcak karışım tabakası ve binder tabakası yapımı için kullanılacak agregaların sert olmayan cinste olmalarına karşın, adı geçen istekliler tarafından kullanılacağı belirtilen bazalt taş ocaklarına ait taşların sert cinste olduğu, dolayısıyla söz konusu girdiler için idarece hazırlanan analiz formatı yerine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “KGM/6208/S” ve “KGM/6212/S” poz nolu iş kalemlerine ait analizlere göre açıklama yapılması gerektiği,

ğ) “ÖZELBSK25-T1” nolu iş kalemi kapsamında bulunan plentmiks temel, bitümlü sıcak karışım ve taş mastik asfalt agregalarının temin edileceği taş ocağının yerini gösterir hiçbir bilgi ve belge sunulmadığı, mesafenin varsayım olarak hesaplandığı, taş ocaklarına ilişkin ruhsat ve izin belgeleri ile taahhütnamelerin sunulmadığı, anılan belgelerin sunulmaması ve onaysız olması halinde eksik belgelendirme yapılmış olacağı,

 1. h) Adı geçen istekliler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan rayiçlerle ilgili listenin sunulmadığı,

ı) Açıklama kapsamında sunulan analizlerde aritmetik hata yapıldığı, bu hatanın resen düzeltilmesi halinde analiz toplamlarının teklif fiyatlarının üzerinde kalacağı, ayrıca aritmetik hata bulunmayan analizlere ait tutarların da teklif fiyatlarının üzerinde olduğu,

 1. i) İdarece hazırlanan analizlerdeki girdi cins ve miktarlarının Karayolları Resmi Birim Fiyat Analiz Kitabındaki miktarlardan düşük belirlendiği, analizlerin en alt girdilerine kadar ayrıştırılmadığı, sıralı analiz girdileri tablosu ile açıklama istenilen ve açıklama istenilmeyen analiz girdileri tablosunun eksik ve yanlış belirlendiği, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilen isteklilerin açıklamalarının hatalı ve düşük analiz girdileri ile hazırlandığı,
 2. j) İşçilik bedellerinin saatlik asgari ücretin altında olduğu,
 3. k) Motorin fiyatlarının EPDK’nın il bazındaki günlük yayımlanan ve ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli akaryakıt fiyatlarının altında sunulduğu, ayrıca mazot girdisi için litreden kilograma dönüşüm yapılırken 0,820-0,845 aralığı kullanılması gerekirken 0,850 katsayısının kullanıldığı,
 4. l) Nakliye girdileri için fiyat teklifi alındığı ancak söz konusu girdilerin fiyat teklifi ile tevsik edilemeyeceği, öte yandan taşıma mesafelerinin hatalı olduğu, taşıma formülleri hesabının yanlış yapıldığı, ayrıca K katsayısının 2017 yılı fiyatı olan 245 TL’nin altında olduğu,
 5. m) Analizlere dayanak teşkil eden fiyat tekliflerinin gerekli ibareler yazılmak suretiyle meslek mensubu tarafından imzalanmadığı ve kaşelerin eksik olduğu, fiyat teklifleri ile fiyat teklifine dayanak olan ilgili tutanaklar arasında uyumsuzluk olduğu, idarece söz konusu tutanakların meslek mensubundan istenilmediği, fiyat tekliflerinin tespit tutanakları hazırlanmadan oluşturulduğu, teklif veren firmaların fiyat teklifi verdikleri alanda faaliyet gösteren firmalar olmadıkları, fiyat tekliflerinde hizmet ve mala ilişkin işçilik miktarlarının belirtilmediği, fiyat teklifine esas son geçici vergi beyanname döneminde gerçekleştirilen mal ve hizmetin aynı özellik ve şartlarda olmadığı, üretim yeri, nakliye mesafesi, montaj, demontaj fiyatları göz ardı edilerek oluşturulan fiyat tekliflerinin gerçeği yansıtmadığı,
 6. n) Anılan istekliler tarafından sunulan analizlerde yer alan ekskavatör 100HP, fore kazık makinesi, yükleyici, vinç, kablo germe makinesi ve konkasör makineleri için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapıldığı, fiyat teklifi alınarak amortisman ve edinim bedelinin açıklanmasına ilişkin mevzuatta bir düzenleme olmadığı, söz konusu makina maliyetleri içerisinde amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta, nakil, montaj ve demontaj gibi giderlerin bulunduğu, ayrıca amortisman bedeli dışındaki giderlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan rayiçler ile açıklanmasının zorunlu olduğu, öte yandan bahse konu iş makinalarının amortisman bedeline ilişkin olarak yapılan hesaplamanın mevzuata aykırı olduğu,
 7. o) Kendi malı veya fiyat teklifi olarak sunulan iş makinalarının kapasitelerinin açıklama istenilen iş makinalarının kapasitelerini karşılamadığı ya da istenilen kapasitenin çok üstünde olduğu, yüksek kapasiteli makinalarının motorin sarfiyatının daha yüksek olacağı,

ö) İş makinalarına ilişkin olarak alınan fiyat tekliflerinin maliyet tespit tutanağına göre düzenlendiği, buna karşın fiyat teklifi veren firmaların iş makinalarının imalatçısı olmadığı,

 1. p) Fiyat teklifine konu malın 152 nolu mamul mallar hesabına kayıtlı olması gerektiği, mamul mallar hesabında kayıtlı olmayan mallar için fiyat teklif verilemeyeceği, ayrıca üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin faaliyet gösteren firmalar yerine yapım müteahhidinden alındığı,
 2. r) Kendi malı olarak açıklanan fore kazık makinası ve kablo germe makinası için hesaplanan amortisman formülünün yanlış olduğu,
 3. s) Amonyum nitrat girdisine ait fiyat tekliflerinin konusunda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı, fiyat teklifine dayanak olarak sunulan tutanakların meslek mensubu tarafından son geçici vergi beyanname dönemine uygun olarak düzenlenmediği, söz konusu girdi için alınması gereken özel izin ve patlayıcı madde nakli gibi iş kalemlerinin fiyat teklifine dâhil olmadığı,

ş) Çam kerestesi, yuvarlak yapı odunu 2. sınıf, C30/37 hazır beton harcı girdilerine ait fiyat tekliflerinin konusunda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı, fiyat tekliflerine dayanak olarak sunulan tutanakların meslek mensubu tarafından son geçici vergi beyanname dönemine uygun olarak düzenlenmediği, alınan fiyat tekliflerinde nakliye ile ilgili açıklama yapılmadığı,

 1. t) Açıklama istenilen birçok iş kalemi için 0,01 TL fiyat verildiği ve söz konusu fiyatların piyasa rayiçlerinin çok altında olduğu, öte yandan açıklama istenilmeyen iş kalemleri için teklif edilen fiyatların da hayatın olağan akışına uygun olmadığı,
 2. u) Hazır beton fiyat teklifinin işyeri teslim olarak alındığı halde teklif veren firmanın kurulu tesis mesafesi göz önünde bulundurulduğunda alınan fiyat teklifinin nakliye bedelini bile karşılayamayacağı, diğer taraftan işyerine yakın bir yerde yeniden tesis kurulacaksa bunun geleceğe ait bir fiyatlama olacağı ve kuruluma ilişkin herhangi bir maliyet belirtilmediği, fiyat teklifinin şekil yönünden uygunluğuna göre karar verilmesinin yanlış olduğu ve söz konusu teklife dayanak teşkil eden tutanakların meslek mensubundan istenilmesi gerektiği,

ü) Kereste, elyaf ve bitüm katkı maddesi için alınan fiyat tekliflerinin teklifi veren firmalarca alım satımı yapılmadığı halde düzenlendiği, bu ürünlerin teklif veren firmalar tarafından üretilmeyen ithal ürünler olduğu dolayısıyla söz konusu ürünlere ilişkin yetkili satıcı belgesinin sunulmadığı, anılan ürünlerin satışının döviz cinsinden düzenlenmesi nedeniyle fiyat tekliflerinin de döviz fiyatlarına göre düzenlenmesi gerektiği, bahse konu tekliflere dayanak teşkil eden tutanakların meslek mensubundan istenilmesi gerektiği, fiyat tekliflerinde teslim yeri ve nakliye bedellerinin fiyata dahil olup olmadığının belirtilmediği, ayrıca fiyat teklifi alınan firmaların işin yapılacağı yerde herhangi bir depo ya da yapılanmalarının bulunmadığı,

 1. v) Taahhütname ile kullanılacağı beyan edilen taş ocağında konkasör kurulacağına ilişkin bir beyan yapılmadığı, ocak-konkasör ve konkasör-plent arası malzeme nakli için tevsik edici belge sunulmadığı,
 2. y) Fiyat teklifi alınan demir girdisinin Zonguldak veya İskenderun’dan getirileceği dikkate alındığında söz konusu fiyat teklifi içerisinde nakliye bedelinin de bulunması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/376879 ihale kayıt numaralı “Aliağa-Ayvalık 14. Bl. Hd. Yolu Km:23+720-29+000 Arası Aliağa Şehir Geçişi Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Bsk İşi İle Farklı Seviyeli Kavşak İşi” ihalesine ilişkin olarak Oze İnşaat Beton San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Biberci İnş. Nak. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen 18.10.2018 tarihli ve E:2018/811, K:2018/2126 sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir.

Bahse konu Mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.03.2019 tarihli ve E:2019/68, K:2019/764 sayılı kararında, “…Aktarılan düzenlemelerden, ihale komisyonunca, teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin de sayıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede, davacı iş ortaklığı tarafından 03.072./5 poz numaralı kablo germe makinesi için teklif edilen tutarı (140.000-TL) tevsik etmek üzere, satıcı firma olarak YG Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan kaşe ve imza bilgisine yer verilen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu makineye ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği sonucuna varıldığından, davalı idarece, kablo germe makinesinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davalı idarece, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında hiçbir değerlendirme yapılmadan, iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmakta olup, sunulan fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanaklarının, mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden de bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir. Nitekim Dairemizin, 28/09/2018 tarih ve E:2018/4135, K:2018/2649 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anılan Danıştay kararı üzerine alınan 23.05.2019 tarihli ve 2019/MK-168 sayılı Kurul kararında, “1- Kamu İhale Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı kararının Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ilgili iddiaların esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiş olup, somut olayda yapılan esas incelemesi 23.05.2019 tarihli ve 2019/MK-168 sayılı Kurul kararına istinaden, söz konusu mahkeme kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde ve  28.06.2019 tarihli ve 12036 sayılı Kurum yazısı ile fiyat teklifini düzenleyen SMMM’den fiyat teklifi eki Ek.O.5 maliyet tespit tutanağı istenilmek suretiyle yapılmıştır.

05.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, tekliflerinin sınır değerin altında olduğu anlaşılan 10 istekliden 09.11.2017 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, anılan isteklilerden altısının aşırı düşük teklif açıklaması sunmaması üzerine tekliflerinin reddedildiği, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren isteklilerden Dmr Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Atak İnş. Tic. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığının açıklamalarının uygun görülmediği, Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve İntaş Taah. Yapı San. Tic. A.Ş.-İmfalt Yol Yapı San. Tic. A.Ş.-Sarıosmanoğlu İnş. Mad. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının açıklamalarının ise uygun görülerek ihalenin 24.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, daha sonra Evrensel Yol İnş. A.Ş. – Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turz. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın itirazen şikâyet başvurusu sonucunda alınan 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-391 sayılı ve başvuru sahibi Oze İnş. Beton San. ve Tic. A.Ş.nin itirazen şikâyet başvurusu sonucunda alınan 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı Kurul kararları doğrultusunda verilen 05.03.2018 tarihli ihale komisyonu kararında, daha önceki komisyon kararında aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Biberci İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Mehmet Ali Ünal İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve İntaş Taah. Yapı San. Tic. A.Ş. -İmfalt Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş – Sarıosmanoğlu İnş. Tic. Ltd. Şti İş Ortaklığı’nın açıklamalarının uygun bulunmayarak söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-391 sayılı Kurul kararı doğrultusunda sunulan iş deneyim belgesinin ayrıştırılması mümkün olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi Oze İnşaat Beton San. ve Tic. A.Ş. ile 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı Kurul kararı doğrultusunda pilot ortak Evrensel Yol İnş. A.Ş. tarafından sunulan pay defterinde yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemediği gerekçesiyle, Evrensel Yol İnş. A.Ş. – Erk İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Neoray İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Geotem Jeoteknik İnş. A.Ş. – Trend İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.II-392 sayılı Kurul kararında, Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin, söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 03.072/5 poz nolu “kablo germe makinası” rayici için fiyat teklifi alındığı, amortisman girdisinin fiyat teklifi ile açıklanabilmesine izin veren mevzuat hükmü bulunmadığından söz konusu makine için yapılan açıklamaların bu yönüyle uygun olmadığı şeklinde belirtildiği görülmüştür.

Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunan Biberci İnş. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. A.Ş. İş Ortaklığının açıklaması kapsamında 03.072/5 poz nolu kablo germe makinesi için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, fiyat teklifi alınarak amortisman ve edinim bedelinin açıklanmasına ilişkin mevzuatta bir düzenleme olmadığı, söz konusu makina maliyetleri içerisinde amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta, nakil, montaj ve demontaj gibi giderlerin bulunduğu, ayrıca amortisman bedeli dışındaki giderlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan rayiçler ile açıklanmasının zorunlu olduğu, öte yandan bahse konu iş makinasının amortisman bedeline ilişkin olarak yapılan hesaplamanın mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının esasının yeniden incelenmesi sonucunda,

Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından 03.072./5 poz numaralı kablo germe makinesi için teklif edilen tutarı (140.000,00-TL) tevsik etmek üzere YG Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.nden fiyat teklifi alındığı, adı geçen firmanın fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterdiği, söz konusu fiyat teklifinin meslek mensubu SMMM tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde öngörülen usule göre “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 15/11/2017 tarih ve 1 sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresine yer verilerek kaşelenip imzalandığı,

Bunun yanında, Mahkeme kararında belirtilen bozma gerekçesi dikkate alınarak 28.06.2019 tarihli ve 12036 sayılı Kurum yazısı ile fiyat teklifini düzenleyen SMMM’den fiyat teklifi eki Ek.O.5 maliyet tespit tutanağının istenildiği, meslek mensubu tarafından gönderilen ve 05.07.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2017 tarihli ve 1 sayılı Ek.O.5 maliyet tespit tutanağının fiyat teklifini veren firmanın üreticisi olduğu mamul mala (kablo germe makinesi) ilişkin olarak düzenlendiği, söz konusu belgede kablo germe makinasının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin 103.945,00 TL olarak gösterildiği, fiyat teklifinde gösterilen kablo germe makinesinin birim fiyatının (140.000,00 TL), tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin (103.945,00) altında olmadığı, incelenen tutanağın meslek mensubu tarafından 2017 yılı 1’inci dönem geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenerek usule uygun olarak kaşelenip imzalandığı tespit edilmekle birlikte, söz konusu Ek.O.5 maliyet tespit tutanağının  5’inci maddesinde yer alan  mükellefin fiyat teklifine konu mamulün üreticisi olması durumunda doldurması gereken kapasite raporuna ilişkin bilgiler tablosunun doldurulmadığı anlaşıldığından Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından kablo germe makinesine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifi eki Ek.O.5 maliyet tespit tutanağının mevzuata uygun olmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda yapılan inceleme kapsamında, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, fiyat teklifi eki Ek.O.5 maliyet tespit tutanağı mevzuata uygun olmayan Biberci İnş. Nak. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

bilanço bilgileri yeterlik kriteri

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UY.I-1145 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/597447 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve …

Call Now ButtonBize ulaşın