Basın duyuruları
xxxx
Home / SAYIŞTAY KARARLARI / İhalenin İptal Edilmesi Halinde, İptale Kadar Yapılan İmalat İle İhale Bedeli Arasındaki Farka Ait Damga Vergisinin Alınmayacağı

İhalenin İptal Edilmesi Halinde, İptale Kadar Yapılan İmalat İle İhale Bedeli Arasındaki Farka Ait Damga Vergisinin Alınmayacağı


Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2016
Dairesi 4
Karar No 177
İlam No
Tutanak Tarihi 15.3.2018
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar

Yargı Raporunda yer alan bilgi, belge ile eklerinin incelenmesinde;

“…….. Depo Yapım İşi”nin ilk olarak 02.11.2015 tarihli İhale Komisyonu Kararı ile ……….’ne ihale edildiği,

Ancak, Kamu İhale Kuruluna yapılan itiraz neticesinde işin, 25.01.2016 tarihinde alınan İhale Komisyonu Kararı ………… iş ortaklığına ihale edildiği,

Bu ihale kararına da Kamu İhale Kurulu nezninde itiraz edilmesi neticesinde Kamu İhale Kurulu tarafından tüm aşırı düşük tekliflerin geçersiz sayılmasına dair hüküm verildiği,

Bunun üzerine 09.03.2016 tarihli İhale Komisyonu Kararı ile “…… Depo Yapım İşi”nin ……….. bedel üzerinden ……….’a ihale edilerek, sözleşmeye bağlandığı,

Bu aşamada, ………….. üzerinden binde 5,69 oranında hesaplanan …………. tutarında damga vergisinin tahakkuk ve tahsil ettirildiği,

İş devam ederken, ………… Ankara 14 üncü İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz sonucu, mahkemenin aldığı karara istinaden yeniden İhale Komisyonu Kararı alınarak, işin ………. iş ortaklığına ihale edildiği,

Bu süreçte inşaat devam ettiğinden tasfiye kabul tutanağı ile yapım işinin % 27,5793 seviyesinde tasfiye edildiği,

Ancak ………..iş ortaklığı teklif geçerlilik süresini uzatmadığından, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ………. ile teklif bedeli olan ……….. işin kalan miktarına oranlanmasıyla elde edilen ………. üzerinden sözleşme imzalandığı,

İhale karar pulu olarak ………. üzerinden binde 5,69 oranında hesaplanarak ………. tutarında damga vergisi tahakkuk ve tahsil ettirildiği,

İlk yüklenici ………… tarafından yatırılan ……….. tutarında tahsil ettirilen damga vergisinin tasfiye sonrası iade edilmediği,

Görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun “Konu” başlıklı 1 inci maddesinin ilk fıkrasında;

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.”

Aynı Kanunun “Mükellef” başlıklı 3’üncü maddesi ilk fıkrasında,

“Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.…..”,

Aynı Kanunun “Vergileme ölçüleri” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır. Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır.”,

Aynı Kanunun “Nispet” başlıklı 14’üncü maddesi ilk fıkrasında da;

“Kağıtların Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır.”,

Denilmektedir.

Yukarıda yazılı mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda, ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi olduğu, söz konusu binde 5,69’luk oranın da kararda yer alan ihale bedeline uygulanacağı sonucu çıkmaktadır.

Diğer taraftan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 28 inci maddesi ile Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve Mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasında;

“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden, ihalenin iptal edilmesi halinde, iptale kadar yapılan imalat ile ihale bedeli arasındaki farka ait damga vergisinin alınmayacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca anılan ihalede, ilk yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanan ……….. tutarında damga vergisi tahsil edilmiş olup, tasfiye sonrası bu tutardan herhangi bir iade de yapılmamıştır.

Bu itibarla; 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununa eklenen ve yukarıda yer alan hüküm uyarınca ihale bedelinin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin tahsil edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından, …………. kamu zararı oluşturmadığına ve konu hakkında ilişik bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.


 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Kurulun Aşırı Düşük Fiyat Sorgulamasında Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılma İşleminin Yerinde Olmadığı Kararının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi (İhalenin İptal Edilmesi) Suretiyle Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi

Yılı          2012 Dairesi  2 Dosya No            39976 Tutanak No        42104 Tutanak Tarihi   21.6.2016 Kararın Konusu …

Call Now ButtonBize ulaşın